Dla wielu tysięcy kobiet wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie przyniósł oczekiwanego zwiększenia emerytury.

Czy można jeszcze coś zrobić gdy ZUS wyda niekorzystną decyzję?

Wyrokiem z dnia 6 marca 2019 P 20/16 Trybunał Konstytucyjny, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Odwołanie od decyzji ZUS dla kobiet urodzonych w 1953r.

Wyrok ten dał zielone światło dla kobiet urodzonych w 1953 r. do wystąpienia do ZUS
z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie decyzji ustalających wysokość emerytury, a tym samym możliwości do znacznego zwiększenia świadczenia.

Wiele kobiet wystąpiło o wznowienie postępowania, co też rozbił ZUS, niestety z uwagi na brzmienie art. 146 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, na skutek upływu ponad pięciu lat od doręczenia decyzji ustalającej prawo do emerytury, uchylenie decyzji stało się niemożliwe, a tym samym nie ma możliwości ponownego ustalenia prawa do emerytury.

Zatem co powinny zrobić kobiety w takiej sytuacji.

W mojej opinii powinno wykonać dwie czynności, po pierwsze odwołać się od decyzji ZUS do sądu, z powołaniem się na przepisy: art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji. Po drugie powinny wystąpić z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury na podstawie wyrokiem z dnia 6 marca 2019 P 20/16 Trybunału Konstytucyjnego.

r. pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.