Wykaz stanowisk pracy na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego

Dz.Urz.MG.1985.1.1 
ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO
z dnia 30 marcu 1985 r.
w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego
(Dz. Urz. MG z dnia 29 czerwca 1985 r.)
Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 i z 1985 r. nr 7, poz. 21) – zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wykazy stanowisk pracy, zwane dalej „wykazami”, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze:
  1)   wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowiący załącznik nr 1,
  2)   wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace określone w § 7 i 8 rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 2,
  3)   wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace określone w § 18 rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 3.
2. Wykaz stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje zakłady pracy:
  1)   budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalistycznego stosujące przepisy Układu Zbiorowego Pracy dla Budownictwa,
  2)   przemysłu materiałów budowlanych stosujących przepisy Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Materiałów Budowlanych:
–   wytwarzających materiały termo- i hydroizolacyjne, beton, surowce mineralne i wyroby wapiennicze,
–   prowadzących prace przy obsłudze pieców do produkcji, wypalania i suszenia oraz innych urządzeń i agregatów do produkcji materiałów budowlanych,
wchodzące w skład resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego.
§ 2. 1. Za prace wykonywane w szczególnych warunkach, o których mowa w załączniku nr 1, uważa się prace o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia, natomiast za prace wykonywane w szczególnych warunkach, o których mowa w załączniku nr 2, uważa się, prace o szczególnie dużej szkodliwości dla zdrowia oraz uciążliwości.
2. Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na stanowiskach wymienionych w wykazach, uprawnia do obniżenia wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur lub rent inwalidzkich w trybie określonym w rozporządzeniu.
3. Uprawnienia do innych świadczeń wynikających z warunków pracy regulują odrębne przepisy.
§ 3. Prace, o których mowa w § 2 uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danymi stanowisku.
§ 4. W zawieranej z pracownikiem umowie o prace zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej na stanowisku wymienionymi w wykazie.
§ 5. 1. Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.
2. Okresy pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zakład pracy stwierdza w świadectwach wystawianych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 6. Tracą moc zarządzenia Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego:
– nr 6 z dnia 18 maja 1983 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach w niektórych zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego (Dz.Urz. nr 3-5, poz. 8),
– nr 7 z dnia 19 maja 1983 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu rolnictwa i przemysłu maszynowego (Dz. Urz. nr 3-5 poz. 9), zmienione zarządzeniem nr 14 z dnia 30 maja 1984 r. (Dz. Urz. nr 4-6, poz. 13).
– nr 9 z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach uprawniające do wzrostu emerytury.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 
WYKAZ STANOWISK PRACY
na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej, wymienione w wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz.U. nr 8, poz. 43)
Dział I.   W GÓRNICTWIE
Poz. 1.    Prace pod ziemią
1)   automatyk
2)   cieśla
3)   ciskacz
4)   drzewiarz
5)   dyspozytor przewozu dołowego
6)   elektromechanik
7)   elektromonter automatyki i pomiarów
8)   elektromonter maszyn i urządzeń górniczych
9)   elektromonter sieci oraz urządzeń elektrycznych i trakcyjnych
10)  elektronik
11)  elektryk
12)  górnik
13)  górnik budowacz
14)  górnik instruktor strzałowy
15)  górnik murarz-betoniarz
16)  górnik operator maszyn górniczych
17)  górnik operator obudowy zmechanizowanej
18)  górnik podsadzkarz
19)  górnik rabunkarz
20)  górnik strzałowy
21)  górnik wiertacz
22)  klejarz taśmociągów
23)  konserwator sprzętu p. pożarowego
24)  konwojent
25)  liczak obudowy
26)  ładowacz
27)  maszynista lokomotywy spalinowej i elektrycznej
28)  maszynista maszyn wyciągowych
29)  maszynista pomp
30)  maszynista wentylatorów dołowych
31)  mechanik górniczych maszyn samojezdnych
32)  mechanik – konserwator górniczych aparatów ratowniczych
33)  młodszy górnik
34)  młodszy górnik operator obudowy zmechanizowanej
35)  młodszy górnik operator samojezdnych maszyn
36)  monter urządzeń mechanicznych
37)  murarz górniczy
38)  obserwator przenośników dołowych
39)  odpinacz i podpinacz wózków
40)  operator samojezdnych maszyn górniczych
41)  operator taśm i urządzeń transportowych
42)  operator urządzeń górniczych
43)  pomiarowy
44)  prostowacz obudowy
45)  próbkobiorca
46)  ratownik górniczy
47)  robotnik niewykwalifikowany
48)  robotnik transportowy
49)  rurarz – monter rurociągu
50)  sygnalista
51)  ślusarz
52)  ślusarz – mechanik maszyn i urządzeń górniczych
53)  ślusarz – spawacz remontowy
54)  ślusarz – spawacz szybowy
55)  tamiarz
56)  telemonter
57)  tokarz
58)  torowy
59)  wiertacz otworów geologicznych
60)  wulkanizator taśm
61)  wydawca narzędzi (urządzeń) górniczych
62)  wydawca środków strzelniczych
63)  wykrywacz gazów (metaniarz)
64)  zamulacz na podsadzce płynnej
65)  zapychacz wozów
Poz. 2.    Wydobywanie odkrywkowe węgla brunatnego, piasku podsadzkowego (żelazistego, formierskiego), anhydrytu i gipsu
1)   cieśla
2)   górnik
3)   górnik ładowacz
4)   górnik odkrywkowy
5)   górnik operator maszyn górniczych
6)   górnik skalny
7)   górnik przodowy
8)   górnik strzałowy
9)   górnik wiertacz
10)  konserwator tras przenośnikowych
11)  maszynista pomp
12)  odpinacz i podpinacz wózków
13)  operator koparki jednonaczyniowej
14)  operator koparki wielonaczyniowej
15)  operator przenośników taśmowych
16)  operator spycharki
17)  operator taśm i przesypów
18)  operator koparki spalinowej
19)  operator urządzeń urabiających
20)  płuczkowy
21)  pomiarowy
22)  próbkobiorca
23)  torowy torów rudert
24)  wiertacz
25)  wulkanizator taśm
26)  zapychacz wozów
Poz. 3.    Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu
1)   cieśla
2)   elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń górniczych
3)   górnik chodnikowy
4)   górnik na niebezpiecznych przebudowach
5)   górnik na ścianach i zabierkach
6)   górnik na wyrobiskach pionowych
7)   górnik ładowacz
8)   górnik operator ciężkich maszyn przodkowych
9)   górnik operator w robotach pozaprzodkowych
10)  górnik przodowy
11)  górnik skalny
12)  górnik strzałowy
13)  górnik wiertacz
14)  liczak obudowy
15)  maszynista koparki jednonaczyniowej
16)  maszynista lokomotywy wąskotorowej
17)  maszynista ładowarki
18)  maszynista maszyn wyciągowych
19)  maszynista maszyn zamrażających
20)  maszynista pomp
21)  maszynista spycharki
22)  młodszy górnik
23)  operator taśm i urządzeń transportowych
24)  operator urządzeń krusząco-mielących
25)  operator urządzeń sortowni
26)  operator zasobników (rudy)
27)  pomiarowy
28)  próbkobiorca
29)  sygnalista
30)  ślusarz – mechanik maszyn i urządzeń górniczych
31)  wulkanizator taśm przenośnikowych
Poz. 5.    Przeróbka mechaniczna węgla
1)   ładowacz węgla
2)   maszynista młynów
3)   maszynista urządzeń transportowych
4)   operator urządzeń krusząco-mielących
5)   płuczkarz
6)   próbkobiorca
7)   sortowacz węgla
8)   wagowy
Poz. 8.    Prace na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych
1)   operator koparki
2)   operator ładowarki
3)   operator spycharki
4)   operator urządzeń za- i wyładowczych
5)   robotnik na zwałowisku
6)   wyładowywacz wagonów
7)   zwałowy
Dział II.  W ENERGETYCE
Poz. 1.    Prace przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych
1)   elektromonter pogotowia sieciowego
2)   elektromonter rozdzielni i sieci elektroenergetycznej
3)   elektromonter sieci trakcyjnej
4)   elektromonter wysokiego napięcia (zasilanie podstacji)
5)   elektryk wysokiego napięcia
6)   konserwator rozdzielni i sieci elektroenergetycznych
7)   monter kotłów i urządzeń pomocniczych
8)   monter sieci elektroenergetycznych
9)   monter turbin i urządzeń pomocniczych
10)  monter urządzeń ciepłowniczych
11)  ślusarz obsługi urządzeń energetycznych
12)  ślusarz remontowy urządzeń energetycznych
Dział III.  W HUTNICTWIE I PRZEMYŚLE METALOWYM
Spiekanie rud i wielkie piece
Poz. 1.    Sortowanie, przygotowanie i ładowanie wsadu
1)   dozowniczy
2)   kontroler złomu
3)   operator urządzeń wyładowczych
4)   operator urządzeń przygotowania wsadu
5)   operator ciągu transportu wsadu
6)   operator urządzeń załadowczych wielkiego pieca
7)   operator urządzeń sortowniczych
8)   operator urządzeń kruszących i mielących
9)   operator urządzeń przesiewających
10)  operator zwałowarko-ładowarki
11)  opróżniacz wagonów
12)  przygotowywacz materiałów wsadowych
13)  przygotowywacz mieszanki spiekalniczej
14)  rozdzielczy wsadu
15)  sortowacz
16)  sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy
17)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
18)  wagowy
Poz. 2.    Spiekanie rud i sortowanie spieku
1)   operator taśm spiekających
2)   spiekacz rudy
Poz. 3.    Rozładunek, przygotowanie i namiar materiałów wsadowych
1)   operator urządzeń załadowczych wielkiego pieca
Poz. 4.    Obsługa urządzeń wielkiego pieca
1)   kontroler obiegu wodnego wielkiego pieca
2)   sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy
3)   wytapiacz surówki
Poz. 5.    Obsługa nagrzewnic
1)   nagrzewnicowy
Poz. 6.    Rozlewanie, rozbijanie- ładowanie i transport surówki i żużla wielkopiecowego
1)   kafarowy żużla
2)   obciągacz zasobników z wapna
3)   operator maszyny rozlewniczej
4)   operator urządzeń granulacji
5)   operator urządzeń kruszących i mielących
6)   operator urządzeń przeładunkowych
7)   operator urządzeń przesiewających
8)   operator urządzeń sortowniczych
9)   przepalacz żelazo-żużla
10)  rozbijacz surówki
11)  rozlewacz surówki
12)  strzałowy
13)  wykuwacz żużla z pieców
Poz. 7.    Odbieranie pyłu z urządzeń odpylających gaz wielkopiecowy
1)   oczyszczacz odpylników
2)   operator transportu pneumatycznego
3)   operator urządzeń oczyszczalni gazu
4)   operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych
5)   transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
Stalownie
Poz. 8.    Rozładunek i przygotowywanie wsadu
1)   dysponent przygotowania wsadu
2)   operator ciągu transportu wsadu
3)   operator urządzeń przygotowania wsadu
4)   przygotowywacz wsadu
5)   rozdzielczy wsadu
6)   strzałowy
Poz. 9.    Obsługa mieszalników surówki
1)   mieszalnikowy
Poz. 10.   Obsługa pieców stalowniczych, przygotowanie do rozlewania i rozlewanie stali oraz apretura wlewków
1)   dłutowacz urządzeniem pneumatycznym
2)   kanałowy
3)   oczyszczacz rynien spustowych
4)   operator ciągłego odlewania stali
5)   operator kadzi
6)   operator pieców szybowych
7)   operator próżniowego odgazowania stali
8)   operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych
9)   operator urządzeń pomocniczych w stalowni
10) operator wsadzarki
11)  przygotowywacz osprzętu w stalowni
12)  przygotowywacz zestawów odlewniczych, kadzi i zatyczek
13)  rozlewacz stali
14)  sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy
15)  termofrezer wlewków
16)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
17)  wypalacz wad powierzchniowych
18)  wyprawiacz trzonu
19)  wytapiacz stali
20)  znakowacz
21)  żużlowy
Walcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwa
Poz. 11.   Obsługa walcarek i ciągarek oraz urządzeń pomocniczych w walcowni i ciągarni
1)   ciągacz drutu i prętów
2)   dłutowacz urządzeniem pneumatycznym
3)   nastawiacz agregatów produkcyjnych
4)   oczyszczacz wad powierzchniowych
5)   operator ciągu transportu wsadu
6)   operator linii blach elektrotechnicznych
7)   operator łuszczarki drutu i prętów
8)   operator stacji centralnego-smarowania
9)   operator urządzeń przygotowania wsadu
10)  operator urządzeń dowozu wsadu
11)  operator urządzeń ciągu walcowniczego
12)  operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych
13)  operator urządzeń pomocniczych
14)  operator urządzeń ciągu rurowego
15)  operator urządzeń tnących i prostujących
16)  operator urządzeń wstępnych w walcowni
17)  operator urządzeń za- i wyładowczych pieców grzewczych
18)  operator walcarki
19)  piecowy nagrzewania wsadu
20)  przebudowywacz walców
21)  przeciągacz (ciągacz) rur
22)  przygotowywacz osprzętu
23)  przygotowywacz wsadu
24)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
25)  rozdzielczy produkcji
26)  rozdzielczy wsadu
27)  termofrezer (frezer) wlewków
28)  tokarz – kalibrownik walców
29)  walcownik
30)  wsadowy
31)  wypalacz wad powierzchniowych
32)  zwijacz witek
Poz. 12.   Wykańczanie wyrobów walcowanych i ciągnionych
1)   operator maszyn napędowych
2)   operator urządzeń transportowych
3)   operator urządzeń do wykańczania półwyrobów
4)   operator urządzeń do wykańczania wyrobów walcowanych i ciągnionych
5)   prostowacz
6)   próbowacz wyrobów na ciśnienie
7)   robotnik transportowy materiałów gorących
8)   smołowacz – owijacz rur taśmą izolacyjną
9)   sortowacz
10)  traser gorących blach i odkuwek
11)  traser blach
12)  wagowy
13)  wiązacz i układacz wyrobów
14)  wsadzacz wlewków, kęsisk i blachówek
15)  wykańczacz osi i zestawów kolejowych
16)  wypalacz wad powierzchniowych – dłuciarz wlewków
17)  znakowacz
Poz. 13.   Oczyszczanie kanałów i przewodów gazowych
1)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych
2)   operator urządzeń oczyszczalni gazu
3)   operator urządzeń stacji gazowych
Poz. 14.   Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego
1)   frezer odkuwek
2)   kowal
3)   krajacz
4)   monter zestawów i rozjazdów kolejowych
5)   nożycowy i wytłaczarz akcesoriów klejowych
6)   operator agregatu do produkcji wyrobów śrubowych
7)   operator manipulatora kuziennego
8)   operator urządzeń do produkcji wierteł łączonych
9)   operator urządzeń do wykańczania wyrobów kutych
10)  operator urządzeń kuźniczych
11)  operator urządzeń tnących w wydz. kuźniczych
12)  operator urządzeń za- i wyładowczych pieców grzewczych
13)  operator wyważarki kół i zestawów kolejowych
14)  prostowacz wyrobów metalowych
15)  przecinacz w obróbce plastycznej
16)  przygotowywacz matryc, urządzeń i narzędzi
17)  przygotowywacz wsadu
18)  rozdzielacz wsadu
19)  składacz resorów
20)  sternik pras i młotów
21)  tłoczarz, praser
22)  traser w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie
23)  walcarz
24)  walcownik drutu
25)  walcownik gwintu
26)  walcownik obręczy i kół
27)  walcownik wierteł
28)  wcinacz cylpesów
29)  wykańczacz resorów
30)  wyoblarz
31)  wyoblarz – blacharz blach karoseryjnych
32)  zgrzewacz
33)  zgrzewacz – wyżarzacz wierteł
34)  zwijacz sprężyn
Produkcja węglików spiekanych, elektrod, rur i walczaków oraz żelazostopów
Poz. 15.   Obsługa urządzeń do przygotowywania i prasowania proszków
1)   aparatowy w metalurgii proszków
2)   formowacz kształtek i oczek
3)   młynowy
4)   nastawiacz agregatów produkcyjnych
5)   nastawiacz pras automatycznych
6)   operator pras w metalurgii proszków
7)   operator urządzeń przygotowania proszków i mieszanek w produkcji węglików spiekanych
8)   prasowacz wyrobów z proszków spiekanych
9)   przygotowywacz materiałów wsadowych
10)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
11)  rozdzielczy wsadu
Poz. 16.   Obsługa pieców spiekalniczych i obróbka końcowa węglików
1)   drążacz elektroerozyjny
2)   operator urządzeń do docierania i zaokrąglania płytek
3)   operator urządzeń spiekalniczych
4)   piecowy spiekania surowców wolframowych
5)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
6)   spiekacz wyrobów z proszku metali
7)   tokarz półwyrobów spiekanych i grafitu
Poz. 17.   Obsługa urządzeń do produkcji rdzeni elektrodowych, przygotowywanie masy otulinowej, produkcja elektrod
1)   ekspedytor gotowych wyrobów
2)   operator linii rdzeni elektrodowych
3)   operator urządzeń przygotowania mieszanek
4)   operator pras do produkcji elektrod
3)   operator paczkarki elektrod spawalniczych
6)   operator suszarek
7)   przeglądacz – odbieracz elektrod spawalniczych
Poz. 18.   Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w spawalniach i zgrzewalniach rur i walczaków
1)   gięciarz rur
2)   monter maszyn i urządzeń
3)   operator urządzenia spawalniczego
4)   operator urządzeń wstępnych w wytwórni rur spawanych
5)   operator ekspandera
6)   operator urządzeń ciągu rurowego
7)   operator urządzeń do wykańczania rur zgrzewanych
8)   operator urządzeń do wykańczania rur i walczaków spawanych
9)   operator zgrzewarki elektrycznej rur
10)  próbowacz wyrobów na ciśnienie
11)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
12)  składacz konstrukcji rurowych
13)  smołowacz – owijacz rur taśmą izolacyjną
14)  spawacz elektryczny rur i walczaków
15)  spawacz gazowy rur i walczaków
16)  zgrzewacz rur ogniowo
17)  zwijacz blach na zwijarkach poziomych lub pionowych
Poz. 19.   Przygotowywanie wsadu do produkcji żelazostopów
1)   opróżniacz wagonów
2)   operator urządzeń kruszących i mielących
3)   operator urządzeń wsadowych
4)   operator taśm i urządzeń transportowych
5)   przygotowywacz wsadu
Poz. 20.   Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych
1)   dysponent spustów i rozlewania
2)   ekspedytor gotowych wyrobów
3)   formierz wsadu żelazostopowego
4)   maszynista wagon – wagi
5)   napełniacz elektrod
6)   oczyszczacz żelazostopów
7)   odwozowy – składowacz żelazostopów
8)   operator pieca indukcyjnego
9)   operator próżniowego odgazowania żelazostopów
10)  operator próżniowego pieca żelazostopowego
11)  operator urządzenia do sterowania elektrodami
12)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
13)  wytapiacz żelazostopów
14)  zgrzewacz prętów spustowych
Odlewanie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur
Poz. 21.   Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy
1)   formierz maszynowy
2)   formierz ręczny
3)   kanałowy w odlewni
4)   klasyfikator oprzyrządowania modelowego
5)   mielarz emulsji korkowej do pokrywania form odlewniczych
6)   modelarz w drewnie
7)   modelarz w metalu
8)   modelarz w tworzywach sztucznych i ceramicznych
9)   obcinacz form
10)  operator urządzeń do płukania piasku kwarcowego
11)  operator urządzeń do produkcji soli hartowniczych sypkich i topionych
12)  operator urządzeń mas samoutwardzalnych
13)  operator urządzeń przy produkcji rafinatorów, kitów i topników
14)  operator urządzeń suszących w odlewni – suszarniowy
15)  przerabiacz mas formierskich i rdzeniarskich
16)  przerabiacz odlewniczych pokryć ochronnych
17)  przygotowywacz form i kokil do zalewania
18)  przygotowywacz mas formierskich i rdzeniarskich
19)  przygotowywacz osprzętu w odlewni
20)  rdzeniarz
21)  robotnik porządkowy – sprzątacz w odlewni
22)  rozdzielca w odlewni
23)  rozdzielczy oprzyrządowania modelowego
24)  składacz form i rdzeni
25)  stanowiska płukania piasku kwarcowego
26)  stanowiska przy produkcji bentonitu, piasków otaczanych, zasypek dla hutnictwa i spoiw suchych
27)  stanowiska przy produkcji czernideł, pokryć grafitowych do form i rdzeni, pyłu koksowego i rozluźniaczy
28)  stanowiska przy produkcji glazury wlewnicowej i przerobie piasku kwarcowego w kopalniach piasku
29)  stanowiska przy produkcji nadstawek egzotermicznych i zasypek samosmarujących
30)  stanowiska przy produkcji spoiw olejowych i koloidalnych
31)  sternik urządzeń regeneracji mas
32)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
33)  ustawiacz maszyn i uurządzeń odlewniczych
34)  wyrabiacz zatyczek
35)  zbrojarz użebrowań
Poz. 22.   Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych
1)   kadziowy
2)   kanałowy
3)   ładowacz wsadu
4)   operator kokilarki i urządzeń odlewniczych
5)   operator maszyny odlewniczej
6)   operator śrutownika (produkcja śrutu)
7)   operator urządzeń pomocniczych w odlewni
8)   przygotowywacz materiałów wsadowych
9)   robotnik obsługi stanowisk i urządzeń odlewniczych
10)  robotnik transportowy
11)  rozdzielca oprzyrządowania odlewniczego
12)  rozlewacz metalu
13)  sprzątacz pomieszczeń odlewni
14)  sortowacz śrutu (produkcja śrutu)
15)  ślusarz w odlewni
16)  ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych
17)  wagowy
18)  wsadowy
19)  wsadowy-załadowywacz żeliwiaka
20)  wytapiacz
21)  zalewacz
22)  żużlowy
Poz. 23.   Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów
1)   naprawiacz wad odlewów
2)   oczyszczacz odlewów
3)   operator maszyn do obróbki wiórowej odlewów żeliwnych
4)   operator urządzeń suszących w odlewni
5)   próbowacz wyrobów (odlewów) na ciśnienie
6)   smołowacz odlewów
7)   traser odlewów
8)   wybijacz odlewów, form i rdzeni
9)   wykańczacz odlewów
10)  wypalacz wad powierzchniowych
11)  wyżarzacz odlewów
Produkcja tlenku cynku i cynku
Poz. 24.   Obsługa pieców przewałowych i spiekalnych wahadłowo-obrotowych wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsług urządzeń kruszących i odpylni
1)   magazynowy
2)   operator ciągu transportu wsadu
3)   operator taśm i urządzeń transportowych
4)   operator urządzeń granulacji
5)   operator urządzeń kruszących i mielących
6)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych
7)   operator urządzeń przygotowania wsadu
8)   operator urządzeń spiekalni
9)   operator urządzeń wyładowczych
10)  operator zwałowarko-ładowarki
11)  opróżniacz wagonów
12)  piecowy pieców przewałowych
13)  smarownik
14)  spiekalnik rud i tlenków
15)  sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy
16)  suszarniowy
17)  wydawca narzędzi, sprzętu i materiałów
18)  wytapiacz metali nieżelaznych
19)  żużlarz
Poz. 25.   Czyszczenie przewodów, chłodnic i kanałów
1)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych
2)   operator taśm i urządzeń transportowych
3)   zwałowy odpadów
4)   żużlarz
Poz. 26.   Obsługa pieców prażalniczych i spiekalnych, młynów, suszarń i urządzeń sortujących, odpylni oraz urządzeń pomocniczych
1)   aparatowy kolumn jonitowych
2)   aparatowy ługowania i filtracji
3)   aparatowy odzysku szlamów i pyłów metalonośnych
4)   aparatowy produkcji kwasu siarkowego
5)   badacz ługu
6)   kierowca transportu surowego tlenku cynku
7)   ługowniczy metali nieżelaznych
8)   maszynista pieców prażalniczych
9)   operator taśm i urządzeń transportowych
10)  operator urządzeń kruszących i mielących
11)  operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych
12)  operator urządzeń spiekalni
13)  operator urządzeń wodno-szlamowych
14)  operator urządzeń wyładowczych
15)  prażalnik blendy
16)  prażalnik koksu, szlamów i surowców
17)  przygotowywacz materiałów wsadowych
18)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
19)  spiekalnik koncentratów cynkowo-ołowiowych
20)  sternik urządzeń fabryki kwasu siarkowego
21)  suszarniowy
Poz. 28.   Obsługa pieców destylacyjnych, szybowych, pieców do produkcji pyłów, rafinacyjnych i rektyfikacyjnych, pieców Thede wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa pieców do przetapiania złomu cynkowego i przesiewalni pyłu cynkowego
1)   aparatowy odzysku szlamów i pyłów metalonośnych
2)   aparatowy pyłu cynkowego
3)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych
4)   operator pieca szybowego
5)   operator taśm i urządzeń transportowych
6)   operator urządzeń kruszących i mielących
7)   operator urządzeń oczyszczalni gazu
8)   przesiewacz proszku cynku
9)   rafiniarz metali nieżelaznych
10)  rektyfikatorowy metali nieżelaznych
11)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
12)  spalacz cynku
13)  spustowy bieli cynkowej
14)  wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych
15)  wytapiacz metali nieżelaznych
16)  zlewacz metalu
17)  żużlarz
Poz. 29.   Przygotowywanie wsadu
1)   operator taśm i urządzeń transportowych
2)   operator urządzeń kruszących i mielących (maszynista)
3)   operator urządzeń przygotowania wsadu
Poz. 30.   Obsługa odpylni i oczyszczanie kanałów
1)   krawiec worków filtracyjnych
2)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych
Poz. 31.   Obsługa agregatów i urządzeń do ługowania koncentratów i tlenku cynku, oczyszczanie roztworów elektrolizy cynku
1)   aparatowy ługowania i separacji piasków
2)   aparatowy urządzeń filtracyjnych
3)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien
4)   ługowniczy metali nieżelaznych
5)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych
6)   operator taśm i urządzeń transportowych
7)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
8)   ściągacz cynku
Poz. 32.   Obsługa pieców topielnych
1)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych
2)   operator urządzeń przygotowania wsadu
3)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
4)   wytapiacz metali nieżelaznych
Poz. 33.   Obsługa wanien elektrolitycznych
1)   badacz elektrod
2)   badacz ługu
3)   monter głowic elektrodowych
Poz. 34.   Obsługa pieców produkcyjnych, odpylni i pakowanie bieli cynkowej
1)   aparatowy bieli odczynnikowej
2)   operator urządzeń przesiewających
3)   pakowacz wyrobów
4)   sprzątacz produkcyjny
Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu
Poz. 35.   Produkcja i przetwórstwo kadmu
1)   aparatowy produkcji kadmu i tlenków kadmu
2)   aparatowy urządzeń filtracyjnych
3)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien
4)   elektrolizerowy metali nieżelaznych
5)   kierowca transportu ługów pokadmowych
6)   kierowca transportu tlenku kadmu
7)   ługowniczy metali nieżelaznych
8)   monter – operator przy produkcji akumulatorów
9)   operator urządzeń do odlewania i przerobu kadmu
10)  operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych
11)  rafiniarz metali nieżelaznych
12)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
13)  spalacz kadmu
14)  wytapiacz metali nieżelaznych
Poz. 36.   Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem, ołowiowanie blach ocynkowanych
1)   aparatowy produkcji minii i glejty
2)   mieszacz ekspanderów
3)   monter – operator przy produkcji akumulatorów
4)   odlewnik
5)   oczyszczacz płyt akumulatorowych
6)   ołowiowacz blach ocynkowanych
7)   operator maszyn do zdzierania ołowiu
8)   operator mieszadeł
9)   operator młynów i urządzeń pomocniczych
10)  operator pieca szybowego cynku i ołowiu
11)  operator produkcji proszku
12)  operator urządzeń do produkcji taśmy bobitowej
13)  operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych
14)  operator urządzeń przygotowania wsadu
15)  powlekacz metali na gorąco
16)  przygotowywacz materiałów wsadowych
17)  rafiniarz metali nieżelaznych
18)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
19)  smarowacz płyt akumulatorowych
20)  spustowy metalu i żużla
21)  suszarniowy
22)  tłoczarz
23)  wytapiacz metali nieżelaznych
24)  wytłaczarz powłok z metali nieżelaznych
25)  inne stanowiska produkcyjne przy produkcji i przetwórstwie ołowiu
Produkcja miedzi i odzysk metali
Poz. 37.   Produkcja i przetwórstwo hutnicze miedzi
1)   anodowy
2)   aparatowy mieszarek masy anodowej
3)   aparatowy oczyszczania elektrolitu
4)   aparatowy produkcji siarczanu miedzi i tlenku niklu
5)   aparatowy urządzeń filtracyjnych
6)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien
7)   aparatowy urządzeń wymiany jonowej i ekstrakcji
8)   aparatowy uzdatniania węgla drzewnego
9)   badacz elektrod
10)  elektrolizerowy metali nieżelaznych
11)  kierowca pojazdów transportu wewnętrznego
12)  krajacz wydz. ciągłego odlewu miedzi
13)  ługowniczy metali nieżelaznych
14)  mieszalnikowy
15)  obtapiacz metali łatwotopliwych
16)  operator transportu wsadu
17)  operator urządzeń kruszących i mielących
18)  operator urządzeń przygotowania wsadu
19)  operator urządzeń odpylająco – klimatyzacyjnych
20)  operator urządzeń stacji gazowych
21)  operator urządzeń wodno-szlamowych
22)  prasowacz koncentratów
23)  rafiniarz metali nieżelaznych
24)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
25)  rozdzielczy produkcji
26)  sternik automatu do produkcji podkładek katodowych
27)  sternik ciągów technologicznych
28)  suszarniowy
29)  wypalacz części niemetalicznych
30)  wytapiacz metali nieżelaznych – odlewacz
31)  inne stanowiska produkcyjne w zakładach pracy zajmujących się wyłącznie produkcją i przetwórstwem hutniczym miedzi
Poz. 38.   Przerób złomu metali w zakładach hutniczych
1)   aparatowy mieszarek masy anodowej
2)   aparatowy urządzeń filtracyjnych
3)   kafarowy
4)   klasyfikator złomu
5)   kontroler złomu
6)   oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych
7)   operator łamacza szyn
8)   operator paczkarki złomu
9)   operator taśm i urządzeń transportowych
10)  operator urządzeń kruszących i mielących
11)  operator urządzeń przygotowania wsadu
12)  operator urządzeń odpylająco – klimatyzacyjnych
13)  prażalnik koksu, szlamów i surowców
14)  rafiniarz metali nieżelaznych
15)  sortowacz na zasypie
16)  sortowacz złomu
17)  wypalacz części niemetalicznych
18)  wytapiacz metali nieżelaznych
19)  załadunkowy wiórów stalowych
Poz. 39.   Chemiczny i elektrochemiczny odzysk metali
1)   aparatowy ługowania i filtracji
2)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien
3)   elektrolizerowy metali nieżelaznych
4)   ługowniczy metali nieżelaznych
5)   operator urządzeń granulacji
6)   wypalacz części niemetalicznych ze złomu
Produkcja aluminium
Poz. 40.   Prace wykonywane w zakładach produkujących aluminium
1)   wszystkie stanowiska pracy w zakładach produkujących aluminium (na terenie zakładów produkcyjnych)
Odcynowanie blachy białej i odmiedziowanie platerów
Poz. 41.   Prace przy ługowaniu oraz elektrolizie cyny i miedzi
1)   operator urządzeń prostarki, ciągarki i wyciągarki
Poz. 42.   Obsługa pieców i odpylni
1)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych
Odlewanie metali nieżelaznych i ich stopów
Poz. 43.   Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych
1)   formierz
2)   kierowca pojazdów transportu wewnętrznego
3)   odlewacz wlewków sposobem statycznym, półciągłym i ciągłym
4)   odlewnik
5)   operator ciągów technologicznych
6)   operator maszyn i urządzeń odlewniczych
7)   operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych
8)   operator urządzeń przygotowania wsadu
9)   przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych
10)  rdzeniarz
11)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
12)  robotnik transportowy w odlewni
13)  ustawiacz maszyn i sprzętu odlewniczego
14)  wybijacz form i rdzeni
15)  wykańczacz odlewów
16)  wylewacz panewek
17)  wytapiacz metali nieżelaznych
18)  wytapiacz-odlewacz metali nieżelaznych
19)  zalewacz form
Przeróbka plastyczna metali
Poz. 44.   Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej
1)   kalibrowacz blach
2)   laborant
3)   ługowniczy metali nieżelaznych
4)   mechanik
5)   nagrzewacz
6)   nastawiacz agregatów produkcyjnych
7)   odlewacz
8)   operator ciągłego odlewania taśmy cynkowej
9)   operator ciągu transportu wsadu
10)  operator pieca pokracznego
11)  operator urządzeń do nakładania powłok na blachy poligraficzne
12)  operator urządzeń obróbki blach poligraficznych
13)  operator urządzeń przygotowania wsadu
14)  pakowacz wyrobów
15)  palacz pieców hutniczych płomiennych
16)  piecowy nagrzewania wsadu
17)  sortowacz
18)  sternik wyciągarki
19)  wagowy gotowych wyrobów w pomieszczeniach, w których wykonywane są prace wymienione w wykazie
20)  wytapiacz
21)  wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych
22)  wyżarzacz – piecowy
23)  zalewacz form
Poz. 45.   Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi
1)   ciągacz drutu i prętów (na zimno i gorąco)
2)   elektrochemik
3)   gięciarz rur
4)   kalibrowacz blach
5)   krajacz folii na nożycach krążkowych
6)   krajacz metali
7)   laborant
8)   łuszczarz
9)   maszynista maszyn do uszlachetniania folii
10)  maszynista wklęsłodrukowy
11)  nastawiacz maszyn i agregatów produkcyjnych
12)  nożycowy nożyc gilotynowych taśm i folii
13)  obrabiacz wlewków
14)  operator automatycznej pakieciarki hydraulicznej
15)  operator linii obróbki blach i taśm
16)  operator linii walcowniczej
17)  operator linii wyciskania i okrawania
18)  operator pras – tłoczarz
19)  operator urządzeń do nakładania powłok na blachy poligraficzne
20)  operator urządzeń obróbki blach poligraficznych
21)  operator urządzeń prostarki, ciągarki i wyciągarki
22)  operator urządzeń tłoczących
23)  operator urządzeń zwijarki
24)  operator walcarki bloków, blach i taśm
25)  operator walcarki egalizacyjnej
26)  operator zwijarek automatycznych
27)  owijacz platyn
28)  pakowacz wyrobów
29)  prostowacz
30)  przeciągacz
31)  przygotowywacz proszku ciągarskiego do ciągnienia drutu
32)  robotnik transportowy
33)  skręcacz splotów i lin stalowych oraz pancerzy i wałów giętkich
34)  sortowacz
35)  sterowniczy prasy do wyciskania
36)  walcownik folii
37)  walcownik drutu i prętów
38)  walcownik rur
39)  wsadowy w przetwórstwie
40)  wykańczacz wyrobów i półwyrobów
41)  zaostrzacz półwyrobów
42)  zaplatacz lin stalowych
43)  zdwajacz i rozdwajacz folii oraz zwijacz taśm
Poz. 46.   Obsługa urządzeń do trawienia
1)   oczyszczacz chemiczny
2)   operator urządzeń do wytrawiania i natłuszczania półwyrobów
3)   wytrawiacz
Produkcja uboczna metali i chemikalii
Poz. 47.   Produkcja talu, proszków metali i niemetali oraz wyrobów kanych z tych proszków.
1)   aparatowy alundum
2)   aparatowy rugowania i filtracji
3)   aparatowy urządzeń filtracyjnych
4)   aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien
5)   aparatowy wymiany jonowej i ekstrakcji
6)   aparatowy zagęszczania i krystalizacji
7)   elektrolizerowy metali nieżelaznych
8)   elektryk
9)   formierz wyrobów ferrytowych
10)  ługowniczy metali nieżelaznych
11)  magazynowy surowców i tworzyw ferrytowych
12)  młynowy pyłu ołowianego
13)  modelarz i formierz wyrobów jubilerskich
14)  monter wyrobów jubilerskich – złotnik
15)  obtapiacz metali szlachetnych ze złomów metali
16)  odlewnik wyrobów jubilerskich
17)  operator urządzeń do odzysku Au i Ag
18)  operator urządzeń do produkcji tworzyw ferrytowych
19)  operator urządzeń granulacji przy przerobie zgarów alumiowych
20)  operator urządzeń wodno-szlamowych.
21)  pomiarowy parametrów surowców i tworzyw ferrytowych
22)  przygotowywacz tworzyw ferrytowych do formowania
23)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
24)  rozpylacz metali
25)  sortowacz wyrobów ferrytowych
26)  spiekacz tworzyw i wyrobów ferrytowych
27)  suszacz – pakowacz siarczanu cynku
28)  szlifierz kamieni jubilerskich, bursztynu i wyrobów złotniczych
29)  szlifierz kamieni syntetycznych
30)  szlifierz wyrobów ferrytowych
31)  transportowy i zesypywacz surowców i tworzyw ferrytowych
32)  walcownik wyrobów jubilerskich i złotniczych
33)  wydawca surowców i tworzyw ferrytowych
34)  wytapiacz metali nieżelaznych
35)  wytapiacz monokryształów
Hutnictwo żelazoniklu
Poz. 48.   Obsługa urządzeń kruszących, separatorów magnetycznych i przemiałowych
1)   operator taśm i urządzeń transportowych
2)   operator urządzeń kruszącach i mielących
3)   maszynista separatora
Poz. 49.   Obsługa pieców obrotowych i elektrycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi (odpylni)
1)   kanałowy rafinerii żelazo-niklu
2)   prażalnik koksu, szlamów i surowców
3)   przygotowywacz materiałów wsadowych
4)   spiekalnik rud i tlenków
5)   sprzątacz produkcyjny
6)   wytapiacz metali nieżelaznych
Wzbogacanie mechaniczne i flotacja rud metali
Poz. 50.   Obsługa urządzeń kruszących, sortujących, osadzarek, osadników, filtrów i suszarni oraz urządzeń do przeróbki odpado surowców metali nieżelaznych
1)   aparatowy separacji i ługowania piasku
2)   konserwator urządzeń przeróbczych
3)   maszynista zagęszczaczy i pomp
4)   mieszalnikowy
5)   młynowy minerałów
6)   odczynnikowy minerałów
7)   operator kafara
8)   osadnikowy i sterowniczy urządzeń przeróbczych
9)   piecowy pieców obrotowych
10)  płuczkarz
11)  podajnikowy
12)  separatorowy – maszynista urządzeń odwadniania koncentratu
13)  suszarniowy minerałów
Poz. 51.   Obsługa maszyn flotacyjnych i urządzeń pomocniczych
1)   czyściciel urządzeń przeróbczych
2)   flotator minerałów
3)   maszynista filtrów dyskowych
4)   operator urządzeń kruszących i sortowniczych
5)   operator zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych
6)   próbkarz minerałów – laborant
7)   sterowniczy urządzeń przeróbczych
8)   maszynista urządzeń odpylających
Poz. 52.   Produkcja ksantogenianu krystalicznego
1)   reaktorowy
2)   robotnicy zatrudnieni przy produkcji ksantogenianu
Koksochemia
Poz. 53.   Obsługa urządzeń węglowni
1)   dozowniczy
2)   maszynista przeciągarki wagonów
3)   operator ciągu transportu wsadu
4)   operator taśm i urządzeń transportowych
5)   operator urządzeń kruszących i mielących
6)   operator urządzeń przesiewających
7)   operator urządzeń węglowni
8)   operator urządzeń wyładowczych
Poz. 54.   Obsługa pieców koksowniczych
1)   koksowniczy
2)   koksowniczy paku
3)   namiarowy paku
4)   operator urządzeń piecowni
Poz. 55.   Obsługa urządzeń sortowni koksu oraz prace ładowaczy koksu
1)   kontroler wyrobów
2)   operator taśm i urządzeń transportowych
3)   operator urządzeń sortowni koksu
4)   operator urządzeń wodno-szlamowych
5)   transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
6)   wagowy
Poz. 56.   Produkcja węglopochodnych oraz prace ładowaczy produktów węglopochodnych
1)   aparatowy procesów
2)   aparatowy w produkcji węglopochodnych
3)   ładowacz węglopochodnych
4)   oczyszczacz urządzeń węglopochodnych
5)   transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
6)   wytapiacz elektrokorundu
Produkcja elektrod węglowych, węgla aktywnego i katalizatorów
Poz. 57.   Kalcynacja elektrod węglowych
1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych
2)   operator urządzeń granulujących, rozdrabniających i sortujących
3)   piecowy
Poz. 58.   Mielenie surowców węglowych oraz produkcja pyłów odlewniczych
1)   dozowniczy, namiarowy
2)   mielarz, mieszacz mas depolaryzatorskich
3)   mieszacz surowców
4)   młynowy
5)   operator urządzeń do produkcji pyłów odlewniczych
6)   operator urządzeń kruszących i mielących
7)   operator urządzeń wyładowczych
Poz. 59.   Przygotowywanie surowców węglowych, przerób ciasta elektrodowego
1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych
2)   dozowniczy
3)   formowacz elektrod węglowych
4)   mieszacz elektrolitów
5)   operator urządzeń przesiewających
6)   operator urządzeń sortowniczych
Poz. 60.   Wypalanie elektrod węglowych
1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych
2)   piecowy
3)   wypalacz (wytapiacz)
Poz. 61.   Obróbka końcowa elektrod węglowych
1)   monter
2)   operator mechanicznej obróbki elektrod
3)   tokarz, frezer i strugacz wyrobów węglowych
4)   traser wyrobów węglowych
Poz. 62.   Grafityzacja elektrod węglowych
1)  piecowy
Poz. 63.   Przygotowywanie mas elektrodowych
1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych
2)   dozowniczy
3)   mielarz
4)   mieszacz
5)   operator urządzeń kruszących i mielących
6)   stokażowy
7)   tłoczarz aglomeratów węglowych
Poz. 64.   Produkcja drobnych elektrod węglowych
1)   aparatowy w produkcji doświadczalnej
2)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych
3)   dozowniczy
4)   formierz
5)   piecowy procesów elektrodowych
6)   wypalacz
Poz. 65.   Produkcja płyt i płytek szczotkowych
1)   aparatowy w produkcji wyrobów węglowych
2)   dozowniczy
3)   krajacz – wiertacz
4)   operator pras do wyciskania płyt i płytek
5)   operator urządzeń do docierania i zaokrąglania płytek
6)   operator urządzeń mielących
7)   piecowy
Poz. 66.   Aktywizacja węgli dwutlenkiem siarki
1)   aparatowy w produkcji węgli aktywnych
2)   piecowy
3)   dozowniczy
4)   operator urządzeń granulujących, rozdrabniających i sortujących
Prace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowym
Poz. 67.   Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie
1)   aparatowy bloku tlenowego
2)   aparatowy stacji redukcyjnej i rozdzielczej gazu
3)   elektrolizerowy wody
4)   hartownik
5)   instalator rur – ślusarz
6)   kierowca pojazdów transportu wewnętrznego
7)   laborant w przygotowaniu zgładów
8)   ładowacz
9)   ładowacz – spinacz
10)  maszynista dmuchaw i ssaw
11)  maszynista hydrocyklonów
12)  maszynista – operator paczkarki
13)  maszynista pomp
14)  maszynista przetłoczni oleju opałowego
15)  maszynista stacji mieszania gazu
16)  nagrzewacz
17)  oczyszczacz
18)  opalacz
19)  operator instalacji gazów technicznych
20)  operator pieców dyfuzyjnych (grzewczych)
21)  operator i pomocnik operatora urządzeń przeładunkowych
22)  operator samojezdnych urządzeń transportowych
23)  operator stacji ciśnień
24)  operator taśm i urządzeń transportowych
25)  operator urządzeń oczyszczalni gazu
26)  operator urządzeń stacji gazowych
27)  operator urządzeń wodno-szlamowych
28)  operator wsadzarki
29)  opróżniacz wagonów
30)  palacz piecowy
31)  piecowy nagrzewania wsadu
32)  piecowy – wyżarzacz obróbki cieplnej
33)  podawacz złomu i topników
34)  prostowacz wyrobów na gorąco
35)  przygotowywacz materiałów wsadowych
36)  przygotowywacz wyrobów hutniczych do wysyłki
37)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
38)  suszarniowy
39)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
40)  wsadowy
41)  wydawca wyrobów hutniczych
42)  wykuwacz żużla z pieców
Poz. 68.   Przerób żużla wielkopiecowego, stalowniczego i żelazostopowego oraz eksploatacja hałd
1)   kafarowy żużla
2)   oczyszczacz – nawapniacz kadzi żużlowych
3)   operator urządzeń granulacji
4)   operator urządzeń kruszących i mielących
5)   operator urządzeń przerobu żużla
6)   operator urządzeń przeładunkowych
7)   operator urządzeń przesiewających
8)   operator urządzeń sortowniczych
9)   przepalacz żelazo-żużla
10)  robotnik hałdy
11)  strzałowy
12)  wykuwacz żużla z pieców
13)  wylewycz żużla
Poz. 69.   Tłoczenie gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu
1)   operator automatów do produkcji drutu kolczastego i wyrobów z drutu
2)   pakowacz gwoździ, wkrętów, wyrobów śrubowych, zawleczek, nitów
3)   tłoczarz gwoździ, artykułów śrubowych i nitów (na gorąco i na zimno)
Poz. 70.   Nabijanie na gorąco obręczy na beczki metalowe oraz gięcie prętów przy produkcji łańcuchów
1)   gięciarz prętów na gorąco i zimno
2)   nabijacz obręczy na beczki
Poz. 71.   Metalizowanie natryskowe
1)   metalizator natryskowy
Poz. 72.   Malowanie minią
1)   malarz antykorozyjny
2)   malarz minią
Poz. 73.   Emaliowanie
1)   lakiernik – emaliernik
2)   metalizator natryskowy
3)   mielarz emalii
4)   operator lakierniczy linii
5)   operator młyna emalierskiego
6)   operator i pomocnik operatora pieca emalierskiego
7)   pakowacz
8)   powlekacz emalią
9)   robotnik transportowy
10)  sprzątacz produkcyjny
11)  stapiacz emalii
12)  wypalacz wyrobów emaliowanych
Poz. 74.   Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi
1)   grawer powłok bitumicznych
2)   malarz
3)   operator maszyn i urządzeń
4)   powlekacz wyrobów masami bitumicznymi
Poz. 75.   Obsługa stanowisk ogniowych w produkcji żarówek, świetlówek, lamp radiowych itp.
1)   aparatowy obróbki płomieniowej szkła
2)   operator maszyn i urządzeń do produkcji lamp
3)   spawacz szkła
4)   ustawiacz maszyn i urządzeń lampowych
5)   ustawiacz urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterowniczych
Poz. 76.   Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem
1)   anodowacz
2)   galwanizer
3)   hartownik
4)   kadmowacz
5)   ocynkowacz
6)   ocynowacz
7)   oksydowacz
8)   operator linii hartowniczej drutów i elementów złączny
9)   operator urządzeń wytrawialni
10)  polerownik
11) robotnik transportu
12)  sprzątacz produkcyjny
13)  ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych
14)  wytrawiacz
Poz. 77.   Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywa sztucznymi
1)   fluidyzator
2)   operator agregatu do powlekania metalami na gorąco
3)   operator ciągu powlekania wyrobów hutniczych
4)   pakowacz
5)   powlekacz blach
6)   powlekacz chemicznymi warstwami ochronnymi
7)   powlekacz metalami kolorowymi na gorąco
8)   powlekacz tworzywami sztucznymi
9)   wykładacz izolacji, kabli i przewodów
10)  wytłaczarz powłok z metali nieżelaznych
Poz. 78.   Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne
1)   biaksiarz
2)   docieracz maszynowy
3)   nacinacz pilników
4)   ostrzarz
5)   polerowacz
6)   szlifierz, krajacz metali tarczą ścierną
7)   ślusarz – wyrównywacz tarcz szlifierskich
Poz. 79.   Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych
1)   gięciarz maszynowy – prostowacz
2)   kowal
3)   operator kuźniarek
4)   operator linii profilowania
Poz. 80.   Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór
1)   oczyszczacz mechaniczny
2)   operator śrutownika (piaskowacz)
3)   piaskowacz
4)   śrutowacz
Poz. 81.   Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych
1)   elektryk*)
2)   hamownik
3)   monter – mechanik silników spalinowych*)
4)   ślusarz – monter*)
*)   prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowy
Poz. 82.   Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern
1)   ślusarz
Poz. 83.   Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych
1)   blacharz
2)   lutowacz
3)   napawacz ołowiem
4)   ślusarz – monter
Poz. 84.   Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią
1)   nastawiacz maszyn i urządzeń
2)   operator maszyn i urządzeń
3)   ślusarz remontowy
Poz. 85.   Obsługa gazogeneratorów
1)   czadnicowy
2)   maszynista stacji mieszankowej gazu
3)   maszynista urządzeń nawęglania
4)   operator stacji czadnic
5)   operator urządzeń oczyszczalni gazu
6)   operator urządzeń stacji gazowych
Poz. 86.   Obsługa suwnic
1)   elektryk remontowy suwnic*)
2)   hakowy, podsuwnicowy**)
3)   operator dźwigów wieżowych
4)   operator mostu przeładunkowego
5)   operator suwnicy bramiastej
6)   operator suwnicy czerpakowej
7)   operator suwnicy kleszczowej
8)   operator suwnicy kubłowej
9)   operator suwnicy łapowej
10)  operator suwnicy magnesowej
11)  operator suwnicy manipulacyjno-transportowej
12)  operator suwnicy rozlewniczej i zalewowej
13)  operator suwnicy spadarkowej
14)  operator suwnicy stryperowej
15)  operator suwnicy wsadzarkowej
16)  operator urządzeń dźwigowych – dźwigowy**)
17)  suwnicowy
18)  ślusarz remontowy suwnic*)
*)   praca na wysokości
**)  praca w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie
Poz. 87.   Prace przy produkcji łożysk tocznych
1)   docieracz kulek do łożysk tocznych
2)   operator zdzierarek, pilnikarek, docieraczek i szlifierek do obróbki kulek
Poz. 88.   Prace przy produkcji kabli
1)   impregnowacz kablowy
2)   krajacz materiałów elektroizolacyjnych
3)   lutowacz kablowy
4)   operator krążkarki kabli i przewodów
5)   oplatacz kablowy
6)   przewijacz kabli, przewodów i żył
7)   skręcacz kablowy
8)   zbrojarz kablowy
Poz. 89.   Prace przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych
1)   impregnowacz mas elektrotechnicznych
2)   mielarz, mieszacz mas depolaryzacyjnych
3)   mielarz, mieszacz masy „Volpor”
4)   mieszacz asfaltu
5)   mieszacz elektrolitów
6)   monter ogniw i baterii
7)   przygotowywacz, nakładacz elektrolitu
8)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
9)   tłoczarz aglomeratów węglowych i brausztynowych
10)  urabiacz masy „Volpor”
11)  wytapiacz elektrod z chlorku srebra
12)  wytapiacz masy zalewowej asfaltowej oraz kompozycji
13)  zalewacz ogniw i baterii
Poz. 90.   Prace wykonywane bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach
1)   automatyk***)
2)   blacharz
3)   cieśla okrętowy – stoczniowy
4)   dłutowacz***)
5)   dokowy
6)   elektromonter
7)   elektromechanik
8)   elektronik***)
9)   gięciarz rur
10)  kompletator części kadłubowych i wyposażenia okrętowego pracujący na przedmontażu, pochylni i na statkach
11)  kotlarz okrętowy
12)  kowal – formowacz blach i profili
13)  kowal konstrukcji okrętowych – spawacz elektryczny
14)  laminiarz okrętowy
15)  malarz – konserwator okrętowy
16)  monter izolacji okrętowych
17)  monter kadłubów okrętowych
18)  monter konstrukcji wysokościowych żurawi stoczniowych i portowych
19)  monter maszyn i urządzeń okrętowych
20)  monter okrętowej instalacji i aparatury chłodniczej
21)  monter okrętowych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
22)  monter rusztowań – stoczniowy
23)  monter rurociągów okrętowych – spawacz
24)  monter stolarskiego wyposażenia okrętowego
25)  monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego
26)  monter – ślusarz urządzeń przetwórstwa rybnego
27)  murarz pieców przemysłowych i urządzeń okrętowych
28)  oczyszczacz mechaniczny
29)  operator sprzętu zmechanizowanego na dokach i pochylniach
30)  operator stacjonarnych urządzeń produkcyjnych***)
31)  operator urządzeń do produkcji łańcuchów okrętowych
32)  posadzkarz
33)  płetwonurek – konserwator
34)  radiomechanik okrętowy
35)  robotnik oczyszczania i obsługi statku
36)  samodzielny budowniczy statku
37)  spawacz
38)  specjalista nadzoru montażu i prób silników spalinowych na statkach
39)  specjalista – starszy budowniczy statku
40)  sprzątacz statków
41)  starszy budowniczy statku
42)  szklarz***)
43)  szkutnik***)
44)  stolarz przemysłowy***)
45)  szlifierz
46)  ślusarz***)
47)  ślusarz – mechanik remontowy***)
48)  takielarz
49)  traser okrętowy w halach produkcyjnych i na statkach
50)  układacz wykładzin na statku
51)  wiertacz i nitowacz okrętowy
52)  wycinacz i oczyszczacz kadłubowy
***)   praca na statkach, pochylniach lub dokach
Dział IV.  W CHEMII
Poz. 2.    Wydobywanie, produkcja i obróbka siarki oraz produkcja nieorganicznych i organicznych związków siarki
1)   aparatowy odsiarczalni
2)   aparatowy absorpcji i regeneracji
3)   aparatowy autoklawów
4)   aparatowy roztwarzalników
5)   aparatowy kwasu siarkowego
6)   aparaturowy płuczki
7)   aparaturowy płynnego SO2
8)   aparaturowy sulfidyny
9)   aparaturowy urządzeń ługowni
10)  czyściciel cystern i aparatury
11)  konserwator urządzeń fabryki H2SO4
12)  ładowacz kwasu siarkowego
13)  operator procesów chemicznych przy produkcji luminoforów
14)  robotnik transportowy
15)  sprzątacz w hali produkcyjnej
16)  sternik ciągów technologicznych
17)  sternik urządzeń fabryki H2SO4 i siarczanu amonu
18)  wieżowy fabryki kwasu
19)  zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 11.   Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi
1)   aparatowy
2)   napełniacz butli – przeglądacz
3)   operator instalacji gazów technicznych
4)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących
5)   operator urządzeń stacji gazowych
6)   robotnik magazynowy i transportowy
7)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
8)   stokażowy
9)   ślusarz remontu i legalizacji butli
Poz. 17.   Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli
1)   dozowacz składników do mieszanki
2)   formierz wyrobów z tworzyw sztucznych
3)   formowacz i obcinacz laminatów z żywic syntetycznych
4)   formierz żywic
5)   klejarz laminatów i tworzyw sztucznych
6)   konfekcjoner wyrobów z tworzyw sztucznych
7)   krajacz
8)   mielarz tworzyw sztucznych
9)   mieszacz składników planki poliuretanowej
10)  modelarz odlewniczy z tworzyw sztucznych
11)  napełniacz masami chemicznymi
12)  odlewacz żywic
13)  operator i monter linii spieniania poliuretanu
14)  operator urządzeń do formowania planki poliuretanowej
15)  operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych
16)  operator wtryskarek, formierek, pras, dmucharek – przy formowaniu tworzyw sztucznych
17)  pakowacz ładunków do kotwi
18)  robotnik transportowy
19)  sprzątacz w hali produkcyjnej
20)  stokażowy
21)  urabiacz mas i mieszanek
22)  wykładacz wyrobów tworzywami sztucznymi
23)  zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 18.   Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania
1)   aparatowy
2)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących
3)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących
4)   stokażowy
5)   zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 19.   Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów
1)   aparatowy
2)   operator pomp i sprężarek
3)   operator urządzeń dozujących
4)   stokażowy
5)   ślusarz obsługi przepompowni
Poz. 20.   Produkcja i przetwórstwo kauczuku oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa kauczuku
1)   aparatowy
2)   konfekcjoner wyrobów z kauczuku
3)   operator pras
4)   operator urządzeń dozujących i formujących
5)   walcownik
6)   wytłaczarkowy
7)   zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 21    Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów; produkcja sadzy
1)   aparatowy
2)   konfekcjoner produkcji gumowej z zastosowaniem klejów organicznych
3)   operator pras wulkanizacyjnych, klejacz podzespołów kształtowych
4)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących
5)   operator urządzeń powlekających
6)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących
7)   operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych
8)   oplatacz kablowy
9)   robotnik transportowy i magazynowy przy produkcji mieszanek gumowych
10)  sprzątacz przy produkcji mieszanek gumowych
11)  stokażowy
12)  urabiacz mieszanek gumowych
13)  walcownik – kalandrowy
14)  wulkanizator gumowy
15)  wykładacz gumą
16)  wytłaczarkowy
17)  zbrojarz kablowy
18)  zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 22.   Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej
1)   krajacz
2)   odwijacz
3)   operator urządzeń mechanicznej obróbki włókien szklanych
4)   pakowacz
5)   robotnik transportowy
6)   sprzątacz w hali produkcyjnej
7)   wykładacz włóknami szklanymi
Poz. 27.   Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie
1)   aparatowy topników i krystalizatorów
2)   aparatowy urządzeń sortujących i rozdzielających
3)   elaborant
4)   formowacz mas specjalnych
5)   konfekcjoner
6)   kontroler jakości wyrobów
7)   laborant w laboratorium pirotechniczno-chemicznym
8)   namiarowy
9)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących
10)  pakowacz
11)  pirotechnik oddziałowy
12)  robotnik transportowy
13)  stokażowy
14)  wagowy
15)  wytapiacz
16)  zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 31.   Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu
1)   aparatowy gazów technicznych
2)   ładowacz wytwornic acetylenowych
3)   maszynista wytwornic acetylenowych
4)   napełniacz butli
5)   operator stałej wytwornicy acetylenowej
6)   robotnik transportowy
7)   silosowy
8)   sprężarkowy
9)   ślusarz remontu i legalizacji butli
10)  wagowy
11)  wydawca
12)  wytwornicowy
Poz. 37.   Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych i biologicznych
1)   aparatowy
2)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących
3)   robotnik transportowy
4)   stokażowy
Poz. 38.   Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych
1)   aparatowy wulkanizacji wykładzin antykorozyjnych
2)   izolowacz watą szklaną i żużlową
3)   izolowacz rurociągów i zbiorników
4)   malarz antykorozyjny
5)   natryskiwacz tworzywami antykorozyjnymi
6)   oczyszczacz
7)   układacz wykładzin przy użyciu kitów i klejów organicznych
8)   wykładacz urządzeń tworzywami sztucznymi i gumą
9)   wykładacz wyrobów metalowych tworzywami kwaso- i zasadoodpornymi
Poz. 39.   Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych
1)   docieracz wyrobów przy użyciu nafty
2)   monter aparatury i urządzeń chemicznych
3)   oczyszczacz
4)   oczyszczacz wyrobów w benzynie i rozpuszczalnikach organicznych
5)   operator procesów chemicznych
6)   operator urządzeń myjących
7)   przygotowywacz opakowań (regeneracja pojemników)
8)   ślusarz konserwator elementów silników spalinowych przy użyciu benzyny i nafty
9)   ślusarz remontowy
10)  wybieracz smoły z przewodów
Poz. 40.   Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych
1)   konfekcjoner surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
2)   magazynier – robotnik magazynowy
3)   maszynista urządzeń przeładunkowych i układających
4)   operator podnośnika
5)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących
6)   operator wózka
7)   pakowacz
8)   robotnik transportowy
9)   sprzątacz magazynów
10)  wagowy
11)  wydawca
12)  zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 43.   Prace ratowników ratownictwa chemicznego
1)   konserwator urządzeń i sprzętu ratowniczego skażonego chemikaliami
2)   ratownik
Poz. 44.   Produkcja chemicznych środków pomocniczych nie wymienionych w dziale IV, wytwarzanych z użyciem toksycznych surowców lub półproduktów
1)   aparatowy
2)   operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących
3)   operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących
4)   stokażowy
5)   zestawiacz mieszanek i roztworów
Dział V.   W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Poz. 1.    Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach
1)   izolowacz rurociągów
2)   monter aparatury i układów hydraulicznych
3)   monter instalacji f urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
4)   monter – instalator rurociągów
5)   monter rurociągów energetycznych i technologicznych
6)   monter wodno-kanalizacyjny
7)   monter zewnętrzny sieci kanalizacyjnej
8)   murarz
Poz. 2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych
1)   elektromonter instalacji odgromowej i ostrzegawczej
2)   monter osprzętu kominowego
3)   murarz
4)   robotnik budowlany
5)   zbrojarz – betoniarz
Poz. 3.    Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych
1)   maszynista doświadczalny maszyn budowlanych i ciągników
2)   maszynista kafara
3)   maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych
4)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
5)   maszynista pogłębiarek i zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych
6)   maszynista spycharek i ciągników gąsiennicowych
7)   maszynista walców drogowych
8)   maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych
9)   maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych
10)  maszynista żurawi kolejowych
11)  maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsiennicowych
12)  maszynista żurawi stałych i suwnic (montażowych)
13)  maszynista żurawi wieżowych
Poz. 4.    Prace zbrojarskie i betoniarskie
1)   zbrojarz – betoniarz
2)   zestawiacz surowców i mieszanek
Poz. 5.    Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości
1)   monter rusztowań
2)   monter urządzeń i konstrukcji metalowych
Poz. 6.    Prace malarskie konstrukcji na wysokości
I)   malarz
Poz. 9.    Prace dekarskie
1)   blacharz – dekarz
2)   dekarz
3)   robotnik budowlany
Poz. 10.   Prace kamieniarskie
Poz. 11.   Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych
1)  aparatowy autoklawów
2)   aparatowy chemicznej obróbki tarcz i narzędzi diamentowych
3)   aparatowy karbonizatorów
4)   aparatowy mikroproszków ściernych
5)   aparatowy osadnika i filtra dyskowego
6)   aparatowy pras filtracyjnych
7)   aparatowy urządzeń rozdzielających
8)   aparatowy wyparek
9)   aparatowy zbiorników korekcyjnych
10)  dozowacz szlamu
11)  formierz maszynowy wyrobów ogniotrwałych
12)  formierz porcelany
13)  formierz ręczny wyrobów ogniotrwałych
14)  formierz – utwardzacz narzędzi diamentowych
15)  formierz wyrobów ściernych
16)  gratowacz wyrobów ceramicznych
17)  izolowacz wyrobów szamotowych i karborundowych
18)  kierowca pojazdów transportu wewnętrznego
19)  ładowacz
20)  ługowniczy
21)  magazynowy materiałów ogniotrwałych
22)  maszynista szlamatorów
23)  mielarz – młynowy
24)  mieszacz surowców i mieszanek
25)  modelarz form modeli i wyrobów ceramicznych
26)  nakładacz mas ściernych
27)  namiarowy surowców
28)  oczyszczacz
29)  oczyszczacz komór i kanałów
30)  odbieracz pyłu węglowego
31)  odbiorca i dostawca materiałów
32)  odlewnik gipsowych form i modeli
33)  odlewnik wyrobów topionych
34)  operator łopaty mechanicznej
35)  operator maszyn do wyrabiania i formowania masy ściernej
36)  operator pieca do obkurczania folii
37)  operator pieców szybowych
38)  operator procesów opalizowania balonów szklanych
39)  operator strugarek glin
40)  operator urządzeń do przygotowywania gęstwy
41)  operator urządzeń do obróbki mechanicznej wyrobów ściernych
42)  operator urządzeń do obróbki wyrobów ogniotrwałych
43)  operator urządzeń do powlekaniu, nasycania i wyprażania wyrobów
44)  operator urządzeń do przygotowywania mineralizatorów i lepiszcz
45)  operator urządzeń do wzbogacania surowców
46)  operator urządzeń kruszących i mielących
47)  operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych
48)  operator urządzeń przesiewających
49)  operator urządzeń sortowniczych
50)  operator urządzeń topiących i rozwłókniających
51)  opróżniacz wagonów
52)  pakowacz sypkich wyrobów ogniotrwałych
53)  płuczkowy
54)  powlekacz rur szklanych i ekranów luminoforem
55)  pracownicy zatrudnieni w zakładzie produkującym wyłącznie wyroby krzemionkowe (na terenie zakładów produkcyjnych)
56)  prasowacz
57)  przygotowywacz zapraw i mas ogniotrwałych
58)  robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
59)  sortowacz surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
60)  suszarniowy wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych
61)  szkliwierz wyrobów
62)  szlifierz wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych
63)  ustawiacz i wyładowywacz wózków
64)  wsadowy materiałów ogniotrwałych i ceramicznych
65)  wypalacz surowców, wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych
66)  za- i wyładowywacz pieców wypałowych
67)  zalewacz porcelany elektrotechnicznej spoiwem siarkowym
68)  zarabiacz tworzyw ceramiki elektrotechnicznej
69)  zestawiacz surowców i mieszanek
Poz. 13.   Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne
1)   aparatowy
2)   konfekcjoner
3)   krajacz
4)   monter i klejacz podzespołów kształtowych
5)   zestawiacz surowców i mieszanek
Poz. 14.   Prace przy produkcji cementu
1)   aparatowy
2)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywa
3)   maszynista maszyn obróbczych
4)   młynowy surowców mineralnych
5)   operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych
6)   operator urządzeń formujących
7)   robotnik przemysłu materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji cementu
8)   silosowy surowców
9)   wypalacz
Poz. 16.   Prace przy produkcji wapna
1)   ładowacz wapna
2)   obciągacz wapna z pieca
3)   operator przenośnika rewersyjnego
4)   operator taśm i urządzeń przesypowych
5)   piecowy pieca szybowego
6)   robotnik transportowy
7)   wagowy wapna
8)   zestawiacz surowców i mieszanek
Poz. 18.   Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń
1)   palacz
2)   suszarniowy
Poz. 20.   Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej
1)   dozowniczy
2)   ładowacz zasobników i wagonów
3)   operator urządzeń kruszących i mielących
4)   operator urządzeń transportowych
5)   piecowy pieców do wypalania dolomitu
6)   przygotowywacz masy i mieszanek
7)   wypalacz
Dział VI.  W LEŚNICTWIE, PRZEMYŚLE DRZEWNYM I PAPIERNICZYM
Poz. 1.    Prace drwali
1)   drwal
Poz. 7.    Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne
1)   dozowacz kleju i żywic
2)   klejarz (klejenie butaprenem)
3)   mieszacz składników – przygotowywacz mieszanek
Poz. 8.    Politurowanie ręczne
1)   lakiernik politurujący ręcznie
2)   politurownik
Poz. 12.   Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni
1)   aparatowy siarkowni
2)   palacz pieców siarkowych
Dział VII.  W PRZEMYŚLE LEKKIM
Poz. 1.    Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie
1)   operator urządzeń
Poz. 4.    Prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych
1)   cewiaczka
2)   tkaczka
Poz. 6.    Prace w oddziałach płyt i kształtek tapicerskich oraz impregnacja wyrobów technicznych
1)   impregnowacz
2)   zalewacz żywicami epoksydowymi
Poz. 9.    Prace wykonywane w zakładach przetwarzających azbest
1)   operator urządzeń obróbki mechanicznej wyrobów azbestowych
2)   wszystkie stanowiska pracy w zakładach pracy:
–   Fabryka Okładzin Ciernych „Polmo” w Markach
–   Wytwórnia Uszczelek „PZL-Morpak” w Gdańsku
–   Zakłady Górniczo-Hutnicze „Szklary” w Ząbkowicach Śl.*)
–   Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Meramat” – w odniesieniu do pracowników b. Warszawskich Zakładów Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Stelmos”**)
*)    do czasu występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego tj. do dnia 31 grudnia 1983 r.
**)   do czasu prowadzenia produkcji wyrobów azbestowych tj. do dnia 31 grudnia 1969 r.
Dział VIII.  W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI
Transport
Poz. 1.    Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie
1)   ładowacz
2)   operator maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego
3)   robotnik przeładunkowy
Poz. 2.    Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów
1)   kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących większej niż 15
2)   kierowca ciągnika balastowego
3)   kierowca karetki pogotowia ratunkowego
4)   kierowca pojazdu członowego
5)   kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony
Poz. 3.    Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsiennicowych
1)   kierowca ciągnika (traktorzysta)
2)   kierowca kombajnu
3)   kierowca pojazdów gąsiennicowych
Poz. 6.    Praca na jednostkach pływających w portach morskich i w stoczniach morskich
1)   bosman
2)   bosman – sternik
3)   kapitan
4)   marynarz pokładowy
5)   I mechanik, II mechanik, III mechanik
6)   mechanik okrętowy – kierownik maszyn
7)   młodszy marynarz pokładowy
8)   młodszy motorzysta okrętowy
9)   motorzysta okrętowy
10)  I oficer, II oficer, III oficer
11)  palacz okrętowy
12)  pilot
13)  radiooficer
14)  starszy marynarz
15)  starszy mechanik
16)  starszy pilot
17)  smarownik okrętowy
18)  sternik – kierownik promu
19)  szyper – kierownik doku, dźwigu pływającego, holownika promu
Poz. 10.   Cumowanie statków
1)   cumownik
Poz. 11.   Prace przeładunkowe, w portach i stoczniach (łącznie z pracami trymerów i sztauerów oraz obsługą urządzeń przeładunkowych sprzętu zmechanizowanego i składów)
1)   maszynista żurawi samojezdnych i wieżowych
2)   operator urządzeń dźwigowych
3)   poddźwignicowy
4)   przeładunkowy
5)   robotnik transportowy
6)   trymer
Poz. 12.   Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska
1)   mechanik
2)   nawigator
3)   pilot
4)   pilot oblatywacz
Poz. 13.   Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów
1)   czyściciel zwrotnic
2)   dyżurny ruchu
3)   kierowca drezyny motorowej
4)   kierownik pociągu
5)   manewrowy
6)   maszynista
7)   nastawniczy
8)   palacz parowozów
9)   przesuwnik wagonów
10)  rewident wagonów
11)  robotnik torowy
12)  ustawiacz pociągów
13)  wywrotniczy wagonów
14)  zwrotniczy
Poz. 15.   Prace przy remoncie parowozów na gorąco
1)   ślusarz remontowy
Poz. 16.   Prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych
1)   ślusarz remontowy
Łączność
Poz. 18.   Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz operatorów kontroli emisji radiowej
Poz. 20.   Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych
1)   elektromonter, konserwator kabli
2)   monter sieci kablowej
3)   telemechanik
4)   zestrajacz zespołów teletechnicznych
Dział IX.  W GOSPODARCE KOMUNALNEJ
Poz. 1.    Prace w kanałach ściekowych
1)   czyściciel kanałów
2)   hydraulik
3)   monter
Poz. 2.    Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych
1)   aparatowy oczyszczalni ścieków
2)   czyściciel filtrów otwartych
3)   destylatorowy odfenolowni
4)   hydraulik i monter
5)   maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków
6)   neutralizator ścieków
7)   oczyszczacz ścieków
8)   oczyszczacz urządzeń energetycznych
9)   operator urządzeń do uzdatniania wody
Poz. 3.    Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich
1)   asenizator
2)   ładowacz nieczystości stałych i płynnych
3)   robotnik wysypiska
Poz. 4.    Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu
1)   asfalciarz
2)   dozowacz składników mas asfaltowych
3)   gotowacz asfaltu lanego
4)   maszynista remontów nawierzchni
Poz. 5.    Prace bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu
1)   dozowacz składników mas bitumicznych
2)   gotowacz smół bitumicznych
3)   operator urządzeń do produkcji smoły i mas bitumicznych
4)   zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 6.    Prace brukarzy
1)   brukarz
2)   konserwator nawierzchni betonowych i kamiennych
Dział X.   W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM
Poz. 7.    Prace w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C
1)   aparaturowy urządzeń chłodniczych
2)   robotnik magazynowy
3)   sortowacz surowców
Dział XI.  W PRZEMYŚLE POLIGRAFICZNYM
Poz. 1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego
1)   korektor
2)   montażysta składów
3)   odbijacz w przygotowalni form typograficznych
4)   odlewacz, przetapiacz stopów drukarskich
5)   pomocnik ogólnowydziałowy w działach składu maszynowego oraz przygotowania i obróbki form typograficznych
6)   pomocnik ogólnowydziałowy w zecerni i stereotypii
7)   składacz linotypowy
8)   składacz ręczny
9)   sterotyper
10)  zestawiacz
Poz. 2.    Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych
1)   naświetlacz składu fotograficznego (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)
2)   operator monitora ekranowego
3)   operator optycznego czytnika tekstów (z monitorem ekranowym)
4)   składacz fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)
Poz. 3.    Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych
1)   chemigraf, kopista chemigraficzny
2)   fotochemik
3)   grawer chemigraficzny
4)   kopista offsetowy
5)   kopista sitodruku
6)   maszynista sitodruku
7)   maszynista maszyn offsetowych
8)   montażysta fotopoligraficzny
9)   montażysta klisz chemigraficznych
10)  montażysta offsetowy
11)  odbijacz w chemigrafii
12)  operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)
13)  pomocnik ogólnowydziałowy
14)  preparator form offsetowych oraz form wklęsłodrukowych (w trawiarni)
15)  preparator materiałów chemigraficznych oraz trawionych wyrobów z tworzyw sztucznych
16)  retuszer offsetowy
17)  trawiacz chemigraficzny
18)  wykonawca matryc do druku sitowego na metalu
Poz. 4.    Drukowanie i uszlachetnianie druków
1)   maszynista – operator maszyn drukujących
2)   nakładacz i odbieracz na maszynach drukujących
3)   pomocnik ogólnowydziałowy
Poz. 5.    Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach
1)   introligator przemysłowy
2)   maszynista maszyn introligatorskich i maszyn do sklejania
3)   operator maszyn introligatorskich i maszyn do krajania wzdłuż
4)   pomocnik ogólnowydziałowy (w dziale introligatorni)
5)   ustawiacz maszyn (w introligatorniach przemysłowych)
Poz. 6.    Regeneracja ksylenu i toluenu
1)   operator urządzeń do regeneracji ksylenu i toluenu
Poz. 7.    Mielenie i przygotowywanie barwników, farb proszkowych i drukowych zawierających ołów i kobalt
Dział XII.   W SŁUŻBIE ZDROWIA I OPIECE SPOŁECZNEJ
Poz. 6.    Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych
1)   laborant
Dział XIII.  W ZESPOŁACH FORMUJĄCYCH SZKŁO
Poz. 3.    Formowanie wyrobów szklanych
1)   formowacz wyrobów szklanych
2)   hutnik – formowacz wyrobów szklanych
3)   operator – ustawiacz maszyn i urządzeń do formowania wyrobów szklanych
4)   spiekacz masy szklanej
5)   transportowy – podręczny przy ręcznym formowaniu szkła
Poz. 4     Układanie wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych
1)   odnoszacz – układacz gorących detali szklanych
Poz. 6.    Zestawianie surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz
1)   operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i transportu stłuczki
2)   zestawiacz surowców szklarskich
Poz. 7.    Topienie szkła
1)   topiarz szkła
Poz. 8.    Gięcie szkła
1)   gięciarz szkła
Poz. 10.   Szlifowanie szkła
1)   szlifierz szkła
2)   szlifierz – polerowacz szkła
Poz. 11.   Polerowanie szkła
1)    polerowacz szkła
Poz. 13.   Krojenie szkła
1)    łamacz – sortowacz szkła
2)   operator maszyn i urządzeń do cięcia szkła
Poz. 14.   Klejenie szkła
1)   oczyszczacz – naklejacz szkła
2)   operator maszyn i urządzeń do klejenia szkła
Poz. 18.   Produkcja fryty i granulek szklanych
1)   łamacz – sortowacz szkła
2)   operator urządzeń do przygotowania i nakładania fryty ołowiowej
Poz. 21.   Wytrawianie wyrobów szklanych
1)   operator maszyn i urządzeń do mycia i trawienia wyrobów szklanych w kwasach
Poz. 24.   Obróbka płomieniowa szkła
1)   formowacz wyrobów szklanych z rur i prętów
2)   obtapiacz rurek szklanych
3)   operator anodziarki
4)   operator linii gorącej obróbki wyrobów szklanych
5)   operator maszyn i urządzeń do regeneracji balonów
6)   operator maszyn i urządzeń do spawania szkła
7)   operator płomieniowego obcinania i rozwijania rur szklanych
Poz. 26.   Galwanizowanie wyrobów szklanych
1)   operator maszyn i urządzeń do pokrywania szkła metalami
2)   posrebrzacz szkła
Poz. 27.   Obsługa mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych
1)   operator linii doszlifowania i polerowania szkła
2)   operator mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych
3)   operator pieców do odprężania wyrobów szklanych
Dział XIV.  PRACE RÓŻNE
Poz. 1.    Prace niezautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego
1)   maszynista kotłów – palacz
2)   maszynista turbiny
3)   maszynista urządzeń nawęglania
4)   palacz kotłów siłowni
5)   rusztowy
Poz. 2.    Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych
1)   oczyszczacz mechaniczny
2)   popielarz – oczyszczacz urządzeń energetycznych
3)   ślusarz remontowy
4)   żużlowy
Poz. 3.    Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia
1)   kesoniarz
2)   nurek
Poz. 4.    Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia
1)   kontroler jakości w laboratorium defektoskopowym
2)   laborant i inni pracownicy zatrudnieni w laboratoriach wyposażonych w aparaturę izotopową i rentgenowską
3)   operator dyfraktrometru rentgenowskiego
4)   operator generatorów indukcyjnych wysokiej częstotliwości
5)   operator i konserwator urządzeń izotopowych
6)   operator rentgena
7)   operator spektrometru rentgenowskiego
8)   operator stanowisk laboratoryjnych i układów otwartych wytwarzających pole elektromagnetyczne
9)   operator źródeł promieniowania jonizującego
Poz. 5.    Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych
1)   fotograf fotopoligraficzny
2)   grawer mikroelementów
3)   kontroler jakości
4)   monter elementów półprzewodnikowych
5)   operator mikroskopów i monitorów ekranowych
Poz. 8.    Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych
1)   operator urządzeń pralniczych
Poz. 9.    Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek
1)   maszynista pomp
2)   maszynista sprężarek
Poz. 10.   Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków
1)   cieśla przy remontach pieców i agregatów hutniczych
2)   murarz
3)   murarz kominów przemysłowych
4)   murarz kotlarz
5)   murarz pieców i urządzeń przemysłowych
Poz. 11.   Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C.
1)   konserwator suszarni
2)   suszarnio wy
Poz. 12.   Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowo-wodorowym
1)   drążacz
2)   operator automatu do spawania kształtowników
3)   operator urządzenia wielopalnikowego do cięcia tlenowej
4)   pracownicy zatrudnieni w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych w wydziałach spawalniczych
5)   przepalacz gazowo-plazmowy i gazowy
6)   przepalacz złomu palnikiem
7)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
8)   spawacz
9)   wycinacz
10)  wypalacz elektroiskrowy rowków
11)  wypalacz otworów w złomie lancą tlenową
12)  wypalacz wad powierzchniowych
13)  zgrzewacz
Poz. 13.   Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i miana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych
1)   elektromechanik akumulatorowy
2)   elektromonter akumulatorów i baterii
3)   konserwator akumulatorowy
4)   ładowacz akumulatorów
5)   monter instalacji baterii akumulatorowych
6)   monter akumulatorów
7)   przygotowywacz elektrolitu
8)   robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny
9)   smarowacz płyt akumulatorowych
10)  ślusarz akumulatorów
Poz. 14.   Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych.
1)   mechanik
2)   ślusarz – monter
Poz. 15.   Prace w zakładach naprawczych taboru kolejowego przy chemicznym myciu i czyszczeniu remontowanych części i zespołów taboru kolejowego oraz chemicznym usuwaniu powłok ochronnych
1)   ślusarz – monter silników spalinowych
Poz. 16.   Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych
1)   mechanik zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych
Poz. 17.   Lakierowanie ręczne lub natryskowe – niezhermetyzowane
1)   lakiernik – malarz
2)   lakiernik natryskowy
3)   mieszacz farb i lakierów
4)   szlifierz wyrobów lakierowanych
5)   zestawiacz farb i lakierów
6)   inni pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach lakierni zhermetyzowanych – w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk lakierniczych
Poz. 18.   Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych
1)   dłutowacz urządzeniem pneumatycznym
2)   krajacz na nożycach młoteczkowych
3)   maszynista kafara – kafarowy
4)   nitowacz młotkami pneumatycznymi
5)   oczyszczacz
6)   operator młota pneumatycznego
7)   operator przyrządu wibracyjnego do kulowania dźwiga
8)   sprężarkowy
9)   szlifierz szlifierkami pneumatycznymi
Poz. 19.   Prace przy szlifowaniu wyrobów ze szkła
1)   grawer szkła
2)   szlifierz – polerowacz szkła
3)   szlifierz porcelany
Poz. 20.   Prace funkcjonariuszy pożarnictwa
1)  funkcjonariusze pożarnictwa
Poz. 24.   Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości – produkcji oraz dozór inżynieryjno-techniczny w oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie
1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są w warunkach szczególnych – stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przy stanowisku wymienionym w wykazie
Poz. 25.   Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń, oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.
1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są w warunkach szczególnych – stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przy stanowisku wymienionym w wykazie
ZAŁĄCZNIK Nr 2 
WYKAZ STANOWISK PRACY
na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej, wymienione w wykazie B stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. nr 8, poz. 43)
Dział I.   PRACE GORĄCE W HUTACH ŻELAZA I STALI ORAZ HUTACH METALI NIEŻELAZNYCH, wymienione w dziale III wykazu B stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Poz. 1.    Obsługa pieców koksowniczych (także w zakładach koksowniczych)
1)   koksowniczy
2)   koksowniczy paku
3)   namiarowy paku
4)   operator urządzeń piecowni
Poz. 2.    Spiekanie rud i sortowanie spieku
1)   operator taśm spiekających
2)   spiekacz rudy
Poz. 3.    Wytapianie surówki na wielkich piecach
1)   wytapiacz surówki
Poz. 4.    Bezpośrednia obsługa pieców stalowniczych i rozlewanie stali
1)   operator wsadzarki
2)   przygotowywacz zestawów odlewniczych w kanale
3)   rozlewacz stali
4)   wyprawiacz trzonu
5)   wytapiacz stali
Poz. 5.    Ręczne wyciąganie gorącego wsadu z pieców grzewczych
1)   stanowiska pracowników bezpośrednia zatrudnionych przy ręcznym wyciąganiu gorącego wsadu z pieców grzewczych
Poz. 6.    Ręczne wprowadzanie gorącej stali do wykroju klatki
1)   stanowiska pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy ręcznym wprowadzaniu gorącej stali do wykroju klatki
Poz. 7.    Wytapianie i przetapianie żelazostopów
1)   przetapiacz żelazostopów
2)   wytapiacz żelazostopów
Poz. 8.    Wypalanie wad powierzchniowych
1)   wypalacz wad powierzchniowych
Poz. 9.    Prace rafiniarzy metali nieżelaznych
1)   rafiniarz metali
Poz. 10.   Wytapianie metali nieżelaznych
1)   wytapiacz metali nieżelaznych
Poz. 11.   Obsługa pieców przewałowych i szybowych
1)   piecowy
Poz. 12.   Spiekanie rud i tlenków
1)   spiekacz rud i tlenków
Poz. 13.   Bezpośredni nadzór nad pracami wymienionymi w poz. 1-12.
Dział II.  PRACE RÓŻNE, wymienione w dziale IV wykazu B stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu
–   w zakładach:
–   Fabryka Okładzin Ciernych w Markach
–   Wytwórnia Uszczelek „PZL-Morpak” w Gdańsku
–   Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Meramat” – w odniesieniu do pracowników b. Warszawskich Zakładów Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Stelmos”*)
______
*)   do czasu prowadzeniu produkcji wyrobów azbestowych tj. do dnia 31 grudnia 1969 r.
Poz. 1.    W wydziałach produkcji uszczelek
1)   operator maszyn i urządzeń technologicznych,
2)   tłoczarz – monter
Poz. 2.    W wydziałach produkcji okładzin ciernych
1)   aparatowy urządzeń technologicznych
2)   gratowacz
3)   oczyszczacz
4)   operator maszyn i urządzeń technologicznych
5)   szlifierz
6)   zestawiacz mieszanek i roztworów
Poz. 3.    Pracownicy stale zatrudnieni w halach, w których prowadzone jest przetwórstwa azbestu
1)   kierowca pojazdów transportu wewnętrznego
2)   kontroler jakości
3)   konserwator urządzeń i sprzętu gaśniczego
4)   laborant
5)   operator manipulatora
6)   operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych
7)   pakowacz
8)   pomiarowy parametrów technologicznych
9)   pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy konserwacji i remontach maszyn i urządzeń
10)  pracownicy bezpośredniego dozoru inżynieryjno-technicznego
11)  robotnik magazynowy (magazynier, wydawca)
12)  robotnik transportowy
13)  rozdzielca robót
14)  sprzątacz hal
15)  suwnicowy
16)  ustawiacz maszyn i urządzeń technologicznych
Poz. 4.    Robotnicy transportu zatrudnieni przy pracach przeładunkowych surowców i wyrobów azbestowych oraz odpadów poprodukcyjnych
Poz. 5.    Pracownicy zatrudnieni przy regeneracji oprzyrządowania dla wydziałów przetwórstwa azbestu
Prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji ołowiu i kadmu oraz przetwórstwie tych metali
W zakładach zajmujących się produkcją i regeneracją akumulatorów:
–    Fabryka Akumulatorów w Bielsku-Białej
–    Zakłady Elektrochemiczne w Raciborzu
–    Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów w W-wie
–    Zakłady Akumulatorowe w Piastowie
–    Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne w Poznaniu
Poz. 6.    W wydziałach (oddziałach) odlewania ołowiu
1)   obołowiacz elektrochemiczny
2)   oczyszczacz odlewów
3)   operator stacji przetopu ołowiu
4)   operator urządzeń odlewniczych
5)   wytapiacz
Poz. 7.    W wydziałach (oddziałach) płyt akumulatorowych (formowania, smarowania, obróbki, dzielenia i składania płyt)
1)   deseniarz
2)   elektrolizerowy (mas akumulatorowych)
3)   konserwator rzędów formacyjnych
4)   monter formacyjny akumulatorów
5)   monter płyt akumulatorowych
6)   oczyszczacz płyt
7)   operator mieszadeł – mieszacz
8)   operator młynów – mielarz
9)   operator paściarek – smarowacz płyt akumulatorowych
10)  operator procesów chemicznych przy produkcji mas czynnych
11)  operator składarek zestawów płyt
12)  operator urządzeń do dzielenia płyt
13)  operator urządzeń do cementowania płyt akumulatorowych
14)  operator urządzeń do odzysku ołowiu
15)  operator urządzeń do wyrobu elektrod akumulatorowych
16)  operator urządzeń przy produkcji płyt suchoładowanych
17)  pasemkarz
18)  robotnik grezowania wieczek
19)  spawacz zestawów płyt
20)  ślusarz – monter przy ręcznym dzieleniu płyt
21)  tłoczarz płyt ołowiowych
Poz. 8.    W wydziałach (oddziałach) regeneracji i montażu akumulatorów
1)   monter akumulatorów
2)   obołowiacz elektrochemiczny – galwanizer
3)   operator półautomatycznej linii montażu
4)   operator składarek zestawów płyt akumulatorowych
5)   robotnik grezowania wieczek
6)   spawacz części ołowianych
7)   zgrzewacz
W innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem ołowiu i kadmu:
–    Huta Cynku „Miasteczko śląskie” w Tarnowskich Górach
–    Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach
–    Huta Miedzi „Głogów” w Żukowicach (Wydział Metali Towarzyszących)
–    Huta „Oława” w Oławie
–    Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie
–    Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały” w Piekarach Śl.
–    Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia” w Trzebini
–    Zakłady Metalurgiczne „Silesia” w Katowicach
Poz. 9.    W wydziałach (oddziałach) przerobu i segregacji złomu akumulatorowego oraz rudy ołowiowo-cynkowej
1)   flotator
2)   maszynista urządzeń technologicznych
3)   młynowy
4)   operator taśm i urządzeń transportowych
5)   płuczkarz
6)   próbkarz
7)   sterowniczy urządzeń przeróbczych
8)   suszarniowy
Poz. 10.   W wydziałach prażalni i spiekalni
1)   aparatowy urządzeń technologicznych
2)   ładowacz
3)   maszynista pieców prażalnych
4)   oczyszczacz kanałów technologicznych i urządzeń produkcyjnych
5)   operator taśm i urządzeń transportowych
6)   operator urządzeń spiekalni
7)   operator urządzeń kruszących i mielących
8)   operator urządzeń produkcyjnych wodno-szlamowych
9)   prażalnik blendy
10)  próbkarz
11)  przygotowywacz materiałów wsadowych
12)  suszarniowy
13)  wsadowy pieca
Poz. 11.   W wydziałach (oddziałach) rafinerii ołowiu
1)   operator suwnicy manipulacyjno-transportowej
2)   próbkarz
3)   rafiniarz
4)   wytapiacz – odlewnik
Poz. 12.   W wydziałach produkcji tlenków kadmu i ołowiu
1)   aparatowy urządzeń technologicznych
2)   oczyszczacz opakowań zwrotnych po tlenkach kadmu i ołowiu
Poz. 13.   W wydziałach proszków rozpylanych
1) rozpylacz
Poz. 14.   W wydziale Badawczo-Rozwojowym i Produkcji Doświadczalnej Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”
1)   mieszankowy wyrobów spiekanych
2)   odlewnik
3)   piecowy
4)   prasowacz
5)   przygotowywacz mieszanek
6)   rozpylacz
7)   wytapiacz metali nieżelaznych
Poz. 15.   W wydziałach hutniczych
1)   aparatowy urządzeń technologicznych
2)   kalibrowacz śrutu
3)   ładowacz
4)   ługowniczy
5)   maszynista urządzeń produkcyjnych
6)   namiarowy pieca
7)   młynowy
8)   oczyszczacz kanałów technologicznych i urządzeń produkcyjnych
9)   odciągacz
10)  odlewnik
11)  operator linii obróbki
12)  operator pieca – piecowy
13)  operator prasy
14)  operator suwnicy w hali
15)  operator taśm i urządzeń transportowych
16)  operator urządzeń kruszących i mielących
17)  operator urządzeń wyładowczych
18)  operator walcarki
19)  próbkarz
20)  przygotowywacz wsadu
21)  rafiniarz metali nieżelaznych
22)  spiekalnik
23)  suszarniowy
24)  suwnicowy – wytapiacz
25)  wsadowy
25)  wypuszczacz
27)  wyładowywacz wsadu
28)  wytapiacz metali nieżelaznych
29)  operator samojezdnych urządzeń transportowych
30)  żużlarz
Poz. 16.   Pracownicy stale i bezpośrednio zatrudnieni przy konserwacji i remontach maszyn i urządzeń produkcyjnych w wydziałach będących w ruchu wymienionych w poz. 9-15
Poz. 17.   Pracownicy bezpośredniego dozoru stale zatrudnieni w wydziałach wymienionych w poz. 9-15
Prace przy procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem aluminium – w zakładach:
–   Huta Aluminium „Konin” w Koninie
–   Zakłady Metalurgiczne w Skawinie*)
______
*)   stanowiska pracy w Zakładach Metalurgicznych w Skawinie – do czasu prowadzenia proktrolizy aluminium (wyeliminowanie narażenia na fluor) tj. do dnia31 grudnia 1981 r.
Poz. 18.   W wydziałach elektrolizy
1)   anodowy
2)   brykieciarz
3)   czyściciel kadzi
4)   elektrolizerowy
5)   elektrolizerowy – spawacz
6)   magazynowy
7)   nadawacz materiałów wsadowych
8)   odlewnik wlewków
9)   operator urządzeń odlewniczych
10)  operator urządzeń proszkowni
11)  pomiarowy parametrów technologicznych
12)  suwnicowy – dźwigowy
13)  ślusarz – operator transportu aeracyjnego
14)  wylewacz metalu
15)  wymieniacz sworzni anodowych
Poz. 19.   W wydziałach (oddziałach) regeneracji soli fluorowych
1)   aparatowy
2)   piecowy pieca kalcynacyjnego (prażalnik szlamu)
Poz. 20.   W wydziałach masy anodowej
1)   aparatowy mieszarek
2)   aparatowy odzysku pyłów koksowych
3)   aparatowy paku
4)   formierz masy anodowej
5)   maszynista kruszarek
6)   młynowy (koksu pakowego)
7)   namiarowy mieszarek
8)   prażalnik (koksu pakowego)
9)   suwnicowy – dźwigowy
Poz. 21.   W wydziałach (oddziałach) alundum
1)   aparatowy
Poz. 22.   Pracownicy stale i bezpośrednio zatrudnieni przy konserwacji i remontach maszyn i urządzeń produkcyjnych w wydziałach będących w ruchu wymienionych w poz. 18-21
Poz. 23.   Pracownicy bezpośredniego dozoru stale zatrudnieni w wydziałach wymienionych w poz. 18-21
Prace w charakterze nurków
Poz. 24.   w stoczniach
1)   nurek
2)   kesoniarz
Prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji materiałów krzemionkowych
Poz. 25.   W Chorzowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych
1)   formierz maszynowy wyrobów ogniotrwałych
2)   formierz ręczny wyrobów ogniotrwałych
3)   odbiorca i dostawca materiałów do produkcji wyrobów krzemionkowych
4)   operator taśm i urządzeń transportowych
5)   operator urządzeń do przygotowania mineralizatorów i lepiszcz
6)   operator urządzeń kruszących i mielących
7)   operator urządzeń przesiewających
8)   przygotowywacz zapraw i mas ogniotrwałych
9)   sortowacz surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych
10)  stanowiska pracowników bezpośredniego dozoru stale zatrudnionych przy produkcji wyrobów krzemionkowych
11)  stanowiska pracy służb konserwacyjno-remontowych, na których pracownicy zatrudnieni są stale w wydziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace przy produkcji wyrobów krzemionkowych
12)  suszarniowy wyrobów ogniotrwałych
13)  transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku
14)  układacz wyrobów ogniotrwałych w piecach
15)  wsadowy materiałów ogniotrwałych
16)  wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
Poz. 26.   W Kopalni i Zakładzie Wzbogacania Kwarcytu „Bukuwa Góra” w Łącznej k. Kielc
1)   górnik
2)   górnik przodowy
3)   górnik strzałowy
4)   górnik wiertacz
5)   maszynista sprężarek przejezdnych
6)   operator sprzętu budowlanego przy wydobywaniu kwarcytu
7)   operator taśm i urządzeń transportowych
8)   operator urządzeń do wzbogacania kwarcytu
9)   operator urządzeń kruszących i mielących
10)  operator urządzeń przesiewających
11)  operator urządzeń wodno-szlamowych
12)  stanowiska pracowników bezpośredniego dozoru stale zatrudnionych przy wydobywaniu i wzbogacaniu kwarcytu
13)  stanowiska pracy służb konserwacyjno-remontowych, na których pracownicy zatrudnieni są stale w wydziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace przy wydobywaniu i wzbogacaniu kwarcytu
14)  sortowacz surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
Poz. 27.   W Zakładzie „Jegłowa” Dolnośląskich Zakładów Magnezytowych w Jegłowej
1)   górnik przodowy
2)   górnik strzałowy
3)   górnik wiertacz
4)   odbiorca i dostawca mas, mlew i zapraw krzemionkowych
5)   operator koparki jednonaczyniowej
6)   operator ładowarki
7)   operator urządzeń kruszących i mielących
8)   stanowiska pracy służb konserwacyjno-remontowych, na których pracownicy zatrudnieni są stale w wydziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace przy produkcji mas, mlew i zapraw krzemionkowych
9)   stanowiska pracowników bezpośredniego dozoru stale zatrudnionych przy produkcji mas, mlew i zapraw krzemionkowych
ZAŁĄCZNIK Nr 3 
WYKAZ STANOWISK PRACY
na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, uprawniające do wzrostu emerytury, wymienione w dziale III wykazu C stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. nr 8, poz. 43)
Dział I.   STANOWISKA PRACY OKREŚLONE W TARYFIKATORZE KWALIFIKACYJNYM PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH
Poz. 1.    Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach
1)   palowniczy
2)   betoniarz zbrojarz
3)   murarz
4)   cieśla
5)   izolarz
6)   monter instalacji sanitarnych i grzewczych
7)   monter instalacji technologicznych
8)   robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach
Poz. 2.    Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych
1)   monter urządzeń i konstrukcji metalowych
2)   murarz
3)   cieśla
4)   zbrojarz-betoniarz
5)   ślusarz – wykonujący prace na wysokości
6)   elektromonter instalacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych
7)   robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości
Poz. 3.    Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych
Maszyniści robót ziemnych
1)   maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych
2)   maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych
3)   maszynista spycharek i ciągników gąsiennicowych
Maszyniści maszyn transportu pionowego
4)   maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsiennicowach
5)   maszynista żurawi wieżowych
6)   maszynista żurawi kolejowych
7)   maszynista żurawi stałych
8)   maszynista suwnic
Maszyniści maszyn drogowych
9)   maszynista walców drogowych
10)  maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych
11)  maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych
12)  maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
Maszyniści maszyn różnych
13)  maszynista kafara
Poz. 4.    Prace zbrojarskie i betoniarskie
1)   zbrojarz
2)   zbrojarz prefabrykatów
3)   betoniarz
4)   zestawiacz surowców i mieszanek
5)   operator betoniarski – betoniarz
Poz. 5.    Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości
1)   monter urządzeń i konstrukcji metalowych na wysokości
2)   monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych na wysokości
3)   cieśla wykonujący prace na wysokości
Poz. 6.    Prace malarskie konstrukcji na wysokości
1)   malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych
Poz. 7.    Prace dekarskie
1)   blacharz – dekarz
2)   robotnik budowlany
Poz. 8.    Prace kamieniarskie
1)   kamieniarz budowlany – kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej
2)   robotnik budowlany
3)   brukarz
Poz. 9.    Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków
1)   murarz pieców przemysłowych
2)   monter pieców przemysłowych
3)   murarz kotłów przemysłowych
4)   monter kotłów przemysłowych
5)   cieśla przy remoncie pieców przemysłowych
Poz. 10.   Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych
1)   szlifierz konstrukcji stalowych – szlifierkami pneumatycznymi
2)   operator młota pneumatycznego
3)   operator zagęszczarki wibracyjnej
Poz. 11.   Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie
1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie
Dział II.  STANOWISKA PRACY OKREŚLONE W TARYFIKATORZE KWALIFIKACYJNYM PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Poz. 1.    Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych
1)   zestawiacz surowców i mieszanek
2)   młynowy surowców mineralnych
3)   formowacz
4)   operator urządzeń formujących
5)   operator urządzeń obróbczych
6)   wypalacz
7)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych wykonujący stale prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów ceramicznych lub materiałów ogniotrwałych
Poz. 2.    Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne
1)   zestawiacz surowców i mieszanek
2)   topiarz mas mineralnych
3)   formowacz
4)   operator urządzeń formujących
5)   aparatowy
6)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne
Poz. 3.    Prace przy produkcji wapna
1)   młynowy surowców mineralnych
2)   zestawiacz surowców i mieszanek
3)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
4)   maszynista maszyn obróbczych
5)   wypalacz
6)   aparatowy
7)   operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych
8)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna
Poz. 4.    Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń
1)   palacz
2)   wypalacz
Poz. 5.    Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowywanie masy dolomitowej
1)   młynowy surowców mineralnych
2)   maszynista maszyn do produkcji, sterowania i uszlachetniania kruszyw
3)   wypalacz
4)   operator urządzeń formujących
5)   formowacz
6)   aparatowy
7)   palacz
8)   robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy wypalaniu, ściąganiu i mieleniu dolomitu oraz przygotowywaniu masy dolomitowej
Poz. 6.    Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewacza, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C
Prace przy obsłudze suszarń, jeżeli temperatura na stanowisku obsługi przekracza 35°C
1)   suszarniowy
2)   robotnik załadunkowy i wyładunkowy w suszarni
Poz. 7.    Prace przy produkcji cementu
1)   aparatowy
2)   maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywa
3)   maszynista maszyn obróbczych
4)   młynowy surowców mineralnych
5)   operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych
6)   operator urządzeń formujących
7)   robotnik przemysłu materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji cementu
8)   silosowy surowców
9)   wypalacz
Poz. 8.    Bieżąca konserwacja agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie
1)   stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie
Dział III.  MAJSTER, MISTRZ, BRYGADZISTA
Poz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie
Dział IV.  KIEROWNIK ZMIANY
Poz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie
Dział V.   KIEROWNIK WYDZIAŁU (ODDZIAŁU) PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH (ZAKŁADACH) PRZEMYSŁOWYCH
Poz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie
Dział VI.  KIEROWNIK WIELKIEJ BUDOWY, zespołu budów, grupy robót, dużego zakładu produkcyjnego, kierownik budowy robót, obiektu, bazy sprzętu, transportu, zakładu produkcyjnego, kierownik warsztatu
Poz. 1.    Stanowiska pracy na budowach, zakładach produkcyjnych, bazach sprzętu, transportu i warsztatach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie
Dział VII.   KONTROLER JAKOŚCI
Poz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie
Dział VIII.  INŻYNIER LUB TECHNIK ZATRUDNIONY NA BUDOWIE lub bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracy, na którym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym wymagane jest posiadanie kwalifikacji inżyniera lub technika
Poz. 1.    Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie
Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us