Wykaz stanowisk pracy na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego

Dz.Urz.MG.1985.1.1ZARZĄDZENIE Nr 3MINISTRA HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MASZYNOWEGOz dnia 30 marcu 1985 r.w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego(Dz. Urz. MG z dnia 29 czerwca 1985 r.)Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 i z 1985 r. nr 7, poz. 21) – zarządza się, co następuje:§ 1. 1. Ustala się wykazy stanowisk pracy, zwane dalej „wykazami”, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze:  1)   wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowiący załącznik nr 1,  2)   wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace określone w § 7 i 8 rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 2,  3)   wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace określone w § 18 rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 3.2. Wykaz stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje zakłady pracy:  1)   budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalistycznego stosujące przepisy Układu Zbiorowego Pracy dla Budownictwa,  2)   przemysłu materiałów budowlanych stosujących przepisy Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Materiałów Budowlanych:-   wytwarzających materiały termo- i hydroizolacyjne, beton, surowce mineralne i wyroby wapiennicze,-   prowadzących prace przy obsłudze pieców do produkcji, wypalania i suszenia oraz innych urządzeń i agregatów do produkcji materiałów budowlanych,wchodzące w skład resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego.§ 2. 1. Za prace wykonywane w szczególnych warunkach, o których mowa w załączniku nr 1, uważa się prace o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia, natomiast za prace wykonywane w szczególnych warunkach, o których mowa w załączniku nr 2, uważa się, prace o szczególnie dużej szkodliwości dla zdrowia oraz uciążliwości.2. Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na stanowiskach wymienionych w wykazach, uprawnia do obniżenia wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur lub rent inwalidzkich w trybie określonym w rozporządzeniu.3. Uprawnienia do innych świadczeń wynikających z warunków pracy regulują odrębne przepisy.§ 3. Prace, o których mowa w § 2 uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danymi stanowisku.§ 4. W zawieranej z pracownikiem umowie o prace zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej na stanowisku wymienionymi w wykazie.§5. 1. Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.2. Okresy pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zakład pracy stwierdza w świadectwach wystawianych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.§ 6. Tracą moc zarządzenia Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego:- nr 6 z dnia 18 maja 1983 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach w niektórych zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego (Dz.Urz. nr 3-5, poz. 8),- nr 7 z dnia 19 maja 1983 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu rolnictwa i przemysłu maszynowego (Dz. Urz. nr 3-5 poz. 9), zmienione zarządzeniem nr 14 z dnia 30 maja 1984 r. (Dz. Urz. nr 4-6, poz. 13).- nr 9 z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach uprawniające do wzrostu emerytury.§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.ZAŁĄCZNIKIZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ STANOWISK PRACYna których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej, wymienione w wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz.U. nr 8, poz. 43)Dział I.   W GÓRNICTWIEPoz. 1.    Prace pod ziemią1)   automatyk2)   cieśla3)   ciskacz4)   drzewiarz5)   dyspozytor przewozu dołowego6)   elektromechanik7)   elektromonter automatyki i pomiarów8)   elektromonter maszyn i urządzeń górniczych9)   elektromonter sieci oraz urządzeń elektrycznych i trakcyjnych10)  elektronik11)  elektryk12)  górnik13)  górnik budowacz14)  górnik instruktor strzałowy15)  górnik murarz-betoniarz16)  górnik operator maszyn górniczych17)  górnik operator obudowy zmechanizowanej18)  górnik podsadzkarz19)  górnik rabunkarz20)  górnik strzałowy21)  górnik wiertacz22)  klejarz taśmociągów23)  konserwator sprzętu p. pożarowego24)  konwojent25)  liczak obudowy26)  ładowacz27)  maszynista lokomotywy spalinowej i elektrycznej28)  maszynista maszyn wyciągowych29)  maszynista pomp30)  maszynista wentylatorów dołowych31)  mechanik górniczych maszyn samojezdnych32)  mechanik – konserwator górniczych aparatów ratowniczych33)  młodszy górnik34)  młodszy górnik operator obudowy zmechanizowanej35)  młodszy górnik operator samojezdnych maszyn36)  monter urządzeń mechanicznych37)  murarz górniczy38)  obserwator przenośników dołowych39)  odpinacz i podpinacz wózków40)  operator samojezdnych maszyn górniczych41)  operator taśm i urządzeń transportowych42)  operator urządzeń górniczych43)  pomiarowy44)  prostowacz obudowy45)  próbkobiorca46)  ratownik górniczy47)  robotnik niewykwalifikowany48)  robotnik transportowy49)  rurarz – monter rurociągu50)  sygnalista51)  ślusarz52)  ślusarz – mechanik maszyn i urządzeń górniczych53)  ślusarz – spawacz remontowy54)  ślusarz – spawacz szybowy55)  tamiarz56)  telemonter57)  tokarz58)  torowy59)  wiertacz otworów geologicznych60)  wulkanizator taśm61)  wydawca narzędzi (urządzeń) górniczych62)  wydawca środków strzelniczych63)  wykrywacz gazów (metaniarz)64)  zamulacz na podsadzce płynnej65)  zapychacz wozówPoz. 2.    Wydobywanie odkrywkowe węgla brunatnego, piasku podsadzkowego (żelazistego, formierskiego), anhydrytu i gipsu1)   cieśla2)   górnik3)   górnik ładowacz4)   górnik odkrywkowy5)   górnik operator maszyn górniczych6)   górnik skalny7)   górnik przodowy8)   górnik strzałowy9)   górnik wiertacz10)  konserwator tras przenośnikowych11)  maszynista pomp12)  odpinacz i podpinacz wózków13)  operator koparki jednonaczyniowej14)  operator koparki wielonaczyniowej15)  operator przenośników taśmowych16)  operator spycharki17)  operator taśm i przesypów18)  operator koparki spalinowej19)  operator urządzeń urabiających20)  płuczkowy21)  pomiarowy22)  próbkobiorca23)  torowy torów rudert24)  wiertacz25)  wulkanizator taśm26)  zapychacz wozówPoz. 3.    Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu1)   cieśla2)   elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń górniczych3)   górnik chodnikowy4)   górnik na niebezpiecznych przebudowach5)   górnik na ścianach i zabierkach6)   górnik na wyrobiskach pionowych7)   górnik ładowacz8)   górnik operator ciężkich maszyn przodkowych9)   górnik operator w robotach pozaprzodkowych10)  górnik przodowy11)  górnik skalny12)  górnik strzałowy13)  górnik wiertacz14)  liczak obudowy15)  maszynista koparki jednonaczyniowej16)  maszynista lokomotywy wąskotorowej17)  maszynista ładowarki18)  maszynista maszyn wyciągowych19)  maszynista maszyn zamrażających20)  maszynista pomp21)  maszynista spycharki22)  młodszy górnik23)  operator taśm i urządzeń transportowych24)  operator urządzeń krusząco-mielących25)  operator urządzeń sortowni26)  operator zasobników (rudy)27)  pomiarowy28)  próbkobiorca29)  sygnalista30)  ślusarz – mechanik maszyn i urządzeń górniczych31)  wulkanizator taśm przenośnikowychPoz. 5.    Przeróbka mechaniczna węgla1)   ładowacz węgla2)   maszynista młynów3)   maszynista urządzeń transportowych4)   operator urządzeń krusząco-mielących5)   płuczkarz6)   próbkobiorca7)   sortowacz węgla8)   wagowyPoz. 8.    Prace na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych1)   operator koparki2)   operator ładowarki3)   operator spycharki4)   operator urządzeń za- i wyładowczych5)   robotnik na zwałowisku6)   wyładowywacz wagonów7)   zwałowyDział II.  W ENERGETYCEPoz. 1.    Prace przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych1)   elektromonter pogotowia sieciowego2)   elektromonter rozdzielni i sieci elektroenergetycznej3)   elektromonter sieci trakcyjnej4)   elektromonter wysokiego napięcia (zasilanie podstacji)5)   elektryk wysokiego napięcia6)   konserwator rozdzielni i sieci elektroenergetycznych7)   monter kotłów i urządzeń pomocniczych8)   monter sieci elektroenergetycznych9)   monter turbin i urządzeń pomocniczych10)  monter urządzeń ciepłowniczych11)  ślusarz obsługi urządzeń energetycznych12)  ślusarz remontowy urządzeń energetycznychDział III.  W HUTNICTWIE I PRZEMYŚLE METALOWYMSpiekanie rud i wielkie piecePoz. 1.    Sortowanie, przygotowanie i ładowanie wsadu1)   dozowniczy2)   kontroler złomu3)   operator urządzeń wyładowczych4)   operator urządzeń przygotowania wsadu5)   operator ciągu transportu wsadu6)   operator urządzeń załadowczych wielkiego pieca7)   operator urządzeń sortowniczych8)   operator urządzeń kruszących i mielących9)   operator urządzeń przesiewających10)  operator zwałowarko-ładowarki11)  opróżniacz wagonów12)  przygotowywacz materiałów wsadowych13)  przygotowywacz mieszanki spiekalniczej14)  rozdzielczy wsadu15)  sortowacz16)  sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy17)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku18)  wagowyPoz. 2.    Spiekanie rud i sortowanie spieku1)   operator taśm spiekających2)   spiekacz rudyPoz. 3.    Rozładunek, przygotowanie i namiar materiałów wsadowych1)   operator urządzeń załadowczych wielkiego piecaPoz. 4.    Obsługa urządzeń wielkiego pieca1)   kontroler obiegu wodnego wielkiego pieca2)   sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy3)   wytapiacz surówkiPoz. 5.    Obsługa nagrzewnic1)   nagrzewnicowyPoz. 6.    Rozlewanie, rozbijanie- ładowanie i transport surówki i żużla wielkopiecowego1)   kafarowy żużla2)   obciągacz zasobników z wapna3)   operator maszyny rozlewniczej4)   operator urządzeń granulacji5)   operator urządzeń kruszących i mielących6)   operator urządzeń przeładunkowych7)   operator urządzeń przesiewających8)   operator urządzeń sortowniczych9)   przepalacz żelazo-żużla10)  rozbijacz surówki11)  rozlewacz surówki12)  strzałowy13)  wykuwacz żużla z piecówPoz. 7.    Odbieranie pyłu z urządzeń odpylających gaz wielkopiecowy1)   oczyszczacz odpylników2)   operator transportu pneumatycznego3)   operator urządzeń oczyszczalni gazu4)   operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych5)   transportowy z obowiązkiem za- i wyładunkuStalowniePoz. 8.    Rozładunek i przygotowywanie wsadu1)   dysponent przygotowania wsadu2)   operator ciągu transportu wsadu3)   operator urządzeń przygotowania wsadu4)   przygotowywacz wsadu5)   rozdzielczy wsadu6)   strzałowyPoz. 9.    Obsługa mieszalników surówki1)   mieszalnikowyPoz. 10.   Obsługa pieców stalowniczych, przygotowanie do rozlewania i rozlewanie stali oraz apretura wlewków1)   dłutowacz urządzeniem pneumatycznym2)   kanałowy3)   oczyszczacz rynien spustowych4)   operator ciągłego odlewania stali5)   operator kadzi6)   operator pieców szybowych7)   operator próżniowego odgazowania stali8)   operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych9)   operator urządzeń pomocniczych w stalowni10) operator wsadzarki11)  przygotowywacz osprzętu w stalowni12)  przygotowywacz zestawów odlewniczych, kadzi i zatyczek13)  rozlewacz stali14)  sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy15)  termofrezer wlewków16)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku17)  wypalacz wad powierzchniowych18)  wyprawiacz trzonu19)  wytapiacz stali20)  znakowacz21)  żużlowyWalcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwaPoz. 11.   Obsługa walcarek i ciągarek oraz urządzeń pomocniczych w walcowni i ciągarni1)   ciągacz drutu i prętów2)   dłutowacz urządzeniem pneumatycznym3)   nastawiacz agregatów produkcyjnych4)   oczyszczacz wad powierzchniowych5)   operator ciągu transportu wsadu6)   operator linii blach elektrotechnicznych7)   operator łuszczarki drutu i prętów8)   operator stacji centralnego-smarowania9)   operator urządzeń przygotowania wsadu10)  operator urządzeń dowozu wsadu11)  operator urządzeń ciągu walcowniczego12)  operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych13)  operator urządzeń pomocniczych14)  operator urządzeń ciągu rurowego15)  operator urządzeń tnących i prostujących16)  operator urządzeń wstępnych w walcowni17)  operator urządzeń za- i wyładowczych pieców grzewczych18)  operator walcarki19)  piecowy nagrzewania wsadu20)  przebudowywacz walców21)  przeciągacz (ciągacz) rur22)  przygotowywacz osprzętu23)  przygotowywacz wsadu24)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny25)  rozdzielczy produkcji26)  rozdzielczy wsadu27)  termofrezer (frezer) wlewków28)  tokarz – kalibrownik walców29)  walcownik30)  wsadowy31)  wypalacz wad powierzchniowych32)  zwijacz witekPoz. 12.   Wykańczanie wyrobów walcowanych i ciągnionych1)   operator maszyn napędowych2)   operator urządzeń transportowych3)   operator urządzeń do wykańczania półwyrobów4)   operator urządzeń do wykańczania wyrobów walcowanych i ciągnionych5)   prostowacz6)   próbowacz wyrobów na ciśnienie7)   robotnik transportowy materiałów gorących8)   smołowacz – owijacz rur taśmą izolacyjną9)   sortowacz10)  traser gorących blach i odkuwek11)  traser blach12)  wagowy13)  wiązacz i układacz wyrobów14)  wsadzacz wlewków, kęsisk i blachówek15)  wykańczacz osi i zestawów kolejowych16)  wypalacz wad powierzchniowych – dłuciarz wlewków17)  znakowaczPoz. 13.   Oczyszczanie kanałów i przewodów gazowych1)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych2)   operator urządzeń oczyszczalni gazu3)   operator urządzeń stacji gazowychPoz. 14.   Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego1)   frezer odkuwek2)   kowal3)   krajacz4)   monter zestawów i rozjazdów kolejowych5)   nożycowy i wytłaczarz akcesoriów klejowych6)   operator agregatu do produkcji wyrobów śrubowych7)   operator manipulatora kuziennego8)   operator urządzeń do produkcji wierteł łączonych9)   operator urządzeń do wykańczania wyrobów kutych10)  operator urządzeń kuźniczych11)  operator urządzeń tnących w wydz. kuźniczych12)  operator urządzeń za- i wyładowczych pieców grzewczych13)  operator wyważarki kół i zestawów kolejowych14)  prostowacz wyrobów metalowych15)  przecinacz w obróbce plastycznej16)  przygotowywacz matryc, urządzeń i narzędzi17)  przygotowywacz wsadu18)  rozdzielacz wsadu19)  składacz resorów20)  sternik pras i młotów21)  tłoczarz, praser22)  traser w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie23)  walcarz24)  walcownik drutu25)  walcownik gwintu26)  walcownik obręczy i kół27)  walcownik wierteł28)  wcinacz cylpesów29)  wykańczacz resorów30)  wyoblarz31)  wyoblarz – blacharz blach karoseryjnych32)  zgrzewacz33)  zgrzewacz – wyżarzacz wierteł34)  zwijacz sprężynProdukcja węglików spiekanych, elektrod, rur i walczaków oraz żelazostopówPoz. 15.   Obsługa urządzeń do przygotowywania i prasowania proszków1)   aparatowy w metalurgii proszków2)   formowacz kształtek i oczek3)   młynowy4)   nastawiacz agregatów produkcyjnych5)   nastawiacz pras automatycznych6)   operator pras w metalurgii proszków7)   operator urządzeń przygotowania proszków i mieszanek w produkcji węglików spiekanych8)   prasowacz wyrobów z proszków spiekanych9)   przygotowywacz materiałów wsadowych10)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny11)  rozdzielczy wsaduPoz. 16.   Obsługa pieców spiekalniczych i obróbka końcowa węglików1)   drążacz elektroerozyjny2)   operator urządzeń do docierania i zaokrąglania płytek3)   operator urządzeń spiekalniczych4)   piecowy spiekania surowców wolframowych5)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny6)   spiekacz wyrobów z proszku metali7)   tokarz półwyrobów spiekanych i grafituPoz. 17.   Obsługa urządzeń do produkcji rdzeni elektrodowych, przygotowywanie masy otulinowej, produkcja elektrod1)   ekspedytor gotowych wyrobów2)   operator linii rdzeni elektrodowych3)   operator urządzeń przygotowania mieszanek4)   operator pras do produkcji elektrod3)   operator paczkarki elektrod spawalniczych6)   operator suszarek7)   przeglądacz – odbieracz elektrod spawalniczychPoz. 18.   Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w spawalniach i zgrzewalniach rur i walczaków1)   gięciarz rur2)   monter maszyn i urządzeń3)   operator urządzenia spawalniczego4)   operator urządzeń wstępnych w wytwórni rur spawanych5)   operator ekspandera6)   operator urządzeń ciągu rurowego7)   operator urządzeń do wykańczania rur zgrzewanych8)   operator urządzeń do wykańczania rur i walczaków spawanych9)   operator zgrzewarki elektrycznej rur10)  próbowacz wyrobów na ciśnienie11)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny12)  składacz konstrukcji rurowych13)  smołowacz – owijacz rur taśmą izolacyjną14)  spawacz elektryczny rur i walczaków15)  spawacz gazowy rur i walczaków16)  zgrzewacz rur ogniowo17)  zwijacz blach na zwijarkach poziomych lub pionowychPoz. 19.   Przygotowywanie wsadu do produkcji żelazostopów1)   opróżniacz wagonów2)   operator urządzeń kruszących i mielących3)   operator urządzeń wsadowych4)   operator taśm i urządzeń transportowych5)   przygotowywacz wsaduPoz. 20.   Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych1)   dysponent spustów i rozlewania2)   ekspedytor gotowych wyrobów3)   formierz wsadu żelazostopowego4)   maszynista wagon – wagi5)   napełniacz elektrod6)   oczyszczacz żelazostopów7)   odwozowy – składowacz żelazostopów8)   operator pieca indukcyjnego9)   operator próżniowego odgazowania żelazostopów10)  operator próżniowego pieca żelazostopowego11)  operator urządzenia do sterowania elektrodami12)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny13)  wytapiacz żelazostopów14)  zgrzewacz prętów spustowychOdlewanie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rurPoz. 21.   Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy1)   formierz maszynowy2)   formierz ręczny3)   kanałowy w odlewni4)   klasyfikator oprzyrządowania modelowego5)   mielarz emulsji korkowej do pokrywania form odlewniczych6)   modelarz w drewnie7)   modelarz w metalu8)   modelarz w tworzywach sztucznych i ceramicznych9)   obcinacz form10)  operator urządzeń do płukania piasku kwarcowego11)  operator urządzeń do produkcji soli hartowniczych sypkich i topionych12)  operator urządzeń mas samoutwardzalnych13)  operator urządzeń przy produkcji rafinatorów, kitów i topników14)  operator urządzeń suszących w odlewni – suszarniowy15)  przerabiacz mas formierskich i rdzeniarskich16)  przerabiacz odlewniczych pokryć ochronnych17)  przygotowywacz form i kokil do zalewania18)  przygotowywacz mas formierskich i rdzeniarskich19)  przygotowywacz osprzętu w odlewni20)  rdzeniarz21)  robotnik porządkowy – sprzątacz w odlewni22)  rozdzielca w odlewni23)  rozdzielczy oprzyrządowania modelowego24)  składacz form i rdzeni25)  stanowiska płukania piasku kwarcowego26)  stanowiska przy produkcji bentonitu, piasków otaczanych, zasypek dla hutnictwa i spoiw suchych27)  stanowiska przy produkcji czernideł, pokryć grafitowych do form i rdzeni, pyłu koksowego i rozluźniaczy28)  stanowiska przy produkcji glazury wlewnicowej i przerobie piasku kwarcowego w kopalniach piasku29)  stanowiska przy produkcji nadstawek egzotermicznych i zasypek samosmarujących30)  stanowiska przy produkcji spoiw olejowych i koloidalnych31)  sternik urządzeń regeneracji mas32)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku33)  ustawiacz maszyn i uurządzeń odlewniczych34)  wyrabiacz zatyczek35)  zbrojarz użebrowańPoz. 22.   Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych1)   kadziowy2)   kanałowy3)   ładowacz wsadu4)   operator kokilarki i urządzeń odlewniczych5)   operator maszyny odlewniczej6)   operator śrutownika (produkcja śrutu)7)   operator urządzeń pomocniczych w odlewni8)   przygotowywacz materiałów wsadowych9)   robotnik obsługi stanowisk i urządzeń odlewniczych10)  robotnik transportowy11)  rozdzielca oprzyrządowania odlewniczego12)  rozlewacz metalu13)  sprzątacz pomieszczeń odlewni14)  sortowacz śrutu (produkcja śrutu)15)  ślusarz w odlewni16)  ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych17)  wagowy18)  wsadowy19)  wsadowy-załadowywacz żeliwiaka20)  wytapiacz21)  zalewacz22)  żużlowyPoz. 23.   Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów1)   naprawiacz wad odlewów2)   oczyszczacz odlewów3)   operator maszyn do obróbki wiórowej odlewów żeliwnych4)   operator urządzeń suszących w odlewni5)   próbowacz wyrobów (odlewów) na ciśnienie6)   smołowacz odlewów7)   traser odlewów8)   wybijacz odlewów, form i rdzeni9)   wykańczacz odlewów10)  wypalacz wad powierzchniowych11)  wyżarzacz odlewówProdukcja tlenku cynku i cynkuPoz. 24.   Obsługa pieców przewałowych i spiekalnych wahadłowo-obrotowych wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsług urządzeń kruszących i odpylni1)   magazynowy2)   operator ciągu transportu wsadu3)   operator taśm i urządzeń transportowych4)   operator urządzeń granulacji5)   operator urządzeń kruszących i mielących6)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych7)   operator urządzeń przygotowania wsadu8)   operator urządzeń spiekalni9)   operator urządzeń wyładowczych10)  operator zwałowarko-ładowarki11)  opróżniacz wagonów12)  piecowy pieców przewałowych13)  smarownik14)  spiekalnik rud i tlenków15)  sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy16)  suszarniowy17)  wydawca narzędzi, sprzętu i materiałów18)  wytapiacz metali nieżelaznych19)  żużlarzPoz. 25.   Czyszczenie przewodów, chłodnic i kanałów1)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych2)   operator taśm i urządzeń transportowych3)   zwałowy odpadów4)   żużlarzPoz. 26.   Obsługa pieców prażalniczych i spiekalnych, młynów, suszarń i urządzeń sortujących, odpylni oraz urządzeń pomocniczych1)   aparatowy kolumn jonitowych2)   aparatowy ługowania i filtracji3)   aparatowy odzysku szlamów i pyłów metalonośnych4)   aparatowy produkcji kwasu siarkowego5)   badacz ługu6)   kierowca transportu surowego tlenku cynku7)   ługowniczy metali nieżelaznych8)   maszynista pieców prażalniczych9)   operator taśm i urządzeń transportowych10)  operator urządzeń kruszących i mielących11)  operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych12)  operator urządzeń spiekalni13)  operator urządzeń wodno-szlamowych14)  operator urządzeń wyładowczych15)  prażalnik blendy16)  prażalnik koksu, szlamów i surowców17)  przygotowywacz materiałów wsadowych18)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny19)  spiekalnik koncentratów cynkowo-ołowiowych20)  sternik urządzeń fabryki kwasu siarkowego21)  suszarniowyPoz. 28.   Obsługa pieców destylacyjnych, szybowych, pieców do produkcji pyłów, rafinacyjnych i rektyfikacyjnych, pieców Thede wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa pieców do przetapiania złomu cynkowego i przesiewalni pyłu cynkowego1)   aparatowy odzysku szlamów i pyłów metalonośnych2)   aparatowy pyłu cynkowego3)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych4)   operator pieca szybowego5)   operator taśm i urządzeń transportowych6)   operator urządzeń kruszących i mielących7)   operator urządzeń oczyszczalni gazu8)   przesiewacz proszku cynku9)   rafiniarz metali nieżelaznych10)  rektyfikatorowy metali nieżelaznych11)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny12)  spalacz cynku13)  spustowy bieli cynkowej14)  wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych15)  wytapiacz metali nieżelaznych16)  zlewacz metalu17)  żużlarzPoz. 29.   Przygotowywanie wsadu1)   operator taśm i urządzeń transportowych2)   operator urządzeń kruszących i mielących (maszynista)3)   operator urządzeń przygotowania wsaduPoz. 30.   Obsługa odpylni i oczyszczanie kanałów1)   krawiec worków filtracyjnych2)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnychPoz. 31.   Obsługa agregatów i urządzeń do ługowania koncentratów i tlenku cynku, oczyszczanie roztworów elektrolizy cynku1)   aparatowy ługowania i separacji piasków2)   aparatowy urządzeń filtracyjnych3)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien4)   ługowniczy metali nieżelaznych5)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych6)   operator taśm i urządzeń transportowych7)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny8)   ściągacz cynkuPoz. 32.   Obsługa pieców topielnych1)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych2)   operator urządzeń przygotowania wsadu3)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny4)   wytapiacz metali nieżelaznychPoz. 33.   Obsługa wanien elektrolitycznych1)   badacz elektrod2)   badacz ługu3)   monter głowic elektrodowychPoz. 34.   Obsługa pieców produkcyjnych, odpylni i pakowanie bieli cynkowej1)   aparatowy bieli odczynnikowej2)   operator urządzeń przesiewających3)   pakowacz wyrobów4)   sprzątacz produkcyjnyProdukcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmuPoz. 35.   Produkcja i przetwórstwo kadmu1)   aparatowy produkcji kadmu i tlenków kadmu2)   aparatowy urządzeń filtracyjnych3)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien4)   elektrolizerowy metali nieżelaznych5)   kierowca transportu ługów pokadmowych6)   kierowca transportu tlenku kadmu7)   ługowniczy metali nieżelaznych8)   monter – operator przy produkcji akumulatorów9)   operator urządzeń do odlewania i przerobu kadmu10)  operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych11)  rafiniarz metali nieżelaznych12)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny13)  spalacz kadmu14)  wytapiacz metali nieżelaznychPoz. 36.   Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem, ołowiowanie blach ocynkowanych1)   aparatowy produkcji minii i glejty2)   mieszacz ekspanderów3)   monter – operator przy produkcji akumulatorów4)   odlewnik5)   oczyszczacz płyt akumulatorowych6)   ołowiowacz blach ocynkowanych7)   operator maszyn do zdzierania ołowiu8)   operator mieszadeł9)   operator młynów i urządzeń pomocniczych10)  operator pieca szybowego cynku i ołowiu11)  operator produkcji proszku12)  operator urządzeń do produkcji taśmy bobitowej13)  operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych14)  operator urządzeń przygotowania wsadu15)  powlekacz metali na gorąco16)  przygotowywacz materiałów wsadowych17)  rafiniarz metali nieżelaznych18)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny19)  smarowacz płyt akumulatorowych20)  spustowy metalu i żużla21)  suszarniowy22)  tłoczarz23)  wytapiacz metali nieżelaznych24)  wytłaczarz powłok z metali nieżelaznych25)  inne stanowiska produkcyjne przy produkcji i przetwórstwie ołowiuProdukcja miedzi i odzysk metaliPoz. 37.   Produkcja i przetwórstwo hutnicze miedzi1)   anodowy2)   aparatowy mieszarek masy anodowej3)   aparatowy oczyszczania elektrolitu4)   aparatowy produkcji siarczanu miedzi i tlenku niklu5)   aparatowy urządzeń filtracyjnych6)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien7)   aparatowy urządzeń wymiany jonowej i ekstrakcji8)   aparatowy uzdatniania węgla drzewnego9)   badacz elektrod10)  elektrolizerowy metali nieżelaznych11)  kierowca pojazdów transportu wewnętrznego12)  krajacz wydz. ciągłego odlewu miedzi13)  ługowniczy metali nieżelaznych14)  mieszalnikowy15)  obtapiacz metali łatwotopliwych16)  operator transportu wsadu17)  operator urządzeń kruszących i mielących18)  operator urządzeń przygotowania wsadu19)  operator urządzeń odpylająco – klimatyzacyjnych20)  operator urządzeń stacji gazowych21)  operator urządzeń wodno-szlamowych22)  prasowacz koncentratów23)  rafiniarz metali nieżelaznych24)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny25)  rozdzielczy produkcji26)  sternik automatu do produkcji podkładek katodowych27)  sternik ciągów technologicznych28)  suszarniowy29)  wypalacz części niemetalicznych30)  wytapiacz metali nieżelaznych – odlewacz31)  inne stanowiska produkcyjne w zakładach pracy zajmujących się wyłącznie produkcją i przetwórstwem hutniczym miedziPoz. 38.   Przerób złomu metali w zakładach hutniczych1)   aparatowy mieszarek masy anodowej2)   aparatowy urządzeń filtracyjnych3)   kafarowy4)   klasyfikator złomu5)   kontroler złomu6)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych7)   operator łamacza szyn8)   operator paczkarki złomu9)   operator taśm i urządzeń transportowych10)  operator urządzeń kruszących i mielących11)  operator urządzeń przygotowania wsadu12)  operator urządzeń odpylająco – klimatyzacyjnych13)  prażalnik koksu, szlamów i surowców14)  rafiniarz metali nieżelaznych15)  sortowacz na zasypie16)  sortowacz złomu17)  wypalacz części niemetalicznych18)  wytapiacz metali nieżelaznych19)  załadunkowy wiórów stalowychPoz. 39.   Chemiczny i elektrochemiczny odzysk metali1)   aparatowy ługowania i filtracji2)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien3)   elektrolizerowy metali nieżelaznych4)   ługowniczy metali nieżelaznych5)   operator urządzeń granulacji6)   wypalacz części niemetalicznych ze złomuProdukcja aluminiumPoz. 40.   Prace wykonywane w zakładach produkujących aluminium1)   wszystkie stanowiska pracy w zakładach produkujących aluminium (na terenie zakładów produkcyjnych)Odcynowanie blachy białej i odmiedziowanie platerówPoz. 41.   Prace przy ługowaniu oraz elektrolizie cyny i miedzi1)   operator urządzeń prostarki, ciągarki i wyciągarkiPoz. 42.   Obsługa pieców i odpylni1)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnychOdlewanie metali nieżelaznych i ich stopówPoz. 43.   Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych1)   formierz2)   kierowca pojazdów transportu wewnętrznego3)   odlewacz wlewków sposobem statycznym, półciągłym i ciągłym4)   odlewnik5)   operator ciągów technologicznych6)   operator maszyn i urządzeń odlewniczych7)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych8)   operator urządzeń przygotowania wsadu9)   przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych10)  rdzeniarz11)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny12)  robotnik transportowy w odlewni13)  ustawiacz maszyn i sprzętu odlewniczego14)  wybijacz form i rdzeni15)  wykańczacz odlewów16)  wylewacz panewek17)  wytapiacz metali nieżelaznych18)  wytapiacz-odlewacz metali nieżelaznych19)  zalewacz formPrzeróbka plastyczna metaliPoz. 44.   Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej1)   kalibrowacz blach2)   laborant3)   ługowniczy metali nieżelaznych4)   mechanik5)   nagrzewacz6)   nastawiacz agregatów produkcyjnych7)   odlewacz8)   operator ciągłego odlewania taśmy cynkowej9)   operator ciągu transportu wsadu10)  operator pieca pokracznego11)  operator urządzeń do nakładania powłok na blachy poligraficzne12)  operator urządzeń obróbki blach poligraficznych13)  operator urządzeń przygotowania wsadu14)  pakowacz wyrobów15)  palacz pieców hutniczych płomiennych16)  piecowy nagrzewania wsadu17)  sortowacz18)  sternik wyciągarki19)  wagowy gotowych wyrobów w pomieszczeniach, w których wykonywane są prace wymienione w wykazie20)  wytapiacz21)  wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych22)  wyżarzacz – piecowy23)  zalewacz formPoz. 45.   Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi1)   ciągacz drutu i prętów (na zimno i gorąco)2)   elektrochemik3)   gięciarz rur4)   kalibrowacz blach5)   krajacz folii na nożycach krążkowych6)   krajacz metali7)   laborant8)   łuszczarz9)   maszynista maszyn do uszlachetniania folii10)  maszynista wklęsłodrukowy11)  nastawiacz maszyn i agregatów produkcyjnych12)  nożycowy nożyc gilotynowych taśm i folii13)  obrabiacz wlewków14)  operator automatycznej pakieciarki hydraulicznej15)  operator linii obróbki blach i taśm16)  operator linii walcowniczej17)  operator linii wyciskania i okrawania18)  operator pras – tłoczarz19)  operator urządzeń do nakładania powłok na blachy poligraficzne20)  operator urządzeń obróbki blach poligraficznych21)  operator urządzeń prostarki, ciągarki i wyciągarki22)  operator urządzeń tłoczących23)  operator urządzeń zwijarki24)  operator walcarki bloków, blach i taśm25)  operator walcarki egalizacyjnej26)  operator zwijarek automatycznych27)  owijacz platyn28)  pakowacz wyrobów29)  prostowacz30)  przeciągacz31)  przygotowywacz proszku ciągarskiego do ciągnienia drutu32)  robotnik transportowy33)  skręcacz splotów i lin stalowych oraz pancerzy i wałów giętkich34)  sortowacz35)  sterowniczy prasy do wyciskania36)  walcownik folii37)  walcownik drutu i prętów38)  walcownik rur39)  wsadowy w przetwórstwie40)  wykańczacz wyrobów i półwyrobów41)  zaostrzacz półwyrobów42)  zaplatacz lin stalowych43)  zdwajacz i rozdwajacz folii oraz zwijacz taśmPoz. 46.   Obsługa urządzeń do trawienia1)   oczyszczacz chemiczny2)   operator urządzeń do wytrawiania i natłuszczania półwyrobów3)   wytrawiaczProdukcja uboczna metali i chemikaliiPoz. 47.   Produkcja talu, proszków metali i niemetali oraz wyrobów kanych z tych proszków.1)   aparatowy alundum2)   aparatowy rugowania i filtracji3)   aparatowy urządzeń filtracyjnych4)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien5)   aparatowy wymiany jonowej i ekstrakcji6)   aparatowy zagęszczania i krystalizacji7)   elektrolizerowy metali nieżelaznych8)   elektryk9)   formierz wyrobów ferrytowych10)  ługowniczy metali nieżelaznych11)  magazynowy surowców i tworzyw ferrytowych12)  młynowy pyłu ołowianego13)  modelarz i formierz wyrobów jubilerskich14)  monter wyrobów jubilerskich – złotnik15)  obtapiacz metali szlachetnych ze złomów metali16)  odlewnik wyrobów jubilerskich17)  operator urządzeń do odzysku Au i Ag18)  operator urządzeń do produkcji tworzyw ferrytowych19)  operator urządzeń granulacji przy przerobie zgarów alumiowych20)  operator urządzeń wodno-szlamowych.21)  pomiarowy parametrów surowców i tworzyw ferrytowych22)  przygotowywacz tworzyw ferrytowych do formowania23)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny24)  rozpylacz metali25)  sortowacz wyrobów ferrytowych26)  spiekacz tworzyw i wyrobów ferrytowych27)  suszacz – pakowacz siarczanu cynku28)  szlifierz kamieni jubilerskich, bursztynu i wyrobów złotniczych29)  szlifierz kamieni syntetycznych30)  szlifierz wyrobów ferrytowych31)  transportowy i zesypywacz surowców i tworzyw ferrytowych32)  walcownik wyrobów jubilerskich i złotniczych33)  wydawca surowców i tworzyw ferrytowych34)  wytapiacz metali nieżelaznych35)  wytapiacz monokryształówHutnictwo żelazonikluPoz. 48.   Obsługa urządzeń kruszących, separatorów magnetycznych i przemiałowych1)   operator taśm i urządzeń transportowych2)   operator urządzeń kruszącach i mielących3)   maszynista separatoraPoz. 49.   Obsługa pieców obrotowych i elektrycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi (odpylni)1)   kanałowy rafinerii żelazo-niklu2)   prażalnik koksu, szlamów i surowców3)   przygotowywacz materiałów wsadowych4)   spiekalnik rud i tlenków5)   sprzątacz produkcyjny6)   wytapiacz metali nieżelaznychWzbogacanie mechaniczne i flotacja rud metaliPoz. 50.   Obsługa urządzeń kruszących, sortujących, osadzarek, osadników, filtrów i suszarni oraz urządzeń do przeróbki odpado surowców metali nieżelaznych1)   aparatowy separacji i ługowania piasku2)   konserwator urządzeń przeróbczych3)   maszynista zagęszczaczy i pomp4)   mieszalnikowy5)   młynowy minerałów6)   odczynnikowy minerałów7)   operator kafara8)   osadnikowy i sterowniczy urządzeń przeróbczych9)   piecowy pieców obrotowych10)  płuczkarz11)  podajnikowy12)  separatorowy – maszynista urządzeń odwadniania koncentratu13)  suszarniowy minerałówPoz. 51.   Obsługa maszyn flotacyjnych i urządzeń pomocniczych1)   czyściciel urządzeń przeróbczych2)   flotator minerałów3)   maszynista filtrów dyskowych4)   operator urządzeń kruszących i sortowniczych5)   operator zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych6)   próbkarz minerałów – laborant7)   sterowniczy urządzeń przeróbczych8)   maszynista urządzeń odpylającychPoz. 52.   Produkcja ksantogenianu krystalicznego1)   reaktorowy2)   robotnicy zatrudnieni przy produkcji ksantogenianuKoksochemiaPoz. 53.   Obsługa urządzeń węglowni1)   dozowniczy2)   maszynista przeciągarki wagonów3)   operator ciągu transportu wsadu4)   operator taśm i urządzeń transportowych5)   operator urządzeń kruszących i mielących6)   operator urządzeń przesiewających7)   operator urządzeń węglowni8)   operator urządzeń wyładowczychPoz. 54.   Obsługa pieców koksowniczych1)   koksowniczy2)   koksowniczy paku3)   namiarowy paku4)   operator urządzeń piecowniPoz. 55.   Obsługa urządzeń sortowni koksu oraz prace ładowaczy koksu1)   kontroler wyrobów2)   operator taśm i urządzeń transportowych3)   operator urządzeń sortowni koksu4)   operator urządzeń wodno-szlamowych5)   transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku6)   wagowyPoz. 56.   Produkcja węglopochodnych oraz prace ładowaczy produktów węglopochodnych1)   aparatowy procesów2)   aparatowy w produkcji węglopochodnych3)   ładowacz węglopochodnych4)   oczyszczacz urządzeń węglopochodnych5)   transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku6)   wytapiacz elektrokorunduProdukcja elektrod węglowych, węgla aktywnego i katalizatorówPoz. 57.   Kalcynacja elektrod węglowych1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych2)   operator urządzeń granulujących, rozdrabniających i sortujących3)   piecowyPoz. 58.   Mielenie surowców węglowych oraz produkcja pyłów odlewniczych1)   dozowniczy, namiarowy2)   mielarz, mieszacz mas depolaryzatorskich3)   mieszacz surowców4)   młynowy5)   operator urządzeń do produkcji pyłów odlewniczych6)   operator urządzeń kruszących i mielących7)   operator urządzeń wyładowczychPoz. 59.   Przygotowywanie surowców węglowych, przerób ciasta elektrodowego1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych2)   dozowniczy3)   formowacz elektrod węglowych4)   mieszacz elektrolitów5)   operator urządzeń przesiewających6)   operator urządzeń sortowniczychPoz. 60.   Wypalanie elektrod węglowych1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych2)   piecowy3)   wypalacz (wytapiacz)Poz. 61.   Obróbka końcowa elektrod węglowych1)   monter2)   operator mechanicznej obróbki elektrod3)   tokarz, frezer i strugacz wyrobów węglowych4)   traser wyrobów węglowychPoz. 62.   Grafityzacja elektrod węglowych1)  piecowyPoz. 63.   Przygotowywanie mas elektrodowych1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych2)   dozowniczy3)   mielarz4)   mieszacz5)   operator urządzeń kruszących i mielących6)   stokażowy7)   tłoczarz aglomeratów węglowychPoz. 64.   Produkcja drobnych elektrod węglowych1)   aparatowy w produkcji doświadczalnej2)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych3)   dozowniczy4)   formierz5)   piecowy procesów elektrodowych6)   wypalaczPoz. 65.   Produkcja płyt i płytek szczotkowych1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych2)   dozowniczy3)   krajacz – wiertacz4)   operator pras do wyciskania płyt i płytek5)   operator urządzeń do docierania i zaokrąglania płytek6)   operator urządzeń mielących7)   piecowyPoz. 66.   Aktywizacja węgli dwutlenkiem siarki1)   aparatowy w produkcji węgli aktywnych2)   piecowy3)   dozowniczy4)   operator urządzeń granulujących, rozdrabniających i sortującychPrace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowymPoz. 67.   Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie1)   aparatowy bloku tlenowego2)   aparatowy stacji redukcyjnej i rozdzielczej gazu3)   elektrolizerowy wody4)   hartownik5)   instalator rur – ślusarz6)   kierowca pojazdów transportu wewnętrznego7)   laborant w przygotowaniu zgładów8)   ładowacz9)   ładowacz – spinacz10)  maszynista dmuchaw i ssaw11)  maszynista hydrocyklonów12)  maszynista – operator paczkarki13)  maszynista pomp14)  maszynista przetłoczni oleju opałowego15)  maszynista stacji mieszania gazu16)  nagrzewacz17)  oczyszczacz18)  opalacz19)  operator instalacji gazów technicznych20)  operator pieców dyfuzyjnych (grzewczych)21)  operator i pomocnik operatora urządzeń przeładunkowych22)  operator samojezdnych urządzeń transportowych23)  operator stacji ciśnień24)  operator taśm i urządzeń transportowych25)  operator urządzeń oczyszczalni gazu26)  operator urządzeń stacji gazowych27)  operator urządzeń wodno-szlamowych28)  operator wsadzarki29)  opróżniacz wagonów30)  palacz piecowy31)  piecowy nagrzewania wsadu32)  piecowy – wyżarzacz obróbki cieplnej33)  podawacz złomu i topników34)  prostowacz wyrobów na gorąco35)  przygotowywacz materiałów wsadowych36)  przygotowywacz wyrobów hutniczych do wysyłki37)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny38)  suszarniowy39)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku40)  wsadowy41)  wydawca wyrobów hutniczych42)  wykuwacz żużla z piecówPoz. 68.   Przerób żużla wielkopiecowego, stalowniczego i żelazostopowego oraz eksploatacja hałd1)   kafarowy żużla2)   oczyszczacz – nawapniacz kadzi żużlowych3)   operator urządzeń granulacji4)   operator urządzeń kruszących i mielących5)   operator urządzeń przerobu żużla6)   operator urządzeń przeładunkowych7)   operator urządzeń przesiewających8)   operator urządzeń sortowniczych9)   przepalacz żelazo-żużla10)  robotnik hałdy11)  strzałowy12)  wykuwacz żużla z pieców13)  wylewycz żużlaPoz. 69.   Tłoczenie gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu1)   operator automatów do produkcji drutu kolczastego i wyrobów z drutu2)   pakowacz gwoździ, wkrętów, wyrobów śrubowych, zawleczek, nitów3)   tłoczarz gwoździ, artykułów śrubowych i nitów (na gorąco i na zimno)Poz. 70.   Nabijanie na gorąco obręczy na beczki metalowe oraz gięcie prętów przy produkcji łańcuchów1)   gięciarz prętów na gorąco i zimno2)   nabijacz obręczy na beczkiPoz. 71.   Metalizowanie natryskowe1)   metalizator natryskowyPoz. 72.   Malowanie minią1)   malarz antykorozyjny2)   malarz miniąPoz. 73.   Emaliowanie1)   lakiernik – emaliernik2)   metalizator natryskowy3)   mielarz emalii4)   operator lakierniczy linii5)   operator młyna emalierskiego6)   operator i pomocnik operatora pieca emalierskiego7)   pakowacz8)   powlekacz emalią9)   robotnik transportowy10)  sprzątacz produkcyjny11)  stapiacz emalii12)  wypalacz wyrobów emaliowanychPoz. 74.   Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi1)   grawer powłok bitumicznych2)   malarz3)   operator maszyn i urządzeń4)   powlekacz wyrobów masami bitumicznymiPoz. 75.   Obsługa stanowisk ogniowych w produkcji żarówek, świetlówek, lamp radiowych itp.1)   aparatowy obróbki płomieniowej szkła2)   operator maszyn i urządzeń do produkcji lamp3)   spawacz szkła4)   ustawiacz maszyn i urządzeń lampowych5)   ustawiacz urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterowniczychPoz. 76.   Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem1)   anodowacz2)   galwanizer3)   hartownik4)   kadmowacz5)   ocynkowacz6)   ocynowacz7)   oksydowacz8)   operator linii hartowniczej drutów i elementów złączny9)   operator urządzeń wytrawialni10)  polerownik11) robotnik transportu12)  sprzątacz produkcyjny13)  ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych14)  wytrawiaczPoz. 77.   Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywa sztucznymi1)   fluidyzator2)   operator agregatu do powlekania metalami na gorąco3)   operator ciągu powlekania wyrobów hutniczych4)   pakowacz5)   powlekacz blach6)   powlekacz chemicznymi warstwami ochronnymi7)   powlekacz metalami kolorowymi na gorąco8)   powlekacz tworzywami sztucznymi9)   wykładacz izolacji, kabli i przewodów10)  wytłaczarz powłok z metali nieżelaznychPoz. 78.   Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne1)   biaksiarz2)   docieracz maszynowy3)   nacinacz pilników4)   ostrzarz5)   polerowacz6)   szlifierz, krajacz metali tarczą ścierną7)   ślusarz – wyrównywacz tarcz szlifierskichPoz. 79.   Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych1)   gięciarz maszynowy – prostowacz2)   kowal3)   operator kuźniarek4)   operator linii profilowaniaPoz. 80.   Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór1)   oczyszczacz mechaniczny2)   operator śrutownika (piaskowacz)3)   piaskowacz4)   śrutowaczPoz. 81.   Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych1)   elektryk*)2)   hamownik3)   monter – mechanik silników spalinowych*)4)   ślusarz – monter*)*)   prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowyPoz. 82.   Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern1)   ślusarzPoz. 83.   Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych1)   blacharz2)   lutowacz3)   napawacz ołowiem4)   ślusarz – monterPoz. 84.   Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią1)   nastawiacz maszyn i urządzeń2)   operator maszyn i urządzeń3)   ślusarz remontowyPoz. 85.   Obsługa gazogeneratorów1)   czadnicowy2)   maszynista stacji mieszankowej gazu3)   maszynista urządzeń nawęglania4)   operator stacji czadnic5)   operator urządzeń oczyszczalni gazu6)   operator urządzeń stacji gazowychPoz. 86.   Obsługa suwnic1)   elektryk remontowy suwnic*)2)   hakowy, podsuwnicowy**)3)   operator dźwigów wieżowych4)   operator mostu przeładunkowego5)   operator suwnicy bramiastej6)   operator suwnicy czerpakowej7)   operator suwnicy kleszczowej8)   operator suwnicy kubłowej9)   operator suwnicy łapowej10)  operator suwnicy magnesowej11)  operator suwnicy manipulacyjno-transportowej12)  operator suwnicy rozlewniczej i zalewowej13)  operator suwnicy spadarkowej14)  operator suwnicy stryperowej15)  operator suwnicy wsadzarkowej16)  operator urządzeń dźwigowych – dźwigowy**)17)  suwnicowy18)  ślusarz remontowy suwnic*)*)   praca na wysokości**)  praca w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykaziePoz. 87.   Prace przy produkcji łożysk tocznych1)   docieracz kulek do łożysk tocznych2)   operator zdzierarek, pilnikarek, docieraczek i szlifierek do obróbki kulekPoz. 88.   Prace przy produkcji kabli1)   impregnowacz kablowy2)   krajacz materiałów elektroizolacyjnych3)   lutowacz kablowy4)   operator krążkarki kabli i przewodów5)   oplatacz kablowy6)   przewijacz kabli, przewodów i żył7)   skręcacz kablowy8)   zbrojarz kablowyPoz. 89.   Prace przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych1)   impregnowacz mas elektrotechnicznych2)   mielarz, mieszacz mas depolaryzacyjnych3)   mielarz, mieszacz masy „Volpor”4)   mieszacz asfaltu5)   mieszacz elektrolitów6)   monter ogniw i baterii7)   przygotowywacz, nakładacz elektrolitu8)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny9)   tłoczarz aglomeratów węglowych i brausztynowych10)  urabiacz masy „Volpor”11)  wytapiacz elektrod z chlorku srebra12)  wytapiacz masy zalewowej asfaltowej oraz kompozycji13)  zalewacz ogniw i bateriiPoz. 90.   Prace wykonywane bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach1)   automatyk***)2)   blacharz3)   cieśla okrętowy – stoczniowy4)   dłutowacz***)5)   dokowy6)   elektromonter7)   elektromechanik8)   elektronik***)9)   gięciarz rur10)  kompletator części kadłubowych i wyposażenia okrętowego pracujący na przedmontażu, pochylni i na statkach11)  kotlarz okrętowy12)  kowal – formowacz blach i profili13)  kowal konstrukcji okrętowych – spawacz elektryczny14)  laminiarz okrętowy15)  malarz – konserwator okrętowy16)  monter izolacji okrętowych17)  monter kadłubów okrętowych18)  monter konstrukcji wysokościowych żurawi stoczniowych i portowych19)  monter maszyn i urządzeń okrętowych20)  monter okrętowej instalacji i aparatury chłodniczej21)  monter okrętowych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych22)  monter rusztowań – stoczniowy23)  monter rurociągów okrętowych – spawacz24)  monter stolarskiego wyposażenia okrętowego25)  monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego26)  monter – ślusarz urządzeń przetwórstwa rybnego27)  murarz pieców przemysłowych i urządzeń okrętowych28)  oczyszczacz mechaniczny29)  operator sprzętu zmechanizowanego na dokach i pochylniach30)  operator stacjonarnych urządzeń produkcyjnych***)31)  operator urządzeń do produkcji łańcuchów okrętowych32)  posadzkarz33)  płetwonurek – konserwator34)  radiomechanik okrętowy35)  robotnik oczyszczania i obsługi statku36)  samodzielny budowniczy statku37)  spawacz38)  specjalista nadzoru montażu i prób silników spalinowych na statkach39)  specjalista – starszy budowniczy statku40)  sprzątacz statków41)  starszy budowniczy statku42)  szklarz***)43)  szkutnik***)44)  stolarz przemysłowy***)45)  szlifierz46)  ślusarz***)47)  ślusarz – mechanik remontowy***)48)  takielarz49)  traser okrętowy w halach produkcyjnych i na statkach50)  układacz wykładzin na statku51)  wiertacz i nitowacz okrętowy52)  wycinacz i oczyszczacz kadłubowy***)   praca na statkach, pochylniach lub dokachDział IV.  W CHEMIIPoz. 2.    Wydobywanie, produkcja i obróbka siarki oraz produkcja nieorganicznych i organicznych związków siarki1)   aparatowy odsiarczalni2)   aparatowy absorpcji i regeneracji3)   aparatowy autoklawów4)   aparatowy roztwarzalników5)   aparatowy kwasu siarkowego6)   aparaturowy płuczki7)   aparaturowy płynnego SO28)   aparaturowy sulfidyny9)   aparaturowy urządzeń ługowni10)  czyściciel cystern i aparatury11)  konserwator urządzeń fabryki H2SO412)  ładowacz kwasu siarkowego13)  operator procesów chemicznych przy produkcji luminoforów14)  robotnik transportowy15)  sprzątacz w hali produkcyjnej16)  sternik ciągów technologicznych17)  sternik urządzeń fabryki H2SO4 i siarczanu amonu18)  wieżowy fabryki kwasu19)  zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 11.   Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi1)   aparatowy2)   napełniacz butli – przeglądacz3)   operator instalacji gazów technicznych4)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących5)   operator urządzeń stacji gazowych6)   robotnik magazynowy i transportowy7)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny8)   stokażowy9)   ślusarz remontu i legalizacji butliPoz. 17.   Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli1)   dozowacz składników do mieszanki2)   formierz wyrobów z tworzyw sztucznych3)   formowacz i obcinacz laminatów z żywic syntetycznych4)   formierz żywic5)   klejarz laminatów i tworzyw sztucznych6)   konfekcjoner wyrobów z tworzyw sztucznych7)   krajacz8)   mielarz tworzyw sztucznych9)   mieszacz składników planki poliuretanowej10)  modelarz odlewniczy z tworzyw sztucznych11)  napełniacz masami chemicznymi12)  odlewacz żywic13)  operator i monter linii spieniania poliuretanu14)  operator urządzeń do formowania planki poliuretanowej15)  operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych16)  operator wtryskarek, formierek, pras, dmucharek – przy formowaniu tworzyw sztucznych17)  pakowacz ładunków do kotwi18)  robotnik transportowy19)  sprzątacz w hali produkcyjnej20)  stokażowy21)  urabiacz mas i mieszanek22)  wykładacz wyrobów tworzywami sztucznymi23)  zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 18.   Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania1)   aparatowy2)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących3)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących4)   stokażowy5)   zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 19.   Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów1)   aparatowy2)   operator pomp i sprężarek3)   operator urządzeń dozujących4)   stokażowy5)   ślusarz obsługi przepompowniPoz. 20.   Produkcja i przetwórstwo kauczuku oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa kauczuku1)   aparatowy2)   konfekcjoner wyrobów z kauczuku3)   operator pras4)   operator urządzeń dozujących i formujących5)   walcownik6)   wytłaczarkowy7)   zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 21    Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów; produkcja sadzy1)   aparatowy2)   konfekcjoner produkcji gumowej z zastosowaniem klejów organicznych3)   operator pras wulkanizacyjnych, klejacz podzespołów kształtowych4)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących5)   operator urządzeń powlekających6)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących7)   operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych8)   oplatacz kablowy9)   robotnik transportowy i magazynowy przy produkcji mieszanek gumowych10)  sprzątacz przy produkcji mieszanek gumowych11)  stokażowy12)  urabiacz mieszanek gumowych13)  walcownik – kalandrowy14)  wulkanizator gumowy15)  wykładacz gumą16)  wytłaczarkowy17)  zbrojarz kablowy18)  zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 22.   Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej1)   krajacz2)   odwijacz3)   operator urządzeń mechanicznej obróbki włókien szklanych4)   pakowacz5)   robotnik transportowy6)   sprzątacz w hali produkcyjnej7)   wykładacz włóknami szklanymiPoz. 27.   Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie1)   aparatowy topników i krystalizatorów2)   aparatowy urządzeń sortujących i rozdzielających3)   elaborant4)   formowacz mas specjalnych5)   konfekcjoner6)   kontroler jakości wyrobów7)   laborant w laboratorium pirotechniczno-chemicznym8)   namiarowy9)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących10)  pakowacz11)  pirotechnik oddziałowy12)  robotnik transportowy13)  stokażowy14)  wagowy15)  wytapiacz16)  zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 31.   Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu1)   aparatowy gazów technicznych2)   ładowacz wytwornic acetylenowych3)   maszynista wytwornic acetylenowych4)   napełniacz butli5)   operator stałej wytwornicy acetylenowej6)   robotnik transportowy7)   silosowy8)   sprężarkowy9)   ślusarz remontu i legalizacji butli10)  wagowy11)  wydawca12)  wytwornicowyPoz. 37.   Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych i biologicznych1)   aparatowy2)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących3)   robotnik transportowy4)   stokażowyPoz. 38.   Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych1)   aparatowy wulkanizacji wykładzin antykorozyjnych2)   izolowacz watą szklaną i żużlową3)   izolowacz rurociągów i zbiorników4)   malarz antykorozyjny5)   natryskiwacz tworzywami antykorozyjnymi6)   oczyszczacz7)   układacz wykładzin przy użyciu kitów i klejów organicznych8)   wykładacz urządzeń tworzywami sztucznymi i gumą9)   wykładacz wyrobów metalowych tworzywami kwaso- i zasadoodpornymiPoz. 39.   Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych1)   docieracz wyrobów przy użyciu nafty2)   monter aparatury i urządzeń chemicznych3)   oczyszczacz4)   oczyszczacz wyrobów w benzynie i rozpuszczalnikach organicznych5)   operator procesów chemicznych6)   operator urządzeń myjących7)   przygotowywacz opakowań (regeneracja pojemników)8)   ślusarz konserwator elementów silników spalinowych przy użyciu benzyny i nafty9)   ślusarz remontowy10)  wybieracz smoły z przewodówPoz. 40.   Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych1)   konfekcjoner surowców, półproduktów i wyrobów gotowych2)   magazynier – robotnik magazynowy3)   maszynista urządzeń przeładunkowych i układających4)   operator podnośnika5)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących6)   operator wózka7)   pakowacz8)   robotnik transportowy9)   sprzątacz magazynów10)  wagowy11)  wydawca12)  zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 43.   Prace ratowników ratownictwa chemicznego1)   konserwator urządzeń i sprzętu ratowniczego skażonego chemikaliami2)   ratownikPoz. 44.   Produkcja chemicznych środków pomocniczych nie wymienionych w dziale IV, wytwarzanych z użyciem toksycznych surowców lub półproduktów1)   aparatowy2)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących3)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących4)   stokażowy5)   zestawiacz mieszanek i roztworówDział V.   W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPoz. 1.    Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach1)   izolowacz rurociągów2)   monter aparatury i układów hydraulicznych3)   monter instalacji f urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych4)   monter – instalator rurociągów5)   monter rurociągów energetycznych i technologicznych6)   monter wodno-kanalizacyjny7)   monter zewnętrzny sieci kanalizacyjnej8)   murarzPoz. 2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych1)   elektromonter instalacji odgromowej i ostrzegawczej2)   monter osprzętu kominowego3)   murarz4)   robotnik budowlany5)   zbrojarz – betoniarzPoz. 3.    Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych1)   maszynista doświadczalny maszyn budowlanych i ciągników2)   maszynista kafara3)   maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych4)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw5)   maszynista pogłębiarek i zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych6)   maszynista spycharek i ciągników gąsiennicowych7)   maszynista walców drogowych8)   maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych9)   maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych10)  maszynista żurawi kolejowych11)  maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsiennicowych12)  maszynista żurawi stałych i suwnic (montażowych)13)  maszynista żurawi wieżowychPoz. 4.    Prace zbrojarskie i betoniarskie1)   zbrojarz – betoniarz2)   zestawiacz surowców i mieszanekPoz. 5.    Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości1)   monter rusztowań2)   monter urządzeń i konstrukcji metalowychPoz. 6.    Prace malarskie konstrukcji na wysokościI)   malarzPoz. 9.    Prace dekarskie1)   blacharz – dekarz2)   dekarz3)   robotnik budowlanyPoz. 10.   Prace kamieniarskiePoz. 11.   Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych1)  aparatowy autoklawów2)   aparatowy chemicznej obróbki tarcz i narzędzi diamentowych3)   aparatowy karbonizatorów4)   aparatowy mikroproszków ściernych5)   aparatowy osadnika i filtra dyskowego6)   aparatowy pras filtracyjnych7)   aparatowy urządzeń rozdzielających8)   aparatowy wyparek9)   aparatowy zbiorników korekcyjnych10)  dozowacz szlamu11)  formierz maszynowy wyrobów ogniotrwałych12)  formierz porcelany13)  formierz ręczny wyrobów ogniotrwałych14)  formierz – utwardzacz narzędzi diamentowych15)  formierz wyrobów ściernych16)  gratowacz wyrobów ceramicznych17)  izolowacz wyrobów szamotowych i karborundowych18)  kierowca pojazdów transportu wewnętrznego19)  ładowacz20)  ługowniczy21)  magazynowy materiałów ogniotrwałych22)  maszynista szlamatorów23)  mielarz – młynowy24)  mieszacz surowców i mieszanek25)  modelarz form modeli i wyrobów ceramicznych26)  nakładacz mas ściernych27)  namiarowy surowców28)  oczyszczacz29)  oczyszczacz komór i kanałów30)  odbieracz pyłu węglowego31)  odbiorca i dostawca materiałów32)  odlewnik gipsowych form i modeli33)  odlewnik wyrobów topionych34)  operator łopaty mechanicznej35)  operator maszyn do wyrabiania i formowania masy ściernej36)  operator pieca do obkurczania folii37)  operator pieców szybowych38)  operator procesów opalizowania balonów szklanych39)  operator strugarek glin40)  operator urządzeń do przygotowywania gęstwy41)  operator urządzeń do obróbki mechanicznej wyrobów ściernych42)  operator urządzeń do obróbki wyrobów ogniotrwałych43)  operator urządzeń do powlekaniu, nasycania i wyprażania wyrobów44)  operator urządzeń do przygotowywania mineralizatorów i lepiszcz45)  operator urządzeń do wzbogacania surowców46)  operator urządzeń kruszących i mielących47)  operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych48)  operator urządzeń przesiewających49)  operator urządzeń sortowniczych50)  operator urządzeń topiących i rozwłókniających51)  opróżniacz wagonów52)  pakowacz sypkich wyrobów ogniotrwałych53)  płuczkowy54)  powlekacz rur szklanych i ekranów luminoforem55)  pracownicy zatrudnieni w zakładzie produkującym wyłącznie wyroby krzemionkowe (na terenie zakładów produkcyjnych)56)  prasowacz57)  przygotowywacz zapraw i mas ogniotrwałych58)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny59)  sortowacz surowców, półproduktów i wyrobów gotowych60)  suszarniowy wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych61)  szkliwierz wyrobów62)  szlifierz wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych63)  ustawiacz i wyładowywacz wózków64)  wsadowy materiałów ogniotrwałych i ceramicznych65)  wypalacz surowców, wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych66)  za- i wyładowywacz pieców wypałowych67)  zalewacz porcelany elektrotechnicznej spoiwem siarkowym68)  zarabiacz tworzyw ceramiki elektrotechnicznej69)  zestawiacz surowców i mieszanekPoz. 13.   Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne1)   aparatowy2)   konfekcjoner3)   krajacz4)   monter i klejacz podzespołów kształtowych5)   zestawiacz surowców i mieszanekPoz. 14.   Prace przy produkcji cementu1)   aparatowy2)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywa3)   maszynista maszyn obróbczych4)   młynowy surowców mineralnych5)   operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych6)   operator urządzeń formujących7)   robotnik przemysłu materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji cementu8)   silosowy surowców9)   wypalaczPoz. 16.   Prace przy produkcji wapna1)   ładowacz wapna2)   obciągacz wapna z pieca3)   operator przenośnika rewersyjnego4)   operator taśm i urządzeń przesypowych5)   piecowy pieca szybowego6)   robotnik transportowy7)   wagowy wapna8)   zestawiacz surowców i mieszanekPoz. 18.   Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń1)   palacz2)   suszarniowyPoz. 20.   Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej1)   dozowniczy2)   ładowacz zasobników i wagonów3)   operator urządzeń kruszących i mielących4)   operator urządzeń transportowych5)   piecowy pieców do wypalania dolomitu6)   przygotowywacz masy i mieszanek7)   wypalaczDział VI.  W LEŚNICTWIE, PRZEMYŚLE DRZEWNYM I PAPIERNICZYMPoz. 1.    Prace drwali1)   drwalPoz. 7.    Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne1)   dozowacz kleju i żywic2)   klejarz (klejenie butaprenem)3)   mieszacz składników – przygotowywacz mieszanekPoz. 8.    Politurowanie ręczne1)   lakiernik politurujący ręcznie2)   politurownikPoz. 12.   Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni1)   aparatowy siarkowni2)   palacz pieców siarkowychDział VII.  W PRZEMYŚLE LEKKIMPoz. 1.    Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie1)   operator urządzeńPoz. 4.    Prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych1)   cewiaczka2)   tkaczkaPoz. 6.    Prace w oddziałach płyt i kształtek tapicerskich oraz impregnacja wyrobów technicznych1)   impregnowacz2)   zalewacz żywicami epoksydowymiPoz. 9.    Prace wykonywane w zakładach przetwarzających azbest1)   operator urządzeń obróbki mechanicznej wyrobów azbestowych2)   wszystkie stanowiska pracy w zakładach pracy:-   Fabryka Okładzin Ciernych „Polmo” w Markach-   Wytwórnia Uszczelek „PZL-Morpak” w Gdańsku-   Zakłady Górniczo-Hutnicze „Szklary” w Ząbkowicach Śl.*)-   Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Meramat” – w odniesieniu do pracowników b. Warszawskich Zakładów Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Stelmos”**)*)    do czasu występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego tj. do dnia 31 grudnia 1983 r.**)   do czasu prowadzenia produkcji wyrobów azbestowych tj. do dnia 31 grudnia 1969 r.Dział VIII.  W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCITransportPoz. 1.    Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie1)   ładowacz2)   operator maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego3)   robotnik przeładunkowyPoz. 2.    Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów1)   kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących większej niż 152)   kierowca ciągnika balastowego3)   kierowca karetki pogotowia ratunkowego4)   kierowca pojazdu członowego5)   kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tonyPoz. 3.    Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsiennicowych1)   kierowca ciągnika (traktorzysta)2)   kierowca kombajnu3)   kierowca pojazdów gąsiennicowychPoz. 6.    Praca na jednostkach pływających w portach morskich i w stoczniach morskich1)   bosman2)   bosman – sternik3)   kapitan4)   marynarz pokładowy5)   I mechanik, II mechanik, III mechanik6)   mechanik okrętowy – kierownik maszyn7)   młodszy marynarz pokładowy8)   młodszy motorzysta okrętowy9)   motorzysta okrętowy10)  I oficer, II oficer, III oficer11)  palacz okrętowy12)  pilot13)  radiooficer14)  starszy marynarz15)  starszy mechanik16)  starszy pilot17)  smarownik okrętowy18)  sternik – kierownik promu19)  szyper – kierownik doku, dźwigu pływającego, holownika promuPoz. 10.   Cumowanie statków1)   cumownikPoz. 11.   Prace przeładunkowe, w portach i stoczniach (łącznie z pracami trymerów i sztauerów oraz obsługą urządzeń przeładunkowych sprzętu zmechanizowanego i składów)1)   maszynista żurawi samojezdnych i wieżowych2)   operator urządzeń dźwigowych3)   poddźwignicowy4)   przeładunkowy5)   robotnik transportowy6)   trymerPoz. 12.   Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska1)   mechanik2)   nawigator3)   pilot4)   pilot oblatywaczPoz. 13.   Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów1)   czyściciel zwrotnic2)   dyżurny ruchu3)   kierowca drezyny motorowej4)   kierownik pociągu5)   manewrowy6)   maszynista7)   nastawniczy8)   palacz parowozów9)   przesuwnik wagonów10)  rewident wagonów11)  robotnik torowy12)  ustawiacz pociągów13)  wywrotniczy wagonów14)  zwrotniczyPoz. 15.   Prace przy remoncie parowozów na gorąco1)   ślusarz remontowyPoz. 16.   Prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych1)   ślusarz remontowyŁącznośćPoz. 18.   Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz operatorów kontroli emisji radiowejPoz. 20.   Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych1)   elektromonter, konserwator kabli2)   monter sieci kablowej3)   telemechanik4)   zestrajacz zespołów teletechnicznychDział IX.  W GOSPODARCE KOMUNALNEJPoz. 1.    Prace w kanałach ściekowych1)   czyściciel kanałów2)   hydraulik3)   monterPoz. 2.    Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych1)   aparatowy oczyszczalni ścieków2)   czyściciel filtrów otwartych3)   destylatorowy odfenolowni4)   hydraulik i monter5)   maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków6)   neutralizator ścieków7)   oczyszczacz ścieków8)   oczyszczacz urządzeń energetycznych9)   operator urządzeń do uzdatniania wodyPoz. 3.    Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich1)   asenizator2)   ładowacz nieczystości stałych i płynnych3)   robotnik wysypiskaPoz. 4.    Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu1)   asfalciarz2)   dozowacz składników mas asfaltowych3)   gotowacz asfaltu lanego4)   maszynista remontów nawierzchniPoz. 5.    Prace bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu1)   dozowacz składników mas bitumicznych2)   gotowacz smół bitumicznych3)   operator urządzeń do produkcji smoły i mas bitumicznych4)   zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 6.    Prace brukarzy1)   brukarz2)   konserwator nawierzchni betonowych i kamiennychDział X.   W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYMPoz. 7.    Prace w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C1)   aparaturowy urządzeń chłodniczych2)   robotnik magazynowy3)   sortowacz surowcówDział XI.  W PRZEMYŚLE POLIGRAFICZNYMPoz. 1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego1)   korektor2)   montażysta składów3)   odbijacz w przygotowalni form typograficznych4)   odlewacz, przetapiacz stopów drukarskich5)   pomocnik ogólnowydziałowy w działach składu maszynowego oraz przygotowania i obróbki form typograficznych6)   pomocnik ogólnowydziałowy w zecerni i stereotypii7)   składacz linotypowy8)   składacz ręczny9)   sterotyper10)  zestawiaczPoz. 2.    Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych1)   naświetlacz składu fotograficznego (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)2)   operator monitora ekranowego3)   operator optycznego czytnika tekstów (z monitorem ekranowym)4)   składacz fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)Poz. 3.    Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych1)   chemigraf, kopista chemigraficzny2)   fotochemik3)   grawer chemigraficzny4)   kopista offsetowy5)   kopista sitodruku6)   maszynista sitodruku7)   maszynista maszyn offsetowych8)   montażysta fotopoligraficzny9)   montażysta klisz chemigraficznych10)  montażysta offsetowy11)  odbijacz w chemigrafii12)  operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)13)  pomocnik ogólnowydziałowy14)  preparator form offsetowych oraz form wklęsłodrukowych (w trawiarni)15)  preparator materiałów chemigraficznych oraz trawionych wyrobów z tworzyw sztucznych16)  retuszer offsetowy17)  trawiacz chemigraficzny18)  wykonawca matryc do druku sitowego na metaluPoz. 4.    Drukowanie i uszlachetnianie druków1)   maszynista – operator maszyn drukujących2)   nakładacz i odbieracz na maszynach drukujących3)   pomocnik ogólnowydziałowyPoz. 5.    Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach1)   introligator przemysłowy2)   maszynista maszyn introligatorskich i maszyn do sklejania3)   operator maszyn introligatorskich i maszyn do krajania wzdłuż4)   pomocnik ogólnowydziałowy (w dziale introligatorni)5)   ustawiacz maszyn (w introligatorniach przemysłowych)Poz. 6.    Regeneracja ksylenu i toluenu1)   operator urządzeń do regeneracji ksylenu i toluenuPoz. 7.    Mielenie i przygotowywanie barwników, farb proszkowych i drukowych zawierających ołów i kobaltDział XII.   W SŁUŻBIE ZDROWIA I OPIECE SPOŁECZNEJPoz. 6.    Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych1)   laborantDział XIII.  W ZESPOŁACH FORMUJĄCYCH SZKŁOPoz. 3.    Formowanie wyrobów szklanych1)   formowacz wyrobów szklanych2)   hutnik – formowacz wyrobów szklanych3)   operator – ustawiacz maszyn i urządzeń do formowania wyrobów szklanych4)   spiekacz masy szklanej5)   transportowy – podręczny przy ręcznym formowaniu szkłaPoz. 4     Układanie wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych1)   odnoszacz – układacz gorących detali szklanychPoz. 6.    Zestawianie surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz1)   operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i transportu stłuczki2)   zestawiacz surowców szklarskichPoz. 7.    Topienie szkła1)   topiarz szkłaPoz. 8.    Gięcie szkła1)   gięciarz szkłaPoz. 10.   Szlifowanie szkła1)   szlifierz szkła2)   szlifierz – polerowacz szkłaPoz. 11.   Polerowanie szkła1)    polerowacz szkłaPoz. 13.   Krojenie szkła1)    łamacz – sortowacz szkła2)   operator maszyn i urządzeń do cięcia szkłaPoz. 14.   Klejenie szkła1)   oczyszczacz – naklejacz szkła2)   operator maszyn i urządzeń do klejenia szkłaPoz. 18.   Produkcja fryty i granulek szklanych1)   łamacz – sortowacz szkła2)   operator urządzeń do przygotowania i nakładania fryty ołowiowejPoz. 21.   Wytrawianie wyrobów szklanych1)   operator maszyn i urządzeń do mycia i trawienia wyrobów szklanych w kwasachPoz. 24.   Obróbka płomieniowa szkła1)   formowacz wyrobów szklanych z rur i prętów2)   obtapiacz rurek szklanych3)   operator anodziarki4)   operator linii gorącej obróbki wyrobów szklanych5)   operator maszyn i urządzeń do regeneracji balonów6)   operator maszyn i urządzeń do spawania szkła7)   operator płomieniowego obcinania i rozwijania rur szklanychPoz. 26.   Galwanizowanie wyrobów szklanych1)   operator maszyn i urządzeń do pokrywania szkła metalami2)   posrebrzacz szkłaPoz. 27.   Obsługa mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych1)   operator linii doszlifowania i polerowania szkła2)   operator mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych3)   operator pieców do odprężania wyrobów szklanychDział XIV.  PRACE RÓŻNEPoz. 1.    Prace niezautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego1)   maszynista kotłów – palacz2)   maszynista turbiny3)   maszynista urządzeń nawęglania4)   palacz kotłów siłowni5)   rusztowyPoz. 2.    Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych1)   oczyszczacz mechaniczny2)   popielarz – oczyszczacz urządzeń energetycznych3)   ślusarz remontowy4)   żużlowyPoz. 3.    Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia1)   kesoniarz2)   nurekPoz. 4.    Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia1)   kontroler jakości w laboratorium defektoskopowym2)   laborant i inni pracownicy zatrudnieni w laboratoriach wyposażonych w aparaturę izotopową i rentgenowską3)   operator dyfraktrometru rentgenowskiego4)   operator generatorów indukcyjnych wysokiej częstotliwości5)   operator i konserwator urządzeń izotopowych6)   operator rentgena7)   operator spektrometru rentgenowskiego8)   operator stanowisk laboratoryjnych i układów otwartych wytwarzających pole elektromagnetyczne9)   operator źródeł promieniowania jonizującegoPoz. 5.    Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych1)   fotograf fotopoligraficzny2)   grawer mikroelementów3)   kontroler jakości4)   monter elementów półprzewodnikowych5)   operator mikroskopów i monitorów ekranowychPoz. 8.    Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych1)   operator urządzeń pralniczychPoz. 9.    Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek1)   maszynista pomp2)   maszynista sprężarekPoz. 10.   Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków1)   cieśla przy remontach pieców i agregatów hutniczych2)   murarz3)   murarz kominów przemysłowych4)   murarz kotlarz5)   murarz pieców i urządzeń przemysłowychPoz. 11.   Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C.1)   konserwator suszarni2)   suszarnio wyPoz. 12.   Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowo-wodorowym1)   drążacz2)   operator automatu do spawania kształtowników3)   operator urządzenia wielopalnikowego do cięcia tlenowej4)   pracownicy zatrudnieni w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych w wydziałach spawalniczych5)   przepalacz gazowo-plazmowy i gazowy6)   przepalacz złomu palnikiem7)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny8)   spawacz9)   wycinacz10)  wypalacz elektroiskrowy rowków11)  wypalacz otworów w złomie lancą tlenową12)  wypalacz wad powierzchniowych13)  zgrzewaczPoz. 13.   Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i miana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych1)   elektromechanik akumulatorowy2)   elektromonter akumulatorów i baterii3)   konserwator akumulatorowy4)   ładowacz akumulatorów5)   monter instalacji baterii akumulatorowych6)   monter akumulatorów7)   przygotowywacz elektrolitu8)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny9)   smarowacz płyt akumulatorowych10)  ślusarz akumulatorówPoz. 14.   Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych.1)   mechanik2)   ślusarz – monterPoz. 15.   Prace w zakładach naprawczych taboru kolejowego przy chemicznym myciu i czyszczeniu remontowanych części i zespołów taboru kolejowego oraz chemicznym usuwaniu powłok ochronnych1)   ślusarz – monter silników spalinowychPoz. 16.   Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych1)   mechanik zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowychPoz. 17.   Lakierowanie ręczne lub natryskowe – niezhermetyzowane1)   lakiernik – malarz2)   lakiernik natryskowy3)   mieszacz farb i lakierów4)   szlifierz wyrobów lakierowanych5)   zestawiacz farb i lakierów6)   inni pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach lakierni zhermetyzowanych – w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk lakierniczychPoz. 18.   Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych1)   dłutowacz urządzeniem pneumatycznym2)   krajacz na nożycach młoteczkowych3)   maszynista kafara – kafarowy4)   nitowacz młotkami pneumatycznymi5)   oczyszczacz6)   operator młota pneumatycznego7)   operator przyrządu wibracyjnego do kulowania dźwiga8)   sprężarkowy9)   szlifierz szlifierkami pneumatycznymiPoz. 19.   Prace przy szlifowaniu wyrobów ze szkła1)   grawer szkła2)   szlifierz – polerowacz szkła3)   szlifierz porcelanyPoz. 20.   Prace funkcjonariuszy pożarnictwa1)  funkcjonariusze pożarnictwaPoz. 24.   Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości – produkcji oraz dozór inżynieryjno-techniczny w oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są w warunkach szczególnych – stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przy stanowisku wymienionym w wykaziePoz. 25.   Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń, oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są w warunkach szczególnych – stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przy stanowisku wymienionym w wykazieZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ STANOWISK PRACYna których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej, wymienione w wykazie B stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. nr 8, poz. 43)Dział I.   PRACE GORĄCE W HUTACH ŻELAZA I STALI ORAZ HUTACH METALI NIEŻELAZNYCH, wymienione w dziale III wykazu B stanowiącego załącznik do rozporządzeniaPoz. 1.    Obsługa pieców koksowniczych (także w zakładach koksowniczych)1)   koksowniczy2)   koksowniczy paku3)   namiarowy paku4)   operator urządzeń piecowniPoz. 2.    Spiekanie rud i sortowanie spieku1)   operator taśm spiekających2)   spiekacz rudyPoz. 3.    Wytapianie surówki na wielkich piecach1)   wytapiacz surówkiPoz. 4.    Bezpośrednia obsługa pieców stalowniczych i rozlewanie stali1)   operator wsadzarki2)   przygotowywacz zestawów odlewniczych w kanale3)   rozlewacz stali4)   wyprawiacz trzonu5)   wytapiacz staliPoz. 5.    Ręczne wyciąganie gorącego wsadu z pieców grzewczych1)   stanowiska pracowników bezpośrednia zatrudnionych przy ręcznym wyciąganiu gorącego wsadu z pieców grzewczychPoz. 6.    Ręczne wprowadzanie gorącej stali do wykroju klatki1)   stanowiska pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy ręcznym wprowadzaniu gorącej stali do wykroju klatkiPoz. 7.    Wytapianie i przetapianie żelazostopów1)   przetapiacz żelazostopów2)   wytapiacz żelazostopówPoz. 8.    Wypalanie wad powierzchniowych1)   wypalacz wad powierzchniowychPoz. 9.    Prace rafiniarzy metali nieżelaznych1)   rafiniarz metaliPoz. 10.   Wytapianie metali nieżelaznych1)   wytapiacz metali nieżelaznychPoz. 11.   Obsługa pieców przewałowych i szybowych1)   piecowyPoz. 12.   Spiekanie rud i tlenków1)   spiekacz rud i tlenkówPoz. 13.   Bezpośredni nadzór nad pracami wymienionymi w poz. 1-12.Dział II.  PRACE RÓŻNE, wymienione w dziale IV wykazu B stanowiącego załącznik do rozporządzeniaPrace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu–   w zakładach:-   Fabryka Okładzin Ciernych w Markach-   Wytwórnia Uszczelek „PZL-Morpak” w Gdańsku-   Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Meramat” – w odniesieniu do pracowników b. Warszawskich Zakładów Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Stelmos”*)______*)   do czasu prowadzeniu produkcji wyrobów azbestowych tj. do dnia 31 grudnia 1969 r.Poz. 1.    W wydziałach produkcji uszczelek1)   operator maszyn i urządzeń technologicznych,2)   tłoczarz – monterPoz. 2.    W wydziałach produkcji okładzin ciernych1)   aparatowy urządzeń technologicznych2)   gratowacz3)   oczyszczacz4)   operator maszyn i urządzeń technologicznych5)   szlifierz6)   zestawiacz mieszanek i roztworówPoz. 3.    Pracownicy stale zatrudnieni w halach, w których prowadzone jest przetwórstwa azbestu1)   kierowca pojazdów transportu wewnętrznego2)   kontroler jakości3)   konserwator urządzeń i sprzętu gaśniczego4)   laborant5)   operator manipulatora6)   operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych7)   pakowacz8)   pomiarowy parametrów technologicznych9)   pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy konserwacji i remontach maszyn i urządzeń10)  pracownicy bezpośredniego dozoru inżynieryjno-technicznego11)  robotnik magazynowy (magazynier, wydawca)12)  robotnik transportowy13)  rozdzielca robót14)  sprzątacz hal15)  suwnicowy16)  ustawiacz maszyn i urządzeń technologicznychPoz. 4.    Robotnicy transportu zatrudnieni przy pracach przeładunkowych surowców i wyrobów azbestowych oraz odpadów poprodukcyjnychPoz. 5.    Pracownicy zatrudnieni przy regeneracji oprzyrządowania dla wydziałów przetwórstwa azbestuPrace wykonywane bezpośrednio przy produkcji ołowiu i kadmu oraz przetwórstwie tych metaliW zakładach zajmujących się produkcją i regeneracją akumulatorów:-    Fabryka Akumulatorów w Bielsku-Białej-    Zakłady Elektrochemiczne w Raciborzu-    Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów w W-wie-    Zakłady Akumulatorowe w Piastowie-    Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne w PoznaniuPoz. 6.    W wydziałach (oddziałach) odlewania ołowiu1)   obołowiacz elektrochemiczny2)   oczyszczacz odlewów3)   operator stacji przetopu ołowiu4)   operator urządzeń odlewniczych5)   wytapiaczPoz. 7.    W wydziałach (oddziałach) płyt akumulatorowych (formowania, smarowania, obróbki, dzielenia i składania płyt)1)   deseniarz2)   elektrolizerowy (mas akumulatorowych)3)   konserwator rzędów formacyjnych4)   monter formacyjny akumulatorów5)   monter płyt akumulatorowych6)   oczyszczacz płyt7)   operator mieszadeł – mieszacz8)   operator młynów – mielarz9)   operator paściarek – smarowacz płyt akumulatorowych10)  operator procesów chemicznych przy produkcji mas czynnych11)  operator składarek zestawów płyt12)  operator urządzeń do dzielenia płyt13)  operator urządzeń do cementowania płyt akumulatorowych14)  operator urządzeń do odzysku ołowiu15)  operator urządzeń do wyrobu elektrod akumulatorowych16)  operator urządzeń przy produkcji płyt suchoładowanych17)  pasemkarz18)  robotnik grezowania wieczek19)  spawacz zestawów płyt20)  ślusarz – monter przy ręcznym dzieleniu płyt21)  tłoczarz płyt ołowiowychPoz. 8.    W wydziałach (oddziałach) regeneracji i montażu akumulatorów1)   monter akumulatorów2)   obołowiacz elektrochemiczny – galwanizer3)   operator półautomatycznej linii montażu4)   operator składarek zestawów płyt akumulatorowych5)   robotnik grezowania wieczek6)   spawacz części ołowianych7)   zgrzewaczW innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem ołowiu i kadmu:-    Huta Cynku „Miasteczko śląskie” w Tarnowskich Górach-    Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach-    Huta Miedzi „Głogów” w Żukowicach (Wydział Metali Towarzyszących)-    Huta „Oława” w Oławie-    Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie-    Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały” w Piekarach Śl.-    Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia” w Trzebini-    Zakłady Metalurgiczne „Silesia” w KatowicachPoz. 9.    W wydziałach (oddziałach) przerobu i segregacji złomu akumulatorowego oraz rudy ołowiowo-cynkowej1)   flotator2)   maszynista urządzeń technologicznych3)   młynowy4)   operator taśm i urządzeń transportowych5)   płuczkarz6)   próbkarz7)   sterowniczy urządzeń przeróbczych8)   suszarniowyPoz. 10.   W wydziałach prażalni i spiekalni1)   aparatowy urządzeń technologicznych2)   ładowacz3)   maszynista pieców prażalnych4)   oczyszczacz kanałów technologicznych i urządzeń produkcyjnych5)   operator taśm i urządzeń transportowych6)   operator urządzeń spiekalni7)   operator urządzeń kruszących i mielących8)   operator urządzeń produkcyjnych wodno-szlamowych9)   prażalnik blendy10)  próbkarz11)  przygotowywacz materiałów wsadowych12)  suszarniowy13)  wsadowy piecaPoz. 11.   W wydziałach (oddziałach) rafinerii ołowiu1)   operator suwnicy manipulacyjno-transportowej2)   próbkarz3)   rafiniarz4)   wytapiacz – odlewnikPoz. 12.   W wydziałach produkcji tlenków kadmu i ołowiu1)   aparatowy urządzeń technologicznych2)   oczyszczacz opakowań zwrotnych po tlenkach kadmu i ołowiuPoz. 13.   W wydziałach proszków rozpylanych1) rozpylaczPoz. 14.   W wydziale Badawczo-Rozwojowym i Produkcji Doświadczalnej Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”1)   mieszankowy wyrobów spiekanych2)   odlewnik3)   piecowy4)   prasowacz5)   przygotowywacz mieszanek6)   rozpylacz7)   wytapiacz metali nieżelaznychPoz. 15.   W wydziałach hutniczych1)   aparatowy urządzeń technologicznych2)   kalibrowacz śrutu3)   ładowacz4)   ługowniczy5)   maszynista urządzeń produkcyjnych6)   namiarowy pieca7)   młynowy8)   oczyszczacz kanałów technologicznych i urządzeń produkcyjnych9)   odciągacz10)  odlewnik11)  operator linii obróbki12)  operator pieca – piecowy13)  operator prasy14)  operator suwnicy w hali15)  operator taśm i urządzeń transportowych16)  operator urządzeń kruszących i mielących17)  operator urządzeń wyładowczych18)  operator walcarki19)  próbkarz20)  przygotowywacz wsadu21)  rafiniarz metali nieżelaznych22)  spiekalnik23)  suszarniowy24)  suwnicowy – wytapiacz25)  wsadowy25)  wypuszczacz27)  wyładowywacz wsadu28)  wytapiacz metali nieżelaznych29)  operator samojezdnych urządzeń transportowych30)  żużlarzPoz. 16.   Pracownicy stale i bezpośrednio zatrudnieni przy konserwacji i remontach maszyn i urządzeń produkcyjnych w wydziałach będących w ruchu wymienionych w poz. 9-15Poz. 17.   Pracownicy bezpośredniego dozoru stale zatrudnieni w wydziałach wymienionych w poz. 9-15Prace przy procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem aluminium – w zakładach:–   Huta Aluminium „Konin” w Koninie-   Zakłady Metalurgiczne w Skawinie*)______*)   stanowiska pracy w Zakładach Metalurgicznych w Skawinie – do czasu prowadzenia proktrolizy aluminium (wyeliminowanie narażenia na fluor) tj. do dnia31 grudnia 1981 r.Poz. 18.   W wydziałach elektrolizy1)   anodowy2)   brykieciarz3)   czyściciel kadzi4)   elektrolizerowy5)   elektrolizerowy – spawacz6)   magazynowy7)   nadawacz materiałów wsadowych8)   odlewnik wlewków9)   operator urządzeń odlewniczych10)  operator urządzeń proszkowni11)  pomiarowy parametrów technologicznych12)  suwnicowy – dźwigowy13)  ślusarz – operator transportu aeracyjnego14)  wylewacz metalu15)  wymieniacz sworzni anodowychPoz. 19.   W wydziałach (oddziałach) regeneracji soli fluorowych1)   aparatowy2)   piecowy pieca kalcynacyjnego (prażalnik szlamu)Poz. 20.   W wydziałach masy anodowej1)   aparatowy mieszarek2)   aparatowy odzysku pyłów koksowych3)   aparatowy paku4)   formierz masy anodowej5)   maszynista kruszarek6)   młynowy (koksu pakowego)7)   namiarowy mieszarek8)   prażalnik (koksu pakowego)9)   suwnicowy – dźwigowyPoz. 21.   W wydziałach (oddziałach) alundum1)   aparatowyPoz. 22.   Pracownicy stale i bezpośrednio zatrudnieni przy konserwacji i remontach maszyn i urządzeń produkcyjnych w wydziałach będących w ruchu wymienionych w poz. 18-21Poz. 23.   Pracownicy bezpośredniego dozoru stale zatrudnieni w wydziałach wymienionych w poz. 18-21Prace w charakterze nurkówPoz. 24.   w stoczniach1)   nurek2)   kesoniarzPrace wykonywane bezpośrednio przy produkcji materiałów krzemionkowychPoz. 25.   W Chorzowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych1)   formierz maszynowy wyrobów ogniotrwałych2)   formierz ręczny wyrobów ogniotrwałych3)   odbiorca i dostawca materiałów do produkcji wyrobów krzemionkowych4)   operator taśm i urządzeń transportowych5)   operator urządzeń do przygotowania mineralizatorów i lepiszcz6)   operator urządzeń kruszących i mielących7)   operator urządzeń przesiewających8)   przygotowywacz zapraw i mas ogniotrwałych9)   sortowacz surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych10)  stanowiska pracowników bezpośredniego dozoru stale zatrudnionych przy produkcji wyrobów krzemionkowych11)  stanowiska pracy służb konserwacyjno-remontowych, na których pracownicy zatrudnieni są stale w wydziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace przy produkcji wyrobów krzemionkowych12)  suszarniowy wyrobów ogniotrwałych13)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku14)  układacz wyrobów ogniotrwałych w piecach15)  wsadowy materiałów ogniotrwałych16)  wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałychPoz. 26.   W Kopalni i Zakładzie Wzbogacania Kwarcytu „Bukuwa Góra” w Łącznej k. Kielc1)   górnik2)   górnik przodowy3)   górnik strzałowy4)   górnik wiertacz5)   maszynista sprężarek przejezdnych6)   operator sprzętu budowlanego przy wydobywaniu kwarcytu7)   operator taśm i urządzeń transportowych8)   operator urządzeń do wzbogacania kwarcytu9)   operator urządzeń kruszących i mielących10)  operator urządzeń przesiewających11)  operator urządzeń wodno-szlamowych12)  stanowiska pracowników bezpośredniego dozoru stale zatrudnionych przy wydobywaniu i wzbogacaniu kwarcytu13)  stanowiska pracy służb konserwacyjno-remontowych, na których pracownicy zatrudnieni są stale w wydziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace przy wydobywaniu i wzbogacaniu kwarcytu14)  sortowacz surowców, półproduktów i wyrobów gotowychPoz. 27.   W Zakładzie „Jegłowa” Dolnośląskich Zakładów Magnezytowych w Jegłowej1)   górnik przodowy2)   górnik strzałowy3)   górnik wiertacz4)   odbiorca i dostawca mas, mlew i zapraw krzemionkowych5)   operator koparki jednonaczyniowej6)   operator ładowarki7)   operator urządzeń kruszących i mielących8)   stanowiska pracy służb konserwacyjno-remontowych, na których pracownicy zatrudnieni są stale w wydziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace przy produkcji mas, mlew i zapraw krzemionkowych9)   stanowiska pracowników bezpośredniego dozoru stale zatrudnionych przy produkcji mas, mlew i zapraw krzemionkowychZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ STANOWISK PRACYna których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, uprawniające do wzrostu emerytury, wymienione w dziale III wykazu C stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. nr 8, poz. 43)Dział I.   STANOWISKA PRACY OKREŚLONE W TARYFIKATORZE KWALIFIKACYJNYM PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCHPoz. 1.    Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach1)   palowniczy2)   betoniarz zbrojarz3)   murarz4)   cieśla5)   izolarz6)   monter instalacji sanitarnych i grzewczych7)   monter instalacji technologicznych8)   robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopachPoz. 2.    Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych1)   monter urządzeń i konstrukcji metalowych2)   murarz3)   cieśla4)   zbrojarz-betoniarz5)   ślusarz – wykonujący prace na wysokości6)   elektromonter instalacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych7)   robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokościPoz. 3.    Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowychMaszyniści robót ziemnych1)   maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych2)   maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych3)   maszynista spycharek i ciągników gąsiennicowychMaszyniści maszyn transportu pionowego4)   maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsiennicowach5)   maszynista żurawi wieżowych6)   maszynista żurawi kolejowych7)   maszynista żurawi stałych8)   maszynista suwnicMaszyniści maszyn drogowych9)   maszynista walców drogowych10)  maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych11)  maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych12)  maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywMaszyniści maszyn różnych13)  maszynista kafaraPoz. 4.    Prace zbrojarskie i betoniarskie1)   zbrojarz2)   zbrojarz prefabrykatów3)   betoniarz4)   zestawiacz surowców i mieszanek5)   operator betoniarski – betoniarzPoz. 5.    Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości1)   monter urządzeń i konstrukcji metalowych na wysokości2)   monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych na wysokości3)   cieśla wykonujący prace na wysokościPoz. 6.    Prace malarskie konstrukcji na wysokości1)   malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowychPoz. 7.    Prace dekarskie1)   blacharz – dekarz2)   robotnik budowlanyPoz. 8.    Prace kamieniarskie1)   kamieniarz budowlany – kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej2)   robotnik budowlany3)   brukarzPoz. 9.    Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków1)   murarz pieców przemysłowych2)   monter pieców przemysłowych3)   murarz kotłów przemysłowych4)   monter kotłów przemysłowych5)   cieśla przy remoncie pieców przemysłowychPoz. 10.   Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych1)   szlifierz konstrukcji stalowych – szlifierkami pneumatycznymi2)   operator młota pneumatycznego3)   operator zagęszczarki wibracyjnejPoz. 11.   Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazieDział II.  STANOWISKA PRACY OKREŚLONE W TARYFIKATORZE KWALIFIKACYJNYM PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPoz. 1.    Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych1)   zestawiacz surowców i mieszanek2)   młynowy surowców mineralnych3)   formowacz4)   operator urządzeń formujących5)   operator urządzeń obróbczych6)   wypalacz7)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych wykonujący stale prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów ceramicznych lub materiałów ogniotrwałychPoz. 2.    Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne1)   zestawiacz surowców i mieszanek2)   topiarz mas mineralnych3)   formowacz4)   operator urządzeń formujących5)   aparatowy6)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organicznePoz. 3.    Prace przy produkcji wapna1)   młynowy surowców mineralnych2)   zestawiacz surowców i mieszanek3)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw4)   maszynista maszyn obróbczych5)   wypalacz6)   aparatowy7)   operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych8)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapnaPoz. 4.    Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń1)   palacz2)   wypalaczPoz. 5.    Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowywanie masy dolomitowej1)   młynowy surowców mineralnych2)   maszynista maszyn do produkcji, sterowania i uszlachetniania kruszyw3)   wypalacz4)   operator urządzeń formujących5)   formowacz6)   aparatowy7)   palacz8)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy wypalaniu, ściąganiu i mieleniu dolomitu oraz przygotowywaniu masy dolomitowejPoz. 6.    Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewacza, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°CPrace przy obsłudze suszarń, jeżeli temperatura na stanowisku obsługi przekracza 35°C1)   suszarniowy2)   robotnik załadunkowy i wyładunkowy w suszarniPoz. 7.    Prace przy produkcji cementu1)   aparatowy2)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywa3)   maszynista maszyn obróbczych4)   młynowy surowców mineralnych5)   operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych6)   operator urządzeń formujących7)   robotnik przemysłu materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji cementu8)   silosowy surowców9)   wypalaczPoz. 8.    Bieżąca konserwacja agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazieDział III.  MAJSTER, MISTRZ, BRYGADZISTAPoz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazieDział IV.  KIEROWNIK ZMIANYPoz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazieDział V.   KIEROWNIK WYDZIAŁU (ODDZIAŁU) PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH (ZAKŁADACH) PRZEMYSŁOWYCHPoz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazieDział VI.  KIEROWNIK WIELKIEJ BUDOWY, zespołu budów, grupy robót, dużego zakładu produkcyjnego, kierownik budowy robót, obiektu, bazy sprzętu, transportu, zakładu produkcyjnego, kierownik warsztatuPoz. 1.    Stanowiska pracy na budowach, zakładach produkcyjnych, bazach sprzętu, transportu i warsztatach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazieDział VII.   KONTROLER JAKOŚCIPoz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazieDział VIII.  INŻYNIER LUB TECHNIK ZATRUDNIONY NA BUDOWIE lub bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracy, na którym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym wymagane jest posiadanie kwalifikacji inżyniera lub technikaPoz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *