Jak odzyskać cześć ziemi oddanej przed laty za rentę lub emeryturę

W latach 70 –tych i 80 –tych ubiegłego wieku, wielu rolników prowadzących gospodarstwa rolne ze względu na wiek lub stan zdrowia, decyzją ówczesnych naczelników gminy przekazało na rzecz Skarbu Państwa grunty rolne będące ich własnością, w zamian za rentę lub emeryturę. Przejmując grunty, na podstawie tychże decyzji, Skarb Państwa pozostawiał dotychczasowym właścicielom do dożywotniego użytkowania jedną działkę, której maksymalna powierzchnia nie mogła przekroczyć 0,5 ha. Grunty te w większości stanowiły działki położone blisko domów ich byłych właścicieli, a przeznaczone były, ze względu na niewielką powierzchnie, na uprawę warzyw i owoców potrzebnych na własny użytek. Obecnie z uwagi na ich umiejscowienie bliskość dróg publicznych i zabudowań mogą spełniać rolę działek budowlanych, co znacznie podnosi ich atrakcyjność. Dlatego też warto podjąć działania celem nabycia ich prawa własności.

Kto może ubiegać się o zwrot.

Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, prawo ubiegania się o przyznanie nieodpłatnie własności działek, wyżej opisanych a znajdujących się w dożywotnim użytkowaniu, przysługuje osobie na której rzecz ustanowiono to prawo, a po śmierci jej zstępnym tzn. dzieciom, wnukom itd. Jednak aby skutecznie ubiegać się o nadanie własności nieruchomości koniecznym jest spełnienie dodatkowych warunków. Przede wszystkim zstępny musi faktycznie władać tą działka oraz użytkować ją zgodnie z uprawnieniami jakie posiadała osoba której nadano prawo użytkowania. Na przykład jeżeli był to grunt z przeznaczeniem na uprawę rolną, to działka ta, musi być utrzymywana w dobrej kulturze rolnej i muszą na niej być prowadzone zasiewy czy nasadzenia.

Do kogo zwrócić się z wnioskiem.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji nadającej własność nieruchomości jest Starosta Powiatu na terenie którego położona jest działka i do niego należy złożyć wniosek. Starosta może odmówić przyznania własności gruntu jeżeli nie spełnione zostaną wyżej opisanych warunki, jak również gdy działka nie jest przedmiotem własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo jeżeli przyznanie własności naruszałoby prawa osób trzecich do działki.

Odzyskując działkę nie stracimy prawa do emerytury i rent.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy regulujące postępowanie w sprawie odzyskania własności nieruchomości oddanej w dożywotnie użytkowanie mówią wprost, że skorzystanie z tego uprawnienia nie ma wpływu na prawo do emerytury czy renty a także na ich wysokość.

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *