KREDYT CZY POŻYCZKA

Kredyt czy pożyczka

Na co dzień  dość często słowo kredyt i pożyczka używane są zamiennie, choć w rzeczywistości są to instrumenty finansowe różniące się pod wieloma względami, przede wszystkim dlatego że pożyczka jest mniej sformalizowana i częściej używana w stosunkach prywatnych, natomiast kredyt, regulowany jest bardzo ściśle przez przepisy prawa bankowego i stosowany jest w tylko przez banki.

KREDYT

Prawo bankowe art.  69.  Umowa kredytu

1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Podstawowe cechy:

– przedmiotem umowy kredytu mogą być tylko pieniądze

– umowa kredytu może być udzielona tylko przez bank 

– umowa kredytowa jest zawsze odpłatna

– kredyt jest umową celową – tzn. środki otrzymane od banku muszą służyć konkretnemu celowi

– umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie

POŻYCZKA

Umowa pożyczki

Art.  720. Kodeks cywilny

§  1.      Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§  2.     Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Podstawowe cechy:

– przedmiotem umowy pożyczki nie może być rzecz oznaczona co do tożsamości – np. samochód o określonym nr rejestracyjnym czy oryginał obrazu

– pożyczki mogą udzielać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (w tym banki)

– pożyczkobiorca nie musi określać celu, w jakim zaciąga pożyczkę

– umowa pożyczki nie musi być odpłatna umowa pożyczki nie musi być zawarta na piśmie 

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.