Co ustalane jest w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co ustalane jest w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym adwokat mielec

Czytelniczka czyliwiesz.pl pyta: Na wniosek mojego sąsiada wójt gminy wydał decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego
z garażem i niezbędną infrastrukturą techniczną pomimo że pomiędzy działką moją a sąsiada nie jest ustalona granica. Budowa domu planowana jest na spornej części działki. Czy wójt wydał decyzje prawidłowo ?

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu przestrzennym służy ustaleniu, czy planowana inwestycja jest dopuszczalna z punktu widzenia ładu przestrzennego, tj. czy swoimi cechami nawiązuje do zabudowy istniejącej w jej sąsiedztwie. Przedmiotem oceny organów orzekających w tym postępowaniu są takie parametry planowanej inwestycji oraz zabudowy sąsiedniej, jak: funkcja terenu inwestycji, linia zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometria dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). Co do zasady natomiast nie są w tym postępowaniu rozstrzygane inne kwestie np. o charakterze techniczno – budowlanym, które rozstrzyga się dopiero na etapie pozwolenia budowlanego, w którym inwestor ma obowiązek przedłożenia szczegółowego projektu budowlanego.

Na etapie ustalania warunków zabudowy nie jest analizowany ewentualny wpływ planowanej inwestycji na nieruchomości czy budynki sąsiednie. Na tym etapie postępowania inwestor nie ma bowiem obowiązku przedstawienia projektu architektoniczno-budowlanego oraz ewentualnych ekspertyz, a zatem nie jest możliwe dokonanie oceny ewentualnego wpływu planowanej inwestycji na otoczenie, a tym samym określenie odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości sąsiednich przed skutkami realizacji planowanej inwestycji. Ten etap jest zarezerwowany dla postępowania budowlanego, w którym należy podnosić kwestię nieprawidłowego posadowienia budynku inwestora.

Reasumując organ wydający decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku nie ma możliwości badania, czy w trakcie realizowania planowanej inwestycji dojdzie do naruszenia prawa własności właścicieli sąsiednich działek.

W tym miejscu zauważyć należy, że jeżeli stwierdzi Pani, naruszenie prawa własności nieruchomości przez  inwestora, w trakcie realizacji inwestycji, może pani dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

r.pr. JACEK kOPACZ

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *