WZÓR – Odwołanie od decyzji ZUS EMERYTURA WARUNKI SZKODLIWE.

WZÓR ODWOŁANIA od decyzji ZUSMielec, dnia 20 marca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

za pośrednictwem:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Inspektorat w Mielcu

 

odwołujący:

Jan Iksiński

zam. ul. Tarnobrzeska 00/01f

42-800 Mielec

 

organ rentowy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

 

Znak: 00000000000000

O D W O Ł A N I E

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej

prawa do emerytury

Działając imieniem własnym, wnoszę odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 luty 2013 r., doręczonej 20 marca 2013 r., znak: nr 00000000000000, odmawiającej mi prawa do emerytury.

Przedmiotowej decyzji zarzucam naruszenie przepisów ustawy z dnia  17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Dz.U. z 2009 nr 153 poz. 1227 t.j./, zwaną dalej ustawą emerytalną oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze /Dz. U. nr 8 poz. 43 ze zm/.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. zmianę przedmiotowej decyzji poprzez przyznanie odwołującemu prawa do emerytury.

2. dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka:

– imię nazwisko świadka i adres

– imię nazwisko świadka i adres

oraz o wezwanie wyżej wymienionych świadków na rozprawę.

Nadto wnoszę o zasądzenie kosztów postępowanie według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 luty 2013 r., doręczonej mi 20 marca 2013 r., znak: nr 00000000000000 Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił mi prawa do emerytury. Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie organ rentowy podał, iż nie został udowodniony przeze mnie wymagany 15 letni okresu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w WSK PZL Mielec

W tym miejscu należy opisać jak wyglądała praca w warunkach szczególnych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………

podpis

Załączniki:

1. odpis pisma;

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us